Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Personer i huvudsyssla inom kulturyrken enligt sysselsättningsundersökningen

Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Individpopulationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Sysselsättningsstatistiken baserar sig på registeruppgifter och innehåller uppgifter om anställningsförhållanden som är försäkrade av arbetsgivaren. Sysselsättning och arbetslöshet härleds med hjälp av dem.

Antalet sysselsatta enligt sysselsättningsundersökningen skiljer sig från arbetskraftsundersökningens siffror på grund av dess granskningssynvinkel. Fördelen med den är att den omfattar hela befolkningen och på så sätt är det möjligt att också ge detaljerade uppgifter. Nackdelen är att den är arbetskrävande att sammanställa och resultaten är därför inte lika aktuella som i arbetskraftsundersökningen.

I den här utredningen har noggrannare uppgifter granskats efter kön, arbetsgivarsektor och utbildningsnivå och tyngdpunkten ligger på utvecklingen av sysselsättningen av enskilda yrken.

Enligt sysselsättningsstatistiken verkade omkring 86 000 sysselsatta inom kulturyrken i slutet av år 2011. Ökningen från året innan var omkring 2,8 procent.

År 2011 arbetade omkring 11 300 personer inom konstnärliga yrken och som författare. I dessa yrken ökade antalet sysselsatta med över 1 700 personer från år 2010.

Av alla yrkesverksamma inom kulturyrken har 33 procent utbildning på mellannivå, 14 procent utbildning på lägsta högre nivå, 22 procent utbildning på lägre högskolenivå och 28 procent utbildning på högre högskolenivå. Inom kulturyrkena hade över en procent av de yrkesverksamma forskarutbildning (Figurbilaga 1).

Av arbetsgivarsektorerna arbetade omkring 60 procent av alla sysselsatta inom den privata sektorn. Näst mest, över 15 procent, var sysselsatta inom kommunsektorn. (Figurbilaga 2).


Källa: Kulturstatistik 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2013, 2. Personer i huvudsyssla inom kulturyrken enligt sysselsättningsundersökningen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2013/01/klt_2013_01_2014-09-29_kat_002_sv.html