Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Personer i huvudsyssla inom kulturyrken enligt sysselsättningsundersökningen

Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Individpopulationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Materialet avviker från arbetskraftsundersökningen, där sysselsättningen definieras på så sätt att den även omfattar personer som tjänat lön för en timme eller något annat arbetsvederlag. Sysselsättningsstatistiken åter innehåller uppgifter om anställningar som är försäkrade av arbetsgivaren. Sysselsättning och arbetslöshet härleds med hjälp av dem.

Antalet sysselsatta enligt sysselsättningsundersökningen avviker därför från arbetskraftsundersökningens siffror på grund av sin granskningssynvinkel. Fördelen med den är att den omfattar hela befolkningen och på så sätt är det möjligt att också ge detaljerade uppgifter. På grund av att den är registerbaserad täcker den dock inte alla sysselsatta i kulturyrken, eftersom de som är verksamma inom kulturyrken ofta också sysselsätts bl.a. genom självsysselsättning och med hjälp av stipendier. Nackdelen med sysselsättningsstatistiken är att den är arbetskrävande och resultaten är därför inte lika aktuella som i arbetskraftsundersökningen.

I den här utredningen har noggrannare uppgifter granskats efter kön, arbetsgivarsektor och utbildningsnivå och tyngdpunkten ligger på utvecklingen av sysselsättningen i enskilda yrken.

I tabellerna i databaserna anges sysselsatt arbetskraft inom kulturområdet efter yrke och kön fördelat på yrken åren 2013.

Av alla yrkesverksamma inom kulturyrken har nästan 30 procent utbildning på mellannivå, 11 procent utbildning på lägsta högre nivå, 22 procent utbildning på lägre högskolenivå och omkring 27 procent utbildning på högre högskolenivå. En procent av de yrkesverksamma har utbildning på forskarnivå. För omkring åtta procent är utbildningsnivån okänd. En orsak är t.ex. att utbildningen har skett utomlands (Figurbilaga 1).

När man ser till arbetsgivarsektorer är nästan 64 procent av alla sysselsatta verksamma inom den privata sektorn. Näst mest, över 14 procent, är sysselsatta inom kommunsektorn. Sammanlagt 12 procent av dem som är verksamma inom kulturyrken är företagare (Figurbilaga 2).


Källa: Kulturstatistik 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2015, 2. Personer i huvudsyssla inom kulturyrken enligt sysselsättningsundersökningen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2015/01/klt_2015_01_2016-08-31_kat_002_sv.html