Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.9.2007

Totalproduktionen ökade i juli

Volymen av totalproduktionen ökade i juli med 0,2 procent från föregående månad. Uppgifterna framgår av den säsongsrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

Eftersom beräkningsmetoden för månadsgrafen över totalproduktionen inte ändrades, när metoden för beräkningen av bruttonationalprodukten (BNP) för kvartals- och årsräkenskaperna reviderades år 2006, är månadsgrafens serier inte längre direkt jämförbara med förädlingsvärdet (BNP) efter näringsgren. De beskriver snarare utvecklingen av produktionen än utvecklingen av förädlingsvärdet i de reviderade räkenskaperna.

Volymen av totalproduktionen 2000-2007, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 3,8 procent större än i juli år 2006

I juli år 2007 ökade volymen av totalproduktionen med 3,8 procent jämfört med juli året innan. Av de sex undernäringsgrenarna i månadsgrafen över totalproduktionen sjönk bara volymen inom trafiken. I juli år 2007 fanns det en arbetsdag mer än i motsvarande månad föregående år. Den arbetsdagskorrigerade totalproduktionen ökade med 2,6 procent jämfört med året innan.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna för volymindexet för industriproduktionen gick industriproduktionen upp med 2,4 procent från juli år 2006. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med 4 procent och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter med 7 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin gick upp med en procent. Energiförsörjningen sjönk med 11 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 7 procent. Bilhandeln gick upp med 16 procent, partihandeln med 5 och detaljhandeln med 6 procent.

Byggverksamheten ökade med 6 procent. Primärproduktionen ökade med 15 procent i och med att avverkningsvolymen ökade med 40 procent från juli 2006. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 5 procent, men trafiken sjönk med 2 procent från motsvarande månad året innan.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Inom nationalräkenskaperna reviderades metoderna för fastprisberäkningen våren 2006. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoden för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen är oförändrad. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet i de reviderade räkenskaperna. På grund av den snabba produktionstidtabellen för månadsgrafen över totalproduktionen blir en del av tjänsterna inom industrin utanför månadsgrafen.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2007, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juli 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/07/ktkk_2007_07_2007-09-14_tie_001_sv.html