Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2013

Varutransporterna med lastbil minskade år 2012 jämfört med året innan

Mätt i ton minskade varutransporterna med lastbil inom inrikes- och utrikestrafiken med totalt 6 procent år 2012 jämfört med året innan. Antalet tonkilometer minskade med 5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Inrikestrafik

Varutransporterna med lastbil inom inrikestrafiken uppgick år 2012 till totalt 294 miljoner ton, vilket var 6 procent mindre än året innan. Den totala transportsträckan uppgick till 1,9 miljarder kilometer, vilket var 16 procent mindre än föregående år. Antalet tonkilometer uppgick till totalt 22 miljarder, vilket var 8 procent mindre än föregående år. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och beräknas per resa genom att multiplicera vikten på godset uttryckt i ton med transportsträckan uttryckt i kilometer.

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Den yrkesmässiga, dvs. tillståndspliktiga, trafikens andel av alla ton gods som transporterats uppgick till 84 procent, vilket var 2 procentenheter mer än året innan. Den tillståndspliktiga trafikens andel av alla tonkilometer var 93 procent, vilket var en procentenhet mer än året innan.

År 2012 var den genomsnittliga transportsträckan 57 kilometer, vilket var 2 kilometer mindre än föregående år. Den genomsnittliga sträckan för transport av jordmaterial var 18 kilometer och för transport av stock- och fiberträ 102 kilometer. Den genomsnittliga transportsträckan för tomma körningar var 40 kilometer, vilket var 2 kilometer mer än föregående år.

Mätt i ton transporterades jordmaterial mest av varuslagen. Transporten av jordmaterial uppgick till totalt 112 miljoner ton, vilket var 38 procent av det totala antalet ton. Trots det stora antalet ton stod transporterna av jordmaterial bara för 11 procent av tonkilometrarna, eftersom den genomsnittliga transportsträckan för jordmaterial är kort. Näst mest transporterades stock- och fiberträ, 10 procent av antalet ton och 14 procent av antalet tonkilometer.

Utrikestrafik

Varutransporterna med lastbil inom den internationella trafiken uppgick år 2012 till totalt 5,8 miljoner ton, vilket var 10 procent mer än året innan. Det totala transportarbetet uppgick till 3,5 miljarder kilometer, vilket var 12 procent mer än föregående år.

Beaktas bör att man i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken alltid följer de transporter som dragbilen utför under undersökningsperioden. Den dragbil som valts med i urvalet kan ha fler olika släpfordon under undersökningsperioden. Om släpfordon transporteras med dragbil t.ex. till hamnen, varifrån de transporteras vidare som sjötransport utan dragbil, slutar uppföljningen av transporten här i statistiken.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2012/kttav_2012_2013-05-08_tie_001_sv.html