Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.9.2014

Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari-juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den totala energiförbrukningen ungefär 687 petajoule (PJ) under januari–juni, vilket var nästan 7 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 42,8 terawattimmar (TWh), dvs. den var 1,8 procent mindre än året innan. Eftersom importen av el från Sverige mer än fördubblades ökade nettoimporten med 26 procent vilket samtidigt minskade produktionen av kondenskraft med 43 procent. Torvförbrukningen närmade sig den vanliga nivån då den ökade med 44 procent. Koldioxidutsläppen inom energiproduktionen minskade med 6 procent från nivån året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Torvförbrukningen ökade under januari–juni med 12 procent (3,7 PJ). Ökningen förklaras av den rekordlåga användningen av torv året innan. Av de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av kol mest, med 24 procent (22 PJ). Förbrukningen av naturgas minskade med ungefär 14 procent (8,5 PJ) och förbrukningen av olja med ungefär 5 procent (7,2 PJ). När det gäller förbrukningen av träbränslen var minskningen ungefär 10 procent (19 PJ).

Den inhemska elproduktionen gick ned med 7 procent från året innan. Nettoimporten av el ökade däremot med 26 procent och dess andel av den totala elförbrukningen var 20 procent under första halvåret. Den elvolym som importerades från Sverige mer än fördubblades, medan importen från Ryssland halverades. Exporten av el till Estland fortsatte att öka och var mer än 3,5 gånger större än året innan. I och med att början på året var varm minskade elvolymen som producerats med samproduktion av el och värme med 7 procent. Produktionen av kondenskraft minskade med 43 procent, vilket främst berodde på att vattensituationen i Norden var bättre än året innan. Produktionen av vindkraft ökade med 63 procent.

Under första halvåret 2014 uppgick importen av olika energiprodukter till 6,3 miljarder euro, vilket var 5 procent mindre än året innan. Nedgången berodde främst på minskad import av mellandestillat. Energiprodukter importerades mest från Ryssland. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 3,2 miljarder euro, vilket var 3 procent mindre än året innan. Energiprodukter exporterades mest till OECD-länder.

Stenkolslagren uppgick i juni till omkring 23 TWh, dvs. 12 procent mindre än året innan. Torvlagren uppskattades innehålla bränntorv för omkring 12 TWh, dvs. 6 procent mindre än året innan.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I-II/2014* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 146 519 -5 21
Kol 2) 68 488 -24 10
Naturgas 50 779 -14 7
Kärnenergi 3) 124 261 0 18
Netto import av elenergi 4) 30 874 26 5
Vatten- och vindkraft 4) 29 209 4 4
Torv 33 201 12 5
Träbränslen 180 671 -10 26
Övriga 22 970 -12 3
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 686 971 -7 100
Utrikestrafik 14 676 -35 .
CO2- utsläpp från energisektorn 23 -6 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (305,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 19.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2014/02/ehk_2014_02_2014-09-22_tie_001_sv.html