Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.5.2021

Tiedot ennakollisista tilinpäätöksistä osoittavat kuntatalouden vahvistuneen selvästi vuonna 2020

Tilastokeskuksen keräämät ennakolliset tilinpäätöstiedot näyttävät todeksi alkuvuonna julkistetun arviotiedon kuntien talouden vahvistumisesta vuonna 2020. Vahvistuminen perustui valtaosin edellisvuotta suurempaan valtionosuuksista ja verotuloista koostuvaan verorahoitukseen. Verorahoituksen 3,3 miljardin euron lisäys kattoi toimintakatteen heikkenemisen ja siivitti vuosikatteen ja tilikauden tuloksen selvään kasvuun vuotta aiemmin toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin nähden. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntataloustilastosta, jota varten kerättiin ennakollisia tilinpäätöstietoja kaikilta Suomen 310 kunnalta ja 136 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntakonsernien talous 2020, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntakonsernit
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 6 923 -4,3 26 507 -1,2
Toimintakulut yhteensä 38 606 1,4 55 512 0,9
Vuosikate +/- 4 089 133,9 6 913 54,1
Nettoinvestoinnit 2)
3 335 21,4 7 283 6,3
Lainakanta 31.12. 19 083 3,3 41 250 5,4
1) Ennakkotiedot. Muutos laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.
2) Nettoinvestoinnit = investointimenot - rahoitusosuudet investointimenoihin - pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Kuntien talous

Ennakolliset tilinpäätöstiedot kertovat kuntien toimintakatteen olleen yhteensä -31,4 miljardia euroa vuonna 2020. Toimintakate heikkeni vuoden takaisista toteutuneista tilinpäätöksistä yhteensä 861 miljoonaa euroa. Heikentymistä selittivät edellisvuotta pienemmät toimintatuotot sekä toimintakulujen kasvu.

Tilinpäätösennakkojen mukaan kuntien toimintakulut olivat yhteensä 38,6 miljardia euroa. Kasvua niissä oli 540 miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia. Toimintakulujen kasvuun vaikuttivat eniten palvelujen ostojen lisääntyminen 315 miljoonalla eurolla ja henkilöstökulujen kasvu 101 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot olivat puolestaan yhteensä 6,9 miljardia euroa, ja niitä kertyi kunnille 313 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Toimintatuottojen kertymän alentumiseen vaikuttivat erityisesti maksutuottojen sekä muiden toimintatuottojen pieneneminen.

Kunnat saivat ennakollisten tilinpäätösten mukaan aikaisempaa vuotta enemmän verotuloja sekä valtionosuuksia. Kunnille karttui verotuloja yhteensä 23,9 miljardia euroa. Verotulojen kasvu oli 919 miljoonaa euroa eli 4,0 prosenttia vuodentakaiseen tasoon nähden. Verotulojen kasvu johtui enimmäksi osaksi tuloverojen osuuden kasvusta 985 miljoonalla eurolla. Kuntien osuus yhteisöverojen tuotosta kasvoi 57 miljoonaa euroa. Sitä vastoin kunnat saivat 123 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän muita verotuloja, kuten kiinteistöverotuloja.

Kunnille ohjattujen valtionosuuksien kokonaismäärä oli 11,0 miljardia euroa, ja ne kasvoivat peräti 2,4 miljardilla eurolla, mikä tarkoitti 27,3 prosentin kasvua kyseisen tuloerän kohdalla. Valtionosuuksien kasvuun vaikuttivat eritoten valtionhallinnon kunnille kohdistamat koronapandemiaan liittyneet taloudelliset tukitoimet. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoituskertymä oli 35,0 miljardia euroa, ja se oli asukaskohtaisesti koko maan tasolla 6 322 euroa vuonna 2020. 1)

Toimintakatteen euromääräistä heikkenemistä suuremmaksi muodostunut verorahoituksen kasvu selitti pääosin yhteensä 2,3 miljardia euroa edellisvuotta vahvempaa kuntien yhteenlaskettua vuosikatetta. Ennakkotiedoista ilmenee vuosikatteen olleen negatiivinen kuudella kunnalla vuonna 2020, kun taas vuotta aiemmin negatiivisen vuosikatteen omaavia kuntia todettiin olevan yhteismääräisesti 74. Kuntien poistoista vuosikate kattoi 169,7 prosenttia, mikä merkitsi huomattavaa vahvistumista edellisvuoden 75,5 prosentista. Kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,9 miljardia euroa vuotta aikaisempaa vahvempi, ja se ylsi yhteenlaskettuna 1,8 miljardiin euroon.

