Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Majoitustilasto: laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi


Majoitustilasto on Tilastokeskuksen kuukausittain tuottama tilasto, joka kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä majoituspalvelujen hintatasoa Suomessa. Tilaston tietoja tarvitaan kotimaanmatkailun ja ulkomailta Suomeen suuntatuvan matkailun seurantaan ja edistämiseen sekä matkailuinvestointien suunnitteluun valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Tietoja käytetään valtionhallinnossa, kunnissa, matkailualan yrityksissä ja järjestöissä sekä tutkimuslaitoksissa. Suomen lisäksi majoitustilaston tietoja julkaisevat EU ja maailman matkailujärjestö (World Tourism Organization, WTO). Majoitustilaston ennakkotietoja julkaistaan kuukausittain Matkailutilasto –kuukausijulkaisussa. Lopulliset tiedot julkaistaan Matkailutilasto -vuosijulkaisussa, jossa tilastointivuoden lisäksi on aikasarjoja 10 vuoden ajalta. Tietoja julkaistaan kunta-, maakunta- ja suuraluetasoilla.

Majoitusliikkeiden kapasiteettia tilastoidaan liikkeiden (toimipaikkojen), huoneiden ja vuodepaikkojen lukumäärillä. Kapasiteetin käyttöä mitataan huoneiden ja vuodepaikkojen käyttöasteella. Majoituspalvelujen hintatasoa kuvataan huoneen (tai mökin) keskihinnalla (=keskimääräinen huoneesta maksettu hinta) ja yöpymisen keskihinnalla. Lisäksi majoituspalvelujen käyttöä mitataan asiakkaiden eli liikkeeseen saapuneiden henkilöiden ja yöpymisten määrillä, jotka on eritelty asiakkaan asuinmaan mukaan.

Majoituspalveluja tarjoavat liikkeet on pääsääntöisesti luokiteltu toimialaluokituksen (TOL 2002) mukaan. Alueluokituksessa käytetään Tilastokeskuksen kuntapohjaista alueluokitusta tilastovuodelta. Majoitusliikkeiden asiakkaiden asuinmaaluokitus perustuu ISO 3166-1 luokitusstandardiin.

Tiedot kerätään kuukausittain majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 10 huonetta, mökkiä tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Tilastokeskus kerää tiedot Manner-Suomen liikkeiltä. Ahvenanmaalta tiedot saadaan maakunnan tilastoviraston Ålands statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB) välityksellä.

Majoitustilasto tuotetaan Euroopan unionin matkailutilastodirektiivin (95/57/EY) velvoittamana ja asetuksen edellyttämät tilastotiedot toimitetaan Eurostatin käyttöön. Tilaston tekoa ohjaa tilastolaki. Majoitusliikkeiden velvollisuus asuinmaakohtaisen tiedon keräämiseen asiakkaista perustuu majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevaan lainsäädäntöön.


2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus


Tilaston perusjoukon muodostavat Tilastokeskuksen majoitusliikerekisteriin sisältyvät vajaat 3000 majoitusliikettä (toimipaikkoja). Majoitusliikerekisteriä ylläpidetään liikenne ja matkailu -vastuualueella ja sitä päivitetään jatkuvasti liikkeiltä saaduilla tiedoilla. Perusteellisempi päivitys tehdään vuosittain liikkeille lähetetyllä kyselyllä ja majoitusliikeoppaiden avulla. Ahvenanmaan majoitusliikkeet sisältyvät rekisteriin.

Tilastointimenetelmänä on rekisterissä olevien liikkeiden kokonaistilastointi, kun perusjoukosta on rajattu pois pienet alle 10 huoneen, mökin tai matkailuvaunupaikan liikkeet. Tilastoinnin piirissä on noin 1400 liikettä. Laajimmillaan tilastointi on kesällä, kun leirintäalueet, kesähotellit ja muut kesäaikaiset liikkeet ovat toiminnassa.

