Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.10.2019

Julkisyhteisöjen alijäämä 0,8 prosenttia ja velka 59 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2018

Tilastokeskuksen Eurostatille raportoimien tarkistettujen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä oli 0,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2018. Alijäämä alitti selvästi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen viitearvon, joka on kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisöjen EDP-velka eli sulautettu bruttovelka oli vuoden 2018 lopussa 59 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velan BKT-suhde on alle 60 prosentin viitearvon.

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä (-), suhteessa bruttokansantuotteseen

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä (-), suhteessa bruttokansantuotteseen

Julkisyhteisöjen alijäämä eli kansantalouden tilinpidon mukainen nettoluotonotto oli 1,9 miljardia euroa vuonna 2018. Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni noin 400 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Eniten heikkeni paikallishallinnon rahoitusasema, 1,6 miljardia euroa vuoteen 2017 verrattuna. Siihen vaikuttivat etenkin merkittävät kasvut sektorin kulutusmenoissa ja investoinneissa. Paikallishallintosektorin alijäämä eli nettoluotonotto oli 2,1 miljardia euroa vuonna 2018.

Valtionhallinnon alijäämä pieneni 1,2 miljardia euroa vuodesta 2017, mutta pysyi kuitenkin selvästi alijäämäisenä. Valtionhallinnon alijäämä oli 2,8 miljardia euroa vuonna 2018.

Sosiaaliturvarahastot jakaantuvat työeläkelaitoksiin ja muihin sosiaaliturvarahastoihin. Työeläkelaitosten ylijäämä oli 2,2 miljardia euroa vuonna 2018, eli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä oli 0,7 miljardia euroa vuonna 2018.

Huhtikuussa julkaistuihin ennakkotietoihin verrattuna julkisyhteisöjen alijäämä vuonna 2018 tarkentui noin 400 miljoonaa euroa suuremmaksi. Julkisyhteisöjen alasektoreista eniten päivittyi paikallishallintosektori, jonka alijäämä kasvoi huhtikuuhun verrattuna 157 miljoonalla eurolla.

Julkisyhteisöjen EDP-velka, suhteessa bruttokansantuotteeseen

Julkisyhteisöjen EDP-velka, suhteessa bruttokansantuotteeseen

Julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka (EDP-velka) oli 138,4 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa. Velka kasvoi noin miljardi euroa vuonna 2018. Valtionhallinnon velka väheni 1,2 miljardia euroa ja paikallishallinnon velka kasvoi 1,6 miljardia. Sosiaaliturvarahastojen velka väheni 0,5 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen välisten sulautuserien väheneminen 1,1 miljardilla eurolla vaikutti niin, että koko julkisyhteisöt-sektorin velka kasvoi miljardi euroa vuonna 2018. EDP-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset. Huhtikuussa julkaistuihin ennakkotietoihin verrattuna velan BKT-suhde suureni 0,1 prosenttiyksiköllä.

Lokakuun EDP-notifikaation yhteydessä julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen velan aikasarja on hieman tarkentunut vuodesta 2010 alkaen. Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilastoa on päivitetty Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka julkaisun yhteydessä.

Eurostat julkistaa jäsenmaiden tiedot alustavien tietojen mukaan 21. lokakuuta 2019.

Tilaston sisällöstä ja käsitteistä

Julkisyhteisöjen yli-/alijäämällä tarkoitetaan kansantalouden tilinpidon sektoritilien mukaista nettoluotonantoa/-ottoa, joka on kokonaistulojen ja kokonaismenojen erotus. Esimerkiksi paikallishallinnon tapauksessa käsite poikkeaa sektoriin kuuluvien kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmien mukaisesta tilikauden yli-/alijäämästä. Keskeinen ero liittyy investointeihin, jotka kirjataan kansantalouden tilinpidossa menoiksi sellaisenaan.

Julkisyhteisöjen tilinpidossa Euroopan väliaikainen rahoitusvakausväline ERVV käsitellään Eurostatin päätöksen perusteella siten, että ERVV:n velanotto tilastoidaan osaksi takauksia myöntäneiden maiden julkista velkaa. Avunsaajamaan ERVV:ltä saama laina tilastoidaan ikään kuin se olisi saatu takaukset myöntäneiltä euromailta, ja nämä maat puolestaan ovat vastaavan summan velkaa ERVV:lle. Tämän seurauksena takaukset myöntäneillä euromailla EDP-bruttovelka kasvaa, mutta nettovelka pysyy ennallaan, koska maille syntyy yhtä iso saaminen avunsaajamaalta. Kunkin maan julkisyhteisöjen velkaan kirjattava osuus ERVV:n myöntämistä lainoista lasketaan jakamalla avunsaajamaille annettu laina sovitetulla jako-osuudella (perustuu kuhunkin tukipakettiin osallistuvien jäsenmaiden osuuksiin EKP:n pääomasta).

Vuoden 2018 lopussa Suomen julkisyhteisöjen velkaan on kirjattu 3 401 miljoonaa euroa velkaa ERVV:n myöntämien lainojen perusteella. Vuoden 2017 lopussa määrä oli sama. Vastaavaa käsittelyä ei Euroopan vakausmekanismin (EVM) kohdalla tehdä.

Valtionhallinnon EDP-velka eroaa käsitteellisesti Valtiokonttorin julkaisemasta valtionvelasta. Valtion EDP-velkaan luetaan mukaan lisäksi väliaikaisen rahoitusvakausvälineen ERVV:n myöntämät lainat avunsaajamaille, johdannaissopimuksiin liittyvät saadut vakuustalletukset, ydinjätehuoltorahaston pääoma, valtion elinkaarihankkeiden investoinneista syntyneet velat ja kierrossa olevat kolikot. Kansantalouden tilinpidossa valtionhallinto on myös käsitteellisesti laajempi kuin budjetti- ja rahastotalous, joiden lisäksi siihen luetaan mm. yliopistot, Solidium, Yleisradio ja Senaatti-kiinteistöt. Kun nämä erot otetaan huomioon päästään EDP-käsitteen mukaiseen valtionhallinnon bruttovelkaan (Liitetaulukko 2). Vuonna 2018 Valtiokonttorin valtionvelka 105,0 mrd. euroa + velan käsitteelliset erot 6,9 mrd. euroa + sektorirajauksesta johtuvat erot 3,9 mrd. euroa = valtionhallinnon bruttovelka 115,8 mrd. euroa. Arvostusperiaatteena molemmissa velkakäsitteissä on nimellisarvo, jossa korko- ja valuutanvaihtosopimusten vaikutus on huomioitu.

Lista julkisyhteisöihin sisältyvistä yksiköistä ja päätöksiä merkittävimmistä sektoriluokitustapauksista löytyy osoitteesta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/soveltamisp.html.


Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lotta Sjöblom 029 551 3342, Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2018/jali_2018_2019-10-21_tie_001_fi.html