Kuntien nettoinvestoinnit olivat kaikkiaan 3,3 miljardia euroa vuonna 2020. Kasvua niissä oli edellisestä vuodesta 589 miljoonaa euroa eli 21,4 prosenttia. Kuntien lainakanta oli yhteensä 19,1 miljardia euroa, ja se muodostui vahvistuneesta tuloksesta huolimatta 618 miljoonaa euroa edellistä vuotta suuremmaksi, mikä tarkoitti 3,3 prosentin kasvua vuoden aikana. Kuntien lainamäärä asukasta kohden oli täten 3 448 euroa. 2) Kuntien omavaraisuusaste, jolla kuvataan oman pääoman suhdetta koko pääomaan, oli 58,0 prosenttia. Kyseinen suhdeluku oli lähes samansuuruinen vuoden takaisissa lopullisissa tilinpäätöksissä.

Kuntayhtymien talous

Vuoden 2020 ennakkotilinpäätösten tietojen mukaan kuntayhtymien toimintakulut olivat yhteensä 16,3 miljardia euroa ja toimintatuotot 17,0 miljardia euroa. Edeltävän vuoden toteutuneisiin tilinpäätöksiin verrattuna toimintakulut kasvoivat 378 miljoonaa euroa eli 2,4 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat puolestaan 429 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 2,6 prosentin kokonaiskasvua vuodentakaisesta.

Kuntayhtymien vuosikate kasvoi edeltävästä vuodesta 39 miljoonaa euroa, ja se oli yhteenlaskettuna kaikkiaan 621 miljoonaa euroa. Niin muodoin kuntayhtymien vuosikate oli 6,8 prosenttia vahvempi aiemman vuoden tilinpäätösten tasoon verrattuna. Vuosikate kattoi kuntayhtymien poistoista 91,3 prosenttia. Kuntayhtymien tilikauden tulos heikkeni 20 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta ollen yhteensä -55 miljoonaa euroa.

Nettoinvestoinnit kasvoivat 85 miljoonaa euroa edeltävään vuoteen verrattuna, ja ne olivat yhteenlaskettuna 1,4 miljardia euroa. Kuntayhtymien lainakanta muodostui vuoden 2020 aikana 5,5 miljardin euron suuruiseksi, mikä merkitsi 17,8 prosentin kasvua vertailussa edelliseen vuoteen.

Kuntakonsernien talous

Vuoden 2020 ennakollisten tilinpäätösten mukaan kuntakonsernien toimintakate oli -28,9 miljardia euroa. Näin ollen kuntakonsernien toimintakate oli 2,4 miljardia euroa kuntien toimintakatetta parempi. Konsernien vuosikate vahvistui edellisen vuoden tasosta 2,4 miljardia euroa ja oli yhteensä 6,9 miljardia euroa. Täten vuosikate muodostui 2,8 miljardia euroa kuntien vuosikatetta vahvemmaksi. Vuoden 2020 tietojen mukaan negatiivisen vuosikatteen kuntakonserneja oli yksi, kun taas vuotta aiemmin vastaavassa tilanteessa oli 21 konsernia. Vuosikate kattoi konsernien poistoista yhteensä 147,3 prosenttia. Kuntakonsernien tilikauden tulos oli yhteensä 2,3 miljardia euroa, ja se vahvistui 2,0 miljardilla eurolla edellisen vuoden lopullisiin tilinpäätöksiin verrattuna.

Kuntien konsernien nettoinvestoinnit olivat yhteensä 7,3 miljardia euroa, ja ne kasvoivat 431 miljoonaa euroa edeltäneestä vuodesta. Lainakanta kasvoi 2,1 miljardia euroa vuoden takaista suuremmaksi ollen yhteensä 41,3 miljardia euroa. Lainakannan kasvu oli yhteensä 5,4 prosenttia vuoden 2020 aikana. Kuntakonsernien asukaskohtainen lainamäärä oli 7 454 euroa. 3)

Kuntataloustilasto sisältää 297 kuntakonsernin tilinpäätöstietoja. 4)

Tietoa tilastosta

Kuntien ennakollisten tilinpäätöstietojen tilastointia varten kerätään tilinpäätöstietoja kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä niiden liikelaitoksilta ja konserneilta. Tiedot julkaistaan ennakollisina kunkin tilastovuoden jälkeisenä keväänä ja lopullisina syksyllä muiden taloustietojen julkistuksen yhteydessä.

Tilastoa varten Tilastokeskukselle ilmoitetut tiedot julkaistaan sellaisinaan yksikkötasolla Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Vuoden 2020 ennakkotietojen julkistus on Tilastokeskuksen viimeinen tilinpäätösten ennakkotietoja koskeva tilastojulkistus. Tilastokeskus julkaisee kuntataloustilastossaan jäljempänä alkusyksyllä vielä kyseiseen tilastokokonaisuuteen kuuluvat muut taloustiedot vuodelta 2020, joihin sisältyvät muun muassa käyttötalouden tehtäväkohtaiset tiedot. Vuoden 2021 tiedoista alkaen kuntatalouden tiedot kerää ja julkaisee Valtiokonttori.


1) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2020.
2) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2020.
3) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2020.
4) Kaikki kunnat eivät laadi konsernitilinpäätöstä.

Lähde: Kuntataloustilasto 2020, ennakolliset tilinpäätöstiedot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2020/kta_2020_2021-05-28_tie_001_fi.html