Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.5.2019

Kommunernas ekonomi visade tecken på försvagning år 2018

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna som Statistikcentralen samlat in försvagades kommunernas ekonomi år 2018. Försvagningen påverkades av ökade verksamhetskostnader samt en minskning i den av skatteinkomster och statsandelar bestående skattefinansieringen jämfört med de faktiska bokslutsuppgifterna året innan. I synnerhet som en följd av detta försvagades kommunernas årsbidrag med 1,2 miljarder euro och uppgick totalt till 2,1 miljarder euro. Uppgifterna framgår av de preliminära bokslutsuppgifterna om statistiken över kommunekonomin, för vilka uppgifter samlades in från alla 311 kommuner och 140 samkommuner i Finland.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2018, miljoner euro 1)

  Kommuner Kommunkoncerner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Verksamhetsintäkter totalt 7 534 4,8 25 998 5,5
Verksamhetskostnader totalt 37 086 3,4 53 045 4,5
Årsbidrag +/- 2 075 -36,8 4 753 -19,9
Nettoinvesteringar 2) 2 798 17,2 6 249 7,1
Lånestock 31.12 16 771 3,7 36 071 3,9
1) Förhandsuppgifter. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.
2) Nettoinvesteringar = investeringsutgifter - finansieringsandelar för investeringsutgifter - försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva

Kommunernas ekonomi

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna uppgick kommunernas verksamhetsbidrag till totalt -29,2 miljarder euro år 2018. Verksamhetsbidraget minskade totalt med 985 miljoner euro, dvs. med 3,5 procent jämfört med föregående års faktiska bokslut. Att verksamhetsbidraget minskade förklaras av att verksamhetskostnaderna ökade mer än verksamhetsintäkterna, mätt i euro. Verksamhetskostnaderna och -intäkterna ökade för sin del på grund av vissa bokföringsförfaranden som hänför sig till köp av tjänster mellan kommuner och samkommuner, som inte hade någon nettoeffekt på verksamhetsbidraget. 1)

På basis av preliminära uppgifter om bokslut ökade kommunernas verksamhetskostnader med totalt 1,2 miljarder euro, dvs. med 3,4 procent. De var totalt 37,1 miljarder euro. På ökningen av verksamhetskostnaderna inverkade i synnerhet det att köp av tjänster ökade med 1,0 miljarder euro. Personalkostnaderna ökade med sammanlagt 134 miljoner euro från året innan. Kommunernas verksamhetsintäkter ökade med 345 miljoner euro och de uppgick till totalt 7,5 miljarder euro. Detta var 4,8 procent mer än året innan. Ökningen av verksamhetsintäkterna påverkades i synnerhet av att försäljningsintäkterna och andra verksamhetsintäkter ökade.

Kommunernas skatteinkomster minskade enligt de preliminära uppgifterna med 118 miljoner euro, dvs. med 0,5 procent från året innan. Minskningen av skatteinkomsterna berodde till största del på att inkomstskatternas andel minskade med 166 miljoner euro. Kommunernas andel av samfundsskattens avkastning minskade med 23 miljoner euro, men kommunerna fick dock mer andra skatteinkomster än året innan. Kommunerna fick totalt 45 miljoner euro mindre i statsandelar än året innan, vilket var en minskning med 0,5 procent när det gäller den aktuella inkomstposten. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och statsandelar, var 30,9 miljarder euro. Per invånare fick kommunerna 5 604 euro i skattefinansiering. 2)

Den minskade skattefinansieringen och det försvagade verksamhetsbidraget förklarar i huvudsak att årsbidraget var 1,2 miljarder euro svagare än året innan. På basis av de preliminära uppgifterna var årsbidraget negativt i 45 kommuner år 2018, medan fyra kommuner hade ett negativt årsbidrag året innan. Årsbidraget täckte 94,2 procent av kommunernas avskrivningar. Nyckeltalet var svagare än året innan, då årsbidraget täckte 149,0 procent av avskrivningarna.

