Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kulttuurin toimialoilla ja ammateissa toimivat työvoimatutkimuksen mukaan

Kulttuurin toimialojen ja kulttuuriammattien määritelmä ei ole tarkkarajainen ja EU:n parissa ollaan kehitetty suositus siitä, miten kulttuurin alue tulisi rajata. Sen takia ei ole yksiselitteistä ratkaisua sille miten kulttuuri lasketaan toimialan ja ammatin mukaan. Tässä käytetyt toimialat ja ammatit on lueteltu tarkemmin laatuselosteessa. Käytetty toimialaluokitus on vuoden 2008 toimialaluokitus ja ammattiluokitus vuoden 2001 ammattiluokitus.

Työvoimatutkimus on otostutkimus. Koska tutkittava ryhmä on suhteellisen pieni, ei Työvoimatutkimuksen otoksen koko riitä kuvaamaan sen osaryhmiä kaikin osin luotettavasti. Otostutkimus antaa kuitenkin haastateltaville mahdollisuuden kertoa ammattinsa oman näkemyksensä mukaan. On luultavaa, että näin saatu tieto kuvaa paremmin juuri kulttuuriammateissa toimivien todellista kokonaismäärää kuin rekistereiden perusteella saatu tieto. Kulttuuri koostuu toimialoiltaan ja ammattiryhmiltään melko pienistä ryhmistä ja siksi tässä tutkimuksessa esitetään erikseen tuloksia vain silloin, kun ryhmän estimoitu koko on noin 10 000. Tällöin tuloksen virhemarginaali on noin neljä prosenttia.

Kulttuurin toimialoilla työllisyys on vuodesta 2010 heikentynyt vuoden 2012 loppuun yli 5 prosenttia. Toimialat työllistivät vuonna 2012 noin 117 860 henkilöä kun vuonna 2010 työllisiä oli noin 124 480 (Taulukko 1).

Taulukko 1. Kulttuurin toimialoilla toimivat työlliset vuosina 2010–2012

TOL 2008 Vuosi
2010 2011 2012
Kustantaminen 16 611 17 167 17 238
Mainonta 12 738 10 431 10 414
Taiteellinen ja kirjallinen toiminta 15 739 18 604 18 300
Kirjastot ja arkistot sekä Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelu 11 966 13 983 13 199
Muut toimialat 67 428 61 396 58 717

Eniten työllisyys putosi mainonnassa, noin 2300 työllisellä. Mainonnan piirissä työllisyys oli vuonna 2012 enää noin 10 400.

Muista kulttuuritoimialoista taiteellinen ja kirjallinen toiminta puolestaan lisääntyi. Kun vuonna 2010 työllisiä oli noin 15 700, oli työllisiä vuonna 2012 jo noin 18 300.

Myös kirjastojen ja arkistojen sekä museoiden, näyttelyjen ja historiallisten paikkojen ja rakennusten sekä vastaavien kohteiden toiminta työllisti paremmin vuonna 2012 kuin vuonna 2010.Työllisten lukumäärä kasvoi 1 200:lla ja oli vuoden 2012 lopussa noin 13 200.

Kustantamisen toimialalla työllisiä oli vuonna 2012 noin 17 230 kun vuonna 2010 toimiala työllisti noin 16 610 henkilöä.

Muilla kulttuurin toimialoilla pudotusta vuodesta 2010 oli keskimäärin noin 13 prosenttia vuoteen 2012, jolloin niillä työllisti oli noin 58 700.

Toimialaluokitus on vuoden 2008 toimialaluokitus, joten tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2002 toimialaluokituksella tuotettujen työllisyystietojen kanssa.

Kulttuuriammattien työllisyyden kehitys on kuitenkin ollut parempaa kuin koko työllisyyden kehitys. Se on vuodesta 2005 kohentunut yli 15 prosentilla ja työllisiä oli vuonna 2012 yli 83 000. Kasvua edellisestä vuodesta oli yli kaksi prosenttia. Vastaavan ajanjakson aikana on kokonaistyöllisyys parantunut vain noin 3,4 prosenttia (Taulukko 2).

Taulukko 2. Kulttuuriammateissa toimivien työllisyyden kehitys vuosina 2005–2012.

Ammatti Vuosi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Taideammateissa toimivat 10 865 11 296 11 427 12 238 12 499 12 392 11 974 11 718
Graafiset ja taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat 8 015 9 110 10 532 11 968 12 214 12 446 12 446 10 449
Toimittajat 14 396 13 972 12 798 13 931 13 853 13 926 14 001 13 718
Muut ammatit 38 919 40 417 40 444 39 479 37 559 39 847 43 304 47 577
Yhteensä 72 195 74 795 75 201 77 616 76 125 78 611 81 725 83 463

Erityisen suotuisaa kehitys on ollut graafisen ja taideteollisen alan suunnittelijoiden osalta, joiden työllisyys on kohentunut noin 30 prosentilla vuodesta 2005. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 laskua työllisyydessä on kuitenkin reippaasti, noin 16 prosenttia. Työllisiä vuonna 2012 oli noin 10 450.

Taideammateissa toimivien työllisyys on myös parantunut vuodesta 2005. Työllisiä vuonna 2012 oli noin 11 718 mikä oli lähes kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2005.

Toimittajia oli vuonna 2012 noin 13 718, lähes viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005. Lukumäärän laskua vuodesta 2011 vuoteen 2012 oli pari prosenttia.

Tiedot ammattien työllisyysmääristä on tuotettu vuoden 2001 ammattiluokituksella vaikka uudempi ammattiluokituskin on työvoimatutkimuksessa käytössä. Käyttämällä vanhempaa luokitusta on voitu tarkastella pitempää ajanjaksoa kuin siirtymällä uuteen luokitukseen.


Lähde: Kultuuritilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 09 1734 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2012, 1. Kulttuurin toimialoilla ja ammateissa toimivat työvoimatutkimuksen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2012/01/klt_2012_01_2013-08-23_kat_001_fi.html