Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Andra löpande transfereringar

Till andra löpande transfereringar (D.7) räknas:

Skadeförsäkringspremier, netto (D.71)

Skadeförsäkringspremier, netto, är premier som betalas för försäkringar som tecknats av institutionella enheter. De består av både de faktiska premier som betalas av försäkringstagarna för att få försäkringsskydd under räken-skapsperioden (intjänade premier) och de premietillskott som betalas av kapi-talinkomster, som tillskrivs försäkringstagarna, efter avdrag för försäkrings-bolagens administrationskostnader för försäkringarna.

Skadeförsäkringsfordringar (D.72)

Skadeförsäkringsfordringar är de fordringar som skall betalas enligt skade-försäkringskontrakt; dvs. de belopp som försäkringsbolag är skyldiga att be-tala som ersättning för skador på personer och varor (inklusive realkapitalva-ror).

Löpande transfereringar inom den offentliga sektorn (D.73)

Löpande transfereringar inom den offentliga sektorn (D.73) omfattar trans-fereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn (staten, lokal-förvaltningen, socialskyddsfonderna) med undantag för subventioner, inve-steringsbidrag och andra kapitaltransfereringar. Löpande transfereringar inom den offentliga sektorn omfattar inte transaktioner å andra enheters vägnar; de bokförs endast en gång i räkenskaperna och då som tillgång hos den mottagande enheten å vars vägnar transaktionen gjorts. Denna situation uppstår särskilt när en offentlig enhet (t.ex. en statlig myndighet) inkasserar skatter som, helt eller delvis, automatiskt överförs till en annan offentlig en-het (t.ex. en lokal myndighet). I detta fall bokförs skatteinbetalningarna, som är avsedda för den andra offentliga enheten, som om de vore insamlade direkt av den enheten och inte som en löpande transferering inom den of-fentliga förvaltningen. Transfereringar av skatteinbetalningar, som en annan enhet inom den offentliga sektorn får som statsbidrag, innefattas däremot i löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen.

Löpande internationell samverkan (D.74)

Löpande internationell samverkan omfattar alla transfereringar, kontant eller in natura, mellan den offentliga sektorn och offentliga sektorer eller internat-ionella organisationer i utlandet, utom investeringsbidrag och andra kapital-transfereringar.

a) den offentliga sektorns bidrag till internationella organisationer (exklusive skatter som medlemsstater betalar till övernationella organisationer)

b) alla löpande transfereringar som den offentliga sektorn kan motta från de institutioner eller organisationer som nämns under a

c) löpande transfereringar mellan stater, antingen kontant (t.ex. betalningar avsedda att finansiera budgetunderskott i andra länder eller i territorier på andra sidan havet), eller in natura (t.ex. gåvor av livsmedel eller militär ut-rustning, nödhjälp efter naturkatastrofer i form av livsmedel, kläder, medicin etc.)

d) löner som den offentliga sektorn, en av Europeiska unionens institutioner eller en internationell organisation betalar till rådgivare eller tekniska experter som ställs till förfogande för utvecklingsländer.

Diverse löpande transfereringar (D75)

Diverse löpande transfereringar omfattar löpande transfereringar till hushål-lens icke-vinstsyftande organisationer, löpande transfereringar mellan hushåll och andra diverse löpande transfereringar.

Moms- och BNI-relaterade avgifter till unionens egna medel (D76)

Fast bruttoinvestering

Fast bruttoinvestering består av inhemska producenters förvärvav av fasta tillgångar minus avyttringar. Fasta tillgångar är materiella eller immateriella tillgångar tillkomna som resultat av produktionsprocesser, som själva används mer än ett år upprepat eller kontinuerligt i produktionsprocesser.

Insatsförbrukning

Insatsförbrukning består av värdet av de varor och tjänster som används som insats i produktionsprocessen, exklusive fasta tillgångar, vars användning förs som kapitalförslitning. Dessa varor och tjänster kan antingen vidareförädlas eller förbrukas i produktionsprocessen.

Produkter som används för insatsförbrukning skall bokföras och värderas vid den tidpunkt de går in i produktionsprocessen. De skall värderas till mottagarpris för liknande varor och tjänster vid samma tidpunkt.

Kapitaltransfereringar

Kapitaltransfereringar skiljer sig från löpande transfereringar på så sätt att de omfattar anskaffning eller minskning av en tillgång eller tillgångar hos minst en part i en transaktion. Oberoende av om kapitaltransfereringarna genom-förs kontant eller in natura leder de till motsvarande förändring i de finansi-ella tillgångarna eller icke-finansiella tillgångarna som presenterats i balans-räkningarna för en eller båda parterna i en transaktion.

