Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats. I det reviderade prisindexet för offentliga utgifter motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2014. Viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin följer år 2015 för alla kommuners och samkommuners del.

Kommunernas och samkommunernas bolagiserade affärsverk har avförts från kommunekonomins viktstruktur och överföringar bl.a. från socialväsendet till undervisningsväsendet har gjorts när det gäller bl.a. småbarnspedagogiken. Nedskärningen av semesterpengar har beaktats i indexet redan fr.o.m. andra kvartalet 2016, inte först fr.o.m. början av år 2017 såsom det var tidigare. Den här ändringen har också gjorts när det gäller indexen för gamla basår. En överenskommelse om saken har ingåtts med Finansministeriet och Kommunförbundet. Indexet över kommunekonomin är i fortsättningen ett eget index, eftersom kommunekonomins viktstruktur i indexet inte summeras för kommuner och samkommuner på grund av konsolideringen av köp av tjänster. Statens utgiftsslag liksom indelningen av den kommunala ekonomin enligt uppgifts- och utgiftsslag är oförändrade.

Alla indextal enligt det nya basåret är tillgängliga i Statistikcentralens databas StatFin fr.o.m. första kvartalet 2015. De gamla indextalen har förlängts genom kedjning och publiceras också i StatFin. Tidpunkten för kedjning är IV kvartalet från indextalen 2015. De gamla indextalen ändras i fortsättningen till att motsvara ändringarna i det senaste prisindexet för offentliga utgifter.


Senast uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2018-11-30_uut_001_sv.html