Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2008

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juni från föregående månad

Den säsongrensade produktionen sjönk i juni med 1,5 procent från föregående månad. Enligt de ursprungliga serierna var produktionen på föregående års nivå. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var något under en procent större än i juni år 2007. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen.

Produktionens volym 2003-2008, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

De procentuella förändringarna i produktionen från motsvarande månad året innan

Granskat enligt de ursprungliga serierna uppskattas förädlingen ha varit drygt tre procent större än i juni föregående år. Tjänsterna uppskattas ha varit något under två procent och primärproduktionen nio procent mindre än i juni år 2007. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Före detta månadsgrafen över totalproduktionen revideras

Från och med publikationen i februari 2008 har statistiken publicerats under namnet konjunkturindikator för produktionen. Beräkningen av den har harmoniserats med metoden för beräkning av produktionen vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna och arbetet med att utveckla konjunkturindikatorn pågår fram till utgången av år 2008. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. I den här publikationen har man använt 58 källor vid beräkningen av värdeuppgifterna och 59 källor vid beskrivningen av prisutvecklingen. Tidsserierna har reviderats helt och hållet år från och med år 1996 för att vara kompatibla med de nya källorna och metoderna.

Antalet källmaterial som används vid beräkningen av konjunkturindikatorn har utökats betydligt och beräkningen utförs på en mer detaljerad nivå än tidigare (tvåsiffernivån i näringsgrensindelningen). Publiceringsnivån är primärproduktion, förädling och tjänster. Redan den förhandenvarande konjukturindikatorn baserar sig i stor utsträckning på källuppgifter som är kompatibla med de reviderade kvartalsräkenskaperna. Som källuppgifter för industrin, liksom för privata tjänster, används huvudsakligen preliminära uppgifter om omsättningsindikatorer. I fråga om övriga näringsgrenar pågår utvecklingsarbetet fortfarande.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2008, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/06/ktkk_2008_06_2008-08-14_tie_001_sv.html