Tilaston tiedot kerätään majoitusliikkeiltä kuukausittain postikyselynä. Lomakkeella kysyttäviä tietoja ovat: liikkeen aukiolopäivien lukumäärä, käytettävissä oleva majoituskapasiteetti (huoneet ja vuodepaikat), kuukauden aikana päivittäin käytössä olleiden huoneiden summa sekä majoituksen myyntitulo arvonlisävero mukaan lukien. Lisäksi pyydetään tiedot palvelujen käyttäjistä (liikkeeseen saapuneet) ja yöpymisten määrästä asuinmaan mukaan eriteltyinä. Tilastokeskuksen paperilomakkeen sijaan liikkeet voivat toimittaa tiedot omista järjestelmistään tulostettuina atk-listoina. Vuoden 2005 aikana majoitustilastossa siirryttiin sähköiseen tiedonkeruuseen,jolloin tiedot voi lähettää internetin kautta web-lomakkeella tai suoraan liikkeen asiakashallintajärjestelmästä, jos liikkeellä on siihen valmiudet.

Vuoden 2004 tammikuusta alkaen kuukausikyselyyn vastaamattomien liikkeiden tiedot on estimoitu tilastollisin menetelmin (puuttuvan tiedon imputointi). Korvaavina tietoina käytetään liikkeen omia vuodentakaisia tietoja samalta tilastointikuukaudelta, jos nämä tiedot on käytettävissä. Muussa tapauksessa käytetään mahdollisimman samanlaisen (toimiala, kapasiteetin koko, sijaintimaakunta) luovuttajaliikkeen tietoja. Kadon korvausmenetelmä parantaa tilaston ajallista ja alueellista vertailtavuutta.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus


Tilaston tiedot perustuvat tietyn kokokriteerin täyttäviltä majoitusliikkeiltä kerättyyn kokonaisaineistoon. Tilastoinnin piirissä ovat liikkeet, joissa on vähintään 10 huonetta, mökkiä tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Puuttuvien liikkeiden tiedot korvataan tilastollisin menetelmin.

Kyselyn kato vaihtelee liikkeen toimialan ja koon mukaan. Kato on keskitasoa suurempi pienillä liikkeillä sekä leirintäalueilla ja lomakylillä. Suurimmillaan kato on kesällä, jolloin leirintäalueet, lomakylät ja muut kesäaikaiset liikkeet ovat kyselyssä mukana. Vuonna 2006 kadon osuus liikkeistä oli keskimäärin 13 prosenttia. Imputointimenetelmällä korvattujen yöpymisten osuus oli keskimäärin 3,6 prosenttia yöpymisten kokonaismäärästä.

Liikkeiltä saadut tiedot tarkistetaan ennen tallennusta tietokantaan. Aineistoon tehdään ennen tulosten tuottamista loogisuustarkastukset, joiden perusteella virheelliset tapaukset korjataan. Puuttuvien tietojen estimointi mahdollisimman oikeilla korvaavilla tiedoilla asettaa entistä suuremmat vaatimukset majoitusliikerekisterin kapasiteetti- ja aukiolotietojen ajantasaisuudelle. Sama koskee kerättävien kuukausitietojen laatua, koska mikä tahansa liike on potentiaalinen 'luovuttaja'.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Majoitustilaston kuukausittaiset ennakkotiedot julkaistaan noin 6 viikkoa tilastointikuukauden päättymisen jälkeen. Koko vuoden ennakkotiedot julkaistaan joulukuun tietojen yhteydessä seuraavan vuoden helmikuun lopulla. Kaikki julkaistut ennakkotiedot tarkentuvat myöhässä tulleiden liikkeiden tiedoilla ja puuttuvien tietojen uudelleen imputoinnilla. Lopulliset tiedot julkaistaan Matkailutilasto -vuosijulkaisussa viikolla 31.

Sähköinen tiedonkeruu otettiin käyttöön vuoden 2005 aikana.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Uusimmat kuukausittaiset ennakkotiedot ovat nähtävissä julkistamispäivänä Tilastokeskuksen kotisivuilla. Majoitusliikkeitä koskevia tilastoja on saatavilla myös Tilastokeskuksen PX-Statfin-tietokantataulukko -palvelussa. Keskeiset ennakkotiedot julkaistaan lisäksi Matkailutilasto -kuukausijulkaisussa (paperi- ja pdf -julkaisu). Vuositason ennakkotiedot julkaistaan joulukuun Matkailutilasto -kuukausijulkaisussa ja Tilastokeskuksen kotisivuilla.

