Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2014

Varutransporterna med lastbil minskade år 2013 jämfört med året innan

Mätt i ton minskade varutransporterna med lastbil inom inrikes- och utrikestrafiken med totalt 8 procent år 2013 jämfört med året innan. Tonkilometrarna minskade med 4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Inrikestrafik

Varutransporterna med lastbil inom inrikestrafiken uppgick år 2013 till totalt 269 miljoner ton, vilket var 8 procent mindre än året innan. Den totala transportsträckan uppgick till 1,9 miljarder kilometer, vilket var en procent mer än föregående år. Antalet tonkilometer uppgick till totalt 21 miljarder, vilket var 4 procent mindre än föregående år. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och beräknas per resa genom att multiplicera vikten på godset uttryckt i ton med transportsträckan uttryckt i kilometer.

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Den yrkesmässiga, dvs. tillståndspliktiga, trafikens andel av den totala mängden transporterade godston uppgick till 84 procent, vilket var lika mycket som året innan. Den tillståndspliktiga trafikens andel av alla tonkilometer var 94 procent, vilket var en procentenhet mer än året innan.

Andelen varor som transporterades med lastbilar med en totalvikt på mer än 60 ton av alla transporterade varor ökade, mätt i ton, från 0 procent till 4 procent år 2013 jämfört med året innan. Orsaken till detta är sannolikt att den högsta tillåtna totalvikten tidigare var 60 ton och den fick bara överskridas med specialtillstånd. Till klassen lastbilar med en totalvikt på mer än 60 ton hörde därför bara lastbilar som erhållit specialtillstånd. Situationen förändrades fr.o.m. början av oktober 2013, då en ny förordning trädde i kraft, som ökade den största tillåtna totalvikten för tunga kombinationsfordon. Som en följd av detta registrerades nya lastbilar i klassen lastbilar med en totalvikt på mer än 60 ton. Det bör beaktas att den nya förordningen medförde en ökning av antalet lastbilar i klassen på över 60 ton bara i statistiken för sista kvartalet 2013. Man kan alltså anta att deras andel av transporterna kommer att stiga ytterligare under år 2014.

Av varuslagen uppgick transporten av grus och annat jordmaterial (figurtabell 9, klass 23) till 86 miljoner kilometer, vilket var 4 procent av alla kilometrar. På grund av att jordmaterial är tungt transporterades detta varuslag dock mest, mätt i ton, dvs. 40 procent av den totala godsmängden. Trots den stora tonmängden stod transporterna av jordmaterial bara för 10 procent av tonkilometrarna, eftersom den genomsnittliga transportsträckan för jordmaterial är kort. Mätt i tonkilometer transporterades mest stock- och fiberträ (klass 6), 11 procent av alla tonkilometer. Mätt i kilometer kördes flest kilometer som tomma körningar (klass 44), 26 procent av alla kilometer.

År 2013 var den genomsnittliga transportsträckan 58 kilometer, vilket var en kilometer mer än föregående år. Den genomsnittliga sträckan för transport av jordmaterial var 16 kilometer och för transport av stock- och fiberträ 100 kilometer. Den genomsnittliga transportsträckan för tomma körningar var 39 kilometer, vilket var en kilometer mindre än föregående år.

Utrikestrafik

Varutransporterna med lastbil inom utrikestrafiken uppgick år 2013 till totalt 5,2 miljoner ton, vilket var 10 procent mindre än året innan. Det totala transportarbetet uppgick till totalt 3,5 miljarder tonkilometer, vilket var 2 procent mindre än föregående år.

Beaktas bör att man i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken alltid följer de transporter som dragbilen utför under undersökningsperioden. Den dragbil som valts med i urvalet kan ha fler olika släpfordon under undersökningsperioden. Om släpfordon transporteras med dragbil t.ex. till hamnen, varifrån de transporteras vidare som sjötransport utan dragbil, slutar uppföljningen av transporten här i statistiken.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (184,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2013/kttav_2013_2014-05-08_tie_001_sv.html