Kapitaltransfereringar avser kapitalskatter, investeringsstöd och övriga kapi-taltransfereringar.

Kapitalutgifter och -inkomster

Kapitalinkomster och -utgifter (D.4) uppkommer då ägarna av finansiella tillgångar eller naturresurser tillhandahåller institutionella enheter dessa re-surser eller tillgångar. Inkomsten från användningen av finansiella tillgångar kallas kapitalavkastning, medan inkomsten från användning av naturresurser är arrende. Kapitalinkomster utgörs av kapitalavkastning och arrenden totalt. Kapitalinkomster klassificeras enligt följande:

a) ränta (D.41);

b) inkomst från bolag (D.42):

1) utdelning från bolag (D.421);

2) ägaruttag från kvasibolag (D.422);

c) återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringar (D.43);

d) övrig kapitalavkastning (D.44):

1) kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare (D.441);

2) kapitalavkastning på pensionsrätter (D.442);

3) kapitalavkastning tillräknad andelsägare i kollektiva investeringsfonder (D.443);

e) arrenden (D.45).

Löner

Löner och kollektiva avgifter (D.1) definieras som den totala ersättning, kontant eller in natura, som betalas av en arbetsgivare till en anställd för av denne utfört arbete under räkenskapsperioden.

Löner och kollektiva avgifter delas upp i

a) egentlig lön (D.11): kontanta löner ; naturaförmåner

b) arbetsgivares kollektiva avgifter (D.12): arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter (D.121); arbetsgivares tillräknade kollektiva avgifter (D.122).

Offentliga sektorns totalutgifter

Den offentliga sektorns totalutgifter beskriver summan av offentliga sektorns utgiftsslag. Kapitalutgifterna, löpande transfereringar och kapitaltrans-fereringarna inom den offentliga sektorn har eliminerats från de konsoliderade totalutgifterna. Köp av tjänster eller varor inom den offentliga sektorn konsolideras dock inte. Totalutgifterna är alltså delvis bruttoutgifter.

Offentliga sektorn totalt (S.13) granskas vanligen konsoliderat och uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Offentliga sektorns totalutgifter i förhållande till BNP kallas också för utgiftsgrad.

Offentliga sektorns totalutgifter beräknas genom att summera följande utgiftsslag:

Konsoliderade/icke-konsoliderade totalutgifter=

P22K insatsförbrukning, dvs. köpta tjänster och varor +

D1K Utbetalda löner och kollektiva avgifter +

D29K Övriga produktskatter +

D3K Subventioner

D4K Kapitalutgifter +

D5K Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter

D62K Sociala förmåner, andra än in natura +

D632K Sociala transfereringar in natura

D7K Andra löpande transfereringar +

D9K Betalda kapitaltransfereringar +

P5K Bruttoinvestering +

NP Anskaffning minus avyttring av icke producerade tillgångar

Sociala förmåner andra än in natura

I sociala förmåner andra än in natura (D.62) ingår:

a) Kontanta socialförsäkringsförmåner som utbetalas till hushåll av socialförsäkringssystem. T.ex. pensioner, arbetslöshetsstöd.

b) Kontanta socialbidrag som utbetalas till hushåll av offentliga enheter för att täcka samma behov som sociala trygghetsförsäkringsförmåner, men inte inom ett socialt trygghetsförsäkringssystem med sociala avgifter och sociala trygghetsförsäkringsförmåner. T.ex. kommunalt utkomststöd, underhållsbidrag.

Sociala transfereringar in natura

Sociala transfereringar in natura omfattar individuella varor och tjänster som tillhandahålls individuella hushåll av offentlig sektor eller hushållens icke-vinstsyftande organisationer, vare sig varorna och tjänsterna är köpta på marknaden eller producerade som icke marknadsproduktion från offentlig sektor eller hushållens icke-vinstsyftande organisationer.

Subventioner

Subventioner (D.3) är löpande, ensidiga betalningar som den offentliga sektorn eller Europeiska unionens institutioner gör till inhemska producenter med syftet att påverka produktionsnivåerna, priserna eller ersättningen till produktionsfaktorerna. Övriga icke marknadsproducenter kan erhålla övriga produktionssubventioner endast i de fall dessa betalningar grundas på allmänna bestämmelser som gäller både marknads- och icke marknadsproducenter.

Subventioner från Europeiska unionens institutioner omfattar endast transfereringar, som görs direkt till inhemska producentenheter.

Subventioner klassificeras i

a) produktsubventioner (D.31)

(1) importsubventioner (D.311)

(2) övriga produktsubventioner (D.319)

b) övriga produktionssubventioner (D.39).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/kas_sv.html