Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2009

Alkoholdödligheten oförändrad

Enligt Statistikcentralen var antalet alkoholrelaterade dödsfall år 2008 nästan oförändrat jämfört med året innan. Dödsfallen på grund av kranskärlssjukdomar bland arbetsföra män har halverats under de senaste tjugo åren. Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar har fördubblats under samma period och bland män i arbetsför ålder är alkoholdödligheten klart vanligare än dödligheten i kranskärlssjukdomar.

År 2008 dog sammanlagt 49 090 personer, 24 451 män och 24 639 kvinnor.

Den vanligaste sjukdomen i cirkulationsorganen, kranskärlssjukdom (iskemiska hjärtsjukdomar) var orsaken till vart fjärde dödsfall. Totalt orsakade sjukdomarna i cirkulationsorganen totalt 40 procent av dödsfallen. Tumörer var orsaken till drygt 20 procent av dödsfallen. Hos män var den vanligaste cancerformen lungcancer och hos kvinnorna bröstcancer.

Demens var orsaken till 14 procent av kvinnornas dödsfall och 6 procent av männens dödsfall. Dödligheten i demenssjukdomar har ökat under de senaste decennierna främst på grund av att befolkningen åldras. Hos kvinnorna är demensdödligheten betydligt vanligare än hos män, vilket främst torde bero på att kvinnor lever längre än män.

År 2008 förolyckades totalt 3 014 personer, 2 048 män och 966 kvinnor. När det gäller män var de vanligaste olyckorna fallolyckor, alkoholförgiftningar och dödsfall i trafiken. När det gäller kvinnor var de vanligaste olyckorna fallolyckor som drabbade mest kvinnor över 75 år.

År 2008 begick 1 033 personer självmord, av dem var 77 procent män. Av dem som begick självmord var 24 pojkar och 17 flickor under 20 år och 46 män och 13 kvinnor över 74 år. Två tredjedelar av alla som begick självmord var 30-64-åringar.

År 2008 dog 119 personer som offer för våld, av dem var 79 män och 40 kvinnor. I EU-jämförelse är dödligheten till följd av våld när det gäller finländska män den sjunde högsta efter de baltiska länderna, Makedonien, Bulgarien och Rumänien. När det gäller kvinnor är dödligheten den fjärde högsta i Europa efter de baltiska länderna.

Antalet döda 2007 and 2008

Dödsorsak och ålder Totalt Män Kvinnor
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Döda totalt 49 093 49 090 24 805 24 451 24 288 24 639
- 15-64 år 10 848 10 864 7 629 7 614 3 219 3 250
Tumörer 11 097 11 214 5 803 5 782 5 294 5 432
- 15-64 år s 2 874 2 908 1 547 1 592 1 327 1 316
Circulationsorganens sjukdomar 20193 20 144 9 650 9 495 10 543 10 649
- 15-64 år 2 557 2 548 2 048 2 029 509 519
   Därav Kranskärlssjukdom     11 887 11 761 6 058 5 913 5 829 5 848
   - 15-64 år 1 419 1 407 1 213 1 194 206 213
Alcoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar 2 167 2 136 1 701 1 674 466 462
- 15-64 år 1 796 1 775 1425 1 388 371 387
Olyckor (excl. alkoholförgiftningar) 2 484 2 470 1643 1 619 841 851
- 15-64 år 1 189 1 129 948 901 241 228
Självmord 995 1 033 751 801 244 232
- 15-64 år 817 867 618 677 199 190
Mord, dråp och annat övergrepp 116 119 74 79 42 40
- 15-64 år 100 108 69 74 31 34

De vanligaste dödsorsakerna bland personer i arbetsför ålder

År 2008 dog 7 614 män och 3 250 kvinnor i arbetsför ålder, (15-64-åringar).

Dödsfallen på grund av kranskärlssjukdomar bland arbetsföra män har halverats under de senaste tjugo åren. Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar har fördubblats under samma period och bland män i arbetsför ålder är alkoholdödligheten nu klart vanligare än dödligheten i kranskärlssjukdomar. Bland de vanligaste dödsorsakerna när det gäller män i arbetsför ålder är olycksfall och självmord. Antalet självmord bland män i arbetsför ålder har minskat under de senaste tjugo åren, även om antalet ökat något de senaste åren.

De vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i arbetsför ålder var cancer och isynnerhet bröstcancer, samt kranskärlssjukdomar, olycksfall och alkoholrelaterade orsaker. Under de senaste tjugo åren har bröstcancerdödligheten bland kvinnor i arbetsför ålder minskat med omkring tjugo procent. Under samma period har de alkoholrelaterade dödsfallen bland kvinnor ökat med ungefär 40 procent och antalet är nu klart större än när det gäller dödligheten i bröstcancer och kranskärlssjukdomar. Antalet självmord bland kvinnor i arbetsför ålder har varit oförändrat under de senaste decennierna och t.o.m. minskat de senaste åren.

Utvecklingen av de vanligaste dödsorsakerna bland män i åldern 15-64 år 1988-2008: Alkoholrelaterade, Kranskärlssjukdom, Olyckor och Självmord

Utvecklingen av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i åldern 15-64 år 1988-2008: Alkoholrelaterade, Bröstcancer, Kranskärlssjukdom och Olyckor

Källa: Dödsorsaker 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Korpi (09) 1734 3605, Jari Hellanto (09) 1734 3291, kuolemansyyt.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Länkar:

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 18.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2008/ksyyt_2008_2009-12-18_tie_001_sv.html