Kommunernas nettoinvesteringar uppgick totalt till 2,8 miljarder euro år 2018. Detta var en ökning med 411 miljoner euro från året innan, dvs. 17,2 procent. Kommunernas lånestock ökade med 601 miljoner euro jämfört med året innan och var totalt 16,8 miljarder euro. Lånestocken var 3,7 procent större än föregående år. Per invånare uppgick lånen i kommunerna till 3 039 euro. 3) Kommunernas soliditet, dvs. det egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet, var 59,6 procent. Relationstalet sjönk från 60,8 procent året innan.

Samkommunernas ekonomi

År 2018 var samkommunernas sammanräknade verksamhetskostnader 14,8 miljarder euro enligt de preliminära bokslutsuppgifterna och verksamhetsintäkterna 15,4 miljarder euro. Jämfört med de faktiska boksluten året innan ökade verksamhetskostnaderna med 1,2 miljarder euro, dvs. med 8,6 procent. Verksamhetsintäkterna ökade med 1,1 miljarder euro, vilket var en ökning med 7,6 procent från året innan.

Samkommunernas årsbidrag försvagades med 83 miljoner euro från året innan och var totalt 591 miljoner euro. Detta var i sin tur 12,3 procent mindre än året innan. Årsbidraget räckte till för att täcka 95,9 procent av samkommunernas avskrivningar.

Nettoinvesteringarna minskade med 15,5 miljoner euro jämfört med det föregående årets nivå och uppgick totalt till 1,0 miljarder euro. Samkommunernas lånestock ökade år 2018 till 3,9 miljarder euro, vilket innebar en total ökning med 12,0 procent jämfört med året innan.

Kommunkoncernernas ekonomi

Kommunkoncernernas verksamhetsbidrag var -27,0 miljarder euro enligt preliminära uppgifter om bokslut år 2018. Verksamhetsbidraget var 2,3 miljarder euro högre än kommunernas verksamhetsbidrag. Koncernernas årsbidrag försvagades med 1,2 miljarder euro från året innan och var totalt 4,8 miljarder euro. Årsbidraget var 2,7 miljarder euro högre än kommunernas. År 2018 visade 13 kommunkoncerner ett negativt årsbidrag, medan ingen kommunkoncern hade ett negativt årsbidrag året innan.

Kommunkoncernernas nettoinvesteringar var totalt 6,2 miljarder euro, vilket var 413 miljoner euro mer än året innan. Koncernernas lånestock ökade med 1,4 miljarder euro jämfört med året innan och var totalt 36,1 miljarder euro. Lånestocken ökade med totalt 3,9 procent under år 2018. Kommunkoncernernas lån per invånare uppgick till 6 537 euro. 4)

Statistiken över kommunekonomin omfattar bokslutsuppgifter om 298 kommunkoncerner. 5)

Information om statistiken

För statistikföring av kommunernas preliminära bokslutsuppgifter insamlas bokslutsuppgifter om alla kommuner och samkommuner i Finland samt av deras affärsverk och koncerner. Uppgifterna publiceras i preliminär form våren efter respektive statistikår och de slutliga uppgifterna på hösten i samband med offentliggörandet av övriga ekonomiuppgifter.

Uppgifter som meddelats Statistikcentralen för statistiken offentliggörs som sådana på enhetsnivå i Statistikcentralens databas kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .


1) Ett antal kommuner förde över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till en samkommun som man bildat, men kommunerna svarade fortfarande för produktionen av tjänster. Utöver kostnaderna för och intäkterna av sin egen produktion av tjänster bokförde kommunerna försäljningsintäkter och köp av tjänster av samkommuner enligt bruttoprincipen. Denna bokföringsmetod ökade kommunernas externa verksamhetsintäkter och -kostnader, men det hade ingen nettoinverkan på verksamhetsbidraget. På hela landets nivå orsakade metoden omkring en tredjedel av den totala ökningen av kommunernas externa verksamhetskostnader och uppskattningsvis åtminstone hela ökningen av verksamhetsintäkterna. Inverkan omfattar inte tiden före år 2018.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2018.
3) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2018.
4) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Finland 31.12.2018.
5) Alla kommuner upprättar inte ett koncernbokslut.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2018. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2018/kta_2018_2019-05-31_tie_001_sv.html