Lopulliset tiedot julkaistaan Matkailutilasto -vuosijulkaisussa (paperi- ja pdf -julkaisu) heinä-elokuun vaihteessa. Vuosijulkaisussa on edellisen kalenterivuoden majoitustilastojen lisäksi aikasarjoja 10 vuoden jaksolta ja lisäksi muita matkailua kuvaavia tilastoja. Keskeiset vuositason lopulliset tiedot julkaistaan samaan aikaan (viikko 31.) Tilastokeskuksen kotisivuilla.

Kuukausiaineistoista tuotetaan maksullista asiakaspalvelua varten Excel-tiedostona erillinen taulukkopaketti, jossa on kattavampaa alueellista ja toimialoittaista tietoa. Tilastoaineistosta voidaan toimeksiannosta tehdä erillisselvityksiä.

Tilastoinnissa käytetyt toimiala- ja alueluokitukset ovat nähtävissä Tilastokeskuksen luokituspalvelussa. Toimialaluokitusta (TOL 2002) käytetään majoitustilastossa joiltakin osin soveltaen niin, että hotelleihin (TOL 55100) kuuluvat kaikki hotellitasoiset liikkeet (esim. hotellitasoiset retkeilymajat sekä hotellitasoiset koulutus- ja kurssikeskukset). Luokka 'Muualla mainitsematon majoitustoiminta' (TOL 55239) ei ole majoitustilastossa käytössä. Majoitustilastossa käytössä oleva ISO 3166-1 standardin mukainen maanosaluokitus ei täysin vastaa Eurostatin käyttämää luokitusta, jossa mm. Turkki ja Kypros kuuluvat Eurooppaan, kun taas ISO 3166-1 luokituksessa ne kuuluvat Aasiaan.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastokeskus on tuottanut majoitustilastoa vuodesta 1971 lähtien. Tilastoa on uudistettu perusjoukon ja tilastointitavan osalta useita kertoja. Viimeisin perusjoukkoa koskeva uudistus toteutettiin vuonna 1993, jolloin edelleen käytössä oleva liikkeiden minimikokorajaus otettiin käyttöön. Tätä ennen tilastoon sisältyivät elinkeinoluvanvaraiset majoitusliikkeet. Leirintäalueet tulivat tilastoinnin piiriin vuonna 1986.

Vuonna 2004 toteutetun järjestelmäuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön kadon imputointi ajallisen ja alueellisen vertailtavuuden parantamiseksi. Tilastointimenetelmän muutoksesta johtuen tiedot eivät ole vertailukelpoisia mihinkään ennen vuotta 2005 julkaistuihin kuukausi- tai vuositason tietoihin.

Majoitusliikkeiden vertailukelpoiset kuukausittaiset tiedot vuosilta 1995 - 2006 on julkaistu Tilastokeskuksen PX-StatFin tietokantataulukko -palvelussa. Vuoden 2007 kuukausitietoja julkaistaan ennakkotietoina aina sitä mukaan kun tiedot ovat valmiina. Lopulliset tiedot päivitetään vuosijulkaisun valmistumisen yhteydessä.

Ennakkotietojen vertailussa on otettava huomioon, että ensimmäiset julkaistut ennakkotiedot voivat muuttua saman kalenterivuoden aineiston kuukausittaisissa revisoinneissa.

Vertailukelpoiset tiedot on tuotettu uutta menetelmää käyttäen taaksepäin vuoteen 1995 asti. Korjatut aikasarjat on julkaistu Matkailutilasto 2005 -vuosijulkaisusta alkaen.

EU:ssa matkailutilastoja on harmonisoitu matkailutilastodirektiivin (95/57/EY) nojalla ja majoitustilaston tiedot ovat vertailukelpoisia muiden EU-maiden vastaaviin tilastoihin. EU:n tasolla harmonisointityö jatkuu edelleen mm. majoitustilaston perusjoukon rajauksessa ja luokituksessa käytettävien määritelmien osalta. Parhaillaan käynnissä oleva direktiivin uudistus voi tuoda joitakin muutoksia majoitustilastoon.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastokeskuksen majoitustilasto on ainoa säännöllisesti tehtävä majoitusliikkeiden palvelujen tarjontaa ja käyttöä fyysisillä mittareilla kuvaava tilasto. Majoitusliikkeiden liikevaihdon ja palkkasumman suuruudesta saadaan kuukausitason tietoa Tilastokeskuksen palvelujen kuukausikuvaajissa ('Muut palvelut