Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2010

Massmediemarknaden 2009

Mediemarknaden minskade med 5 procent år 2009. Minskningen var något mindre än vad man uppskattade i Statistikcentralens preliminära uppgifter (17.6.2010). Trots det var detta det största fallet på årsnivå sedan andra världskriget. Till exempel under den ekonomiska depressionen i början av år 1990-talet var årsförändringarna kring -3 till -4 procent.

Nedgången gällde i synnerhet grafiska medier (-8 %) och inspelningar (-6 %). De elektroniska massmedierna låg däremot på föregående års nivå. Omsättningen av medieinnehållet på internet ökade med så mycket som 5 procent.

Massmediemarknadens förändring 2008 - 2009 (%)

År 2009 var värdet av massmediemarknaden i Finland omkring 4,2 miljarder euro, dvs. 240 miljoner euro mindre än år 2008. Av denna summa försvann största delen, omkring 225 miljoner euro, från de grafiska medierna, dvs. från förläggning av tidningar och kataloger.

För första gången på årtionden var reklamens andel av dagstidningarnas intäkter under 50 procent. Bland tidskrifterna minskade reklamintäkternas andel också betydligt.

De grafiska mediernas relativa andel av värdet av massmediemarknaden sjönk med 1,5 procentenheter till 65 procent. De elektroniska massmediernas relativa andel av massmediemarknaden ökade däremot till 28 procent.

Massmediemarknaden i Finland 2008 - 2009

2008 2009 2009
mn € mn € %
Dagstidningar (7-4 dagar i veckan) 1 056 946 23
Övriga tidningar (3-1 dagar i veckan) 135 131 3
Gratistidningar 100 81 2
Tidskrifter 760 700 17
Böcker1) 566 570 14
Kataloger & adresserad DR 340 304 7
Grafiska medier totalt 2 956 2 731 65
Television2) 948 944 23
Radio 53 52 1
Internet 158 167 4
Elektroniska massmedier totalt 1 159 1 163 28
Fonogram 98 85 2
Video (DVD, Blu-ray & VHS) 153 145 3
Biografer 58 60 1
Inspelningsmedier totalt 309 290 7
Massmedier totalt 4 424 4 184 100
1) Inkluderar också den försäljning av off-line multimedieinspelningar
(dvd, cd-rom o.d.) som medlemmarna i Finlands Förlagsförening står för.
2) Inkl. också YLE public service-radioverksamheten

Ovan presenterade kalkyler över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Överlappningarna har eliminerats. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2009/jvie_2009_2010-12-10_tie_002_sv.html