Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 4.11.2016

Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat 17,9 miljardia euroa vuonna 2015

Korjaus 3.11.2017. Korjatut luvut on merkitty punaisella.

Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat 17,9 miljardia euroa vuonna 2015. Sosiaali- ja terveystoiminnan osuus kuntien käyttötalouden nettokustannuksista oli 58,6 prosenttia. Kunnat käyttivät erikoissairaanhoitoon nettomääräisesti 6,6 miljardia euroa, joka oli 37,1 prosenttia kaikista sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntataloustilastosta, jota varten kerättiin tietoja kaikilta 317 kunnalta ja kaikilta 146 kuntayhtymältä.

Kuntien käyttötalous vuonna 2015, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat
Käyttökustannukset Käyttötuotot Nettokustannukset
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä 20 771 2 911 17 860
Josta: Erikoissairaanhoito 6 911 279 6 632
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä 11 605 1 117 10 488
Josta: Perusopetus 5 064 311 4 753
Muu toiminta yhteensä 11 530 9 409 2 121
Josta: Palo- ja pelastustoiminta 705 292 413
Käyttötalous yhteensä 43 905 13 437 30 468
1) Käyttökustannukset sisältävät toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyskulut. Käyttötuotot sisältävät toimintatuotot ja vyörytystuotot, valmistevarastojen muutoksen sekä valmistuksen omaan käyttöön. Nettokustannukset ovat käyttökustannusten ja käyttötuottojen erotus.

Kuntien käyttötalous

Vuonna 2015 kuntien yhteenlasketut käyttökustannukset olivat 43,9 miljardia euroa ja käyttötuotot 13,4 miljardia euroa. Nettokustannuksiksi muodostui siis 30,5 miljardia euroa. Niistä suurin osa kohdistui sosiaali- ja terveystoimintaan, jonka nettokustannukset olivat 17,9 miljardia euroa eli 58,6 prosenttia koko käyttötalouden nettokustannuksista.

Erikoissairaanhoito muodosti suurimman osan kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista ja perusterveydenhuolto 1) toiseksi suurimman. Erikoissairaanhoidon osuus sosiaali- ja terveystoiminnasta oli 37,1 prosenttia eli 6,6 miljardia euroa ja perusterveydenhuollon osuus 19,0 prosenttia eli 3,4 miljardia euroa.

Opetus- ja kulttuuritoimintaan kohdistui viime vuonna 34,4 prosenttia kuntien yhteenlasketuista nettokustannuksista. Kuntien opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannukset olivat yhteensä 10,5 miljardia euroa vuonna 2015. Suurin osa opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannuksista kohdistui kuntien osalta perusopetukseen. Perusopetuksen nettokustannukset olivat 4,8 miljardia euroa ja siten 45,3 prosenttia opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannuksista.

Muuhun toimintaan, johon luetaan kuntien kaikki muu toiminta lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimintaa sekä opetus- ja kulttuuritoimintaa, kohdistui nettomääräisesti tarkasteltuna kaikkiaan 2,1 miljardia euroa vuonna 2015. Näin ollen muuhun toimintaan kohdistui 7,0 prosenttia koko käyttötalouden nettokustannuksista.

Kuntayhtymien käyttötalous

Kuntayhtymien yhteenlasketut bruttomääräiset käyttökustannukset olivat 14,1 (oli 13,7) miljardia euroa ja käyttötuotot 14,3 (oli 13,8) miljardia euroa vuonna 2015. Suurin osa kuntayhtymien käyttökustannuksista kohdistui kuntien tavoin sosiaali- ja terveystoimintaan sekä opetus- ja kulttuuritoimintaan. Kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoiminnan bruttokäyttökustannukset olivat yhteensä 10,2 (oli 9,7) miljardia euroa eli 72,3 (oli 71,3) prosenttia koko käyttötalouden tasolla. Opetus- ja kulttuuritoiminnan osuus kuntayhtymien käyttökustannuksista bruttona oli 9,5 (oli 9,7) prosenttia eli 1,3 miljardia euroa.

Tietoa tilastosta

Kuntataloustilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien käyttötaloudesta, investoinneista, taseista ja toiminnasta. Tilastoa varten kerätään tietoja kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Kuntien taloustilastojen tietosisältö ja tiedonkeruu ovat uudistuneet, minkä vuoksi kuntataloustilaston tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisinä vuosina julkistettujen kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta -tilaston tietojen kanssa. Kuntataloustilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta -tilastossa näin ei tehty. Lisäksi kuntien ja kuntayhtymien tehtäväluokitukseen on tullut muutoksia.


1) Perusterveydenhuoltoon luetaan perusterveydenhuollon avohoito, perusterveydenhuollon vuodeosastohoito ja suun terveydenhuolto.

Lähde: Kuntataloustilasto 2015. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2015/kta_2015_2016-11-04_tie_001_fi.html