Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.11.2014

Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för nästan sex miljarder euro år 2013

Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats. Reparationer som bostadsägarna själva utfört eller låtit utföra och reparationer av offentliga servicebyggnader har inte statistikförts tidigare. Orsakerna till reparationsbyggande och uppgifter om byggnadernas skick har inte heller publicerats tidigare.

Enligt Statistikcentralen utförde bostadsägarna och bostadsaktiebolagen reparationer av bostäder och bostadsbyggnader för 5,7 miljarder euro år 2013. Egnahemshus och parhus reparerades för 2,8 miljarder euro. Flervåningshus reparerades för 2,2 miljarder euro och radhuslägenheter för 800 miljoner euro. Aravafinansierade bostadssamfund reparerades för 480 miljoner euro.

Största delen av reparationerna av flervåningshus, dvs. 1,6 miljarder euro, hänförde sig till reparationer som bostadsaktiebolag låtit utföra och resten, dvs. 600 miljoner euro, till reparationer som ägarna till bostäder i flervåningshus själva utfört eller låtit utföra. Radhusbolag utförde reparationer för 440 miljoner euro och ägare till radhuslägenheter för 340 miljoner euro.

När det gäller reparationer som bostadsägare själva utfört ingår inte värdet av eget arbete. Av dem som reparerat sin bostad i flervåningshus uppgav drygt en tredjedel, av dem som reparerat sin radhuslägenhet ungefär två av tre och av dem som reparerat sin egnahemsbostad varannan att de själva utfört ungefär hälften eller mer av arbetsmängden.

Reparationskostnader efter hustyp och byggnadsdel år 2013, miljoner euro

Bygnadsdel Hustyp
  Egnahems- och parhus Radhus Flervåningshus Alla
Bostadens våtutrymmen 385 116 247 749
Bostadens kök 336 96 170 602
Bostadens bostads- och övriga utrymmen 563 127 193 883
Utsidor och yttre konstruktioner 652 240 618 1 510
Husteknik 607 132 757 1 496
Gårdsområde och -byggnader 248 38 66 352
Husbolagens interiör 0 27 128 154
Total 2 790 776 2 178 5 745

Reparationskostnaderna i förhållande till bostadsytan var i flervåningshus 46,5 €/m² under år 2013. I radhus var motsvarande kostnadspost 34,0 €/m² och i egnahemshus 21,7 €/m²

Andelen bostadsbyggnader som hör till statistikens population av ytan för hela landets byggnadsbestånd är omkring 60 procent.

Med undantag av aravafinansierade bostadssamfund har statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder reviderats fr.o.m. uppgifterna för år 2013. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter om reparationsbyggande. Databastabeller som publicerats med den gamla metoden kommer inte längre att uppdateras.

Största delen av reparationskostnaderna för offentliga servicebyggnader gällde undervisningsbyggnader

Offentliga servicebyggnader reparerades för 1,3 miljarder euro år 2013. Undervisningsbyggnader reparerades för 810 miljoner euro, hälsovårdsbyggnader för 290 miljoner euro, byggnader inom socialväsendet för 120 miljoner euro och daghem för 80 miljoner euro.

Offentliga servicebyggnaders interiörer reparerades för 530 miljoner euro, hustekniken för 450 miljoner euro och utsidor och yttre konstruktioner för 320 miljoner euro.

I relation till byggnadernas yta låg reparationskostnaderna för offentliga servicebyggnader närmare varandra. När det gäller undervisningsbyggnader och hälsovårdsbyggnader var reparationskostnaderna 65 €/m². För byggnaderna inom socialväsendet var reparationskostnaderna 54 €/m² och för daghem 53 €/m²

Andelen undervisningsbyggnader, hälsovårdsbyggnader och byggnader inom socialväsendet som hör till statistikens population av ytan för hela landets byggnadsbestånd är omkring 6 procent.

Reparationskostnader för offentliga servicebyggnader efter byggnadsdel år 2013, miljoner euro

Reparationskostnader för offentliga servicebyggnader efter byggnadsdel år 2013, miljoner euro

Sett efter byggnadsdecennium är byggnadskostnaderna störst för servicebyggnader som färdigställdes under 70-talet, dvs. 330 miljoner euro och 86 €/m². För servicebyggnader som färdigställdes under 60-talet är motsvarande siffror 300 miljoner euro och 84 €/m². När det gäller servicebyggnader som färdigställdes under 80-talet är reparationskostnaden i förhållande till ytan högst, dvs. de totala kostnaderna är 320 miljoner euro och i förhållande till ytan 115 €/m².

Reparationskostnader för offentliga servicebyggnader efter byggnadsdecennium år 2013

Byggnadsår Miljoner € €/m²
–1959 234 39,7
1960-1969 296 83,9
1970-1979 331 86,2
1980-1989 321 114,8
1990-1999 69 34,0
2000- 46 18,7
Totalt/i genomsnitt 1 298 63,2

Bostdadsbyggnadernas skick

De som bor i ägarbostäder anser att deras bostadsbyggnader i huvudsak är i gott skick. Oberoende av om ägarbostaden är ett egnahemshus, en radhuslägenhet eller bostad i flervåningshus anser mer än 70 procent av uppgiftslämnarna att deras bostadsbyggnad är i åtminstone gott skick. Oberoende av hustyp anser högst två procent av uppgiftslämnarna att deras hem är i dåligt eller mycket dåligt skick.

Konditionsbedömning av bostadsbyggnad, procentandel av uppgiftslämnarna

Konditionsbedömning av bostadsbyggnad, procentandel av uppgiftslämnarna

De som bor i egnahemshus och parhus fick svara på frågor om i hurdant skick husets byggnadsdelar och -system samt gårdsområden och -konstruktioner är. För varje fråga uppskattade fler än hälften av uppgiftslämnarna att de är i gott eller mycket gott skick. Enligt uppgiftslämnarna var grunderna och stommen, bruksvatten- och avloppssystemet samt värmesystemet i bäst skick, fler än tre av fyra uppgiftslämnare ansåg att de var i gott eller mycket gott skick. I sämst skick var områdena och konstruktionerna utanför huset.

Konditionsbedömning av egnahemshus och parhus, procentandel av uppgiftslämnarna

Konditionsbedömning av egnahemshus och parhus, procentandel av uppgiftslämnarna

Källa: Renovering av bostäder och byggnader. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 029 551 3331, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 7.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2013/02/kora_2013_02_2014-11-07_tie_002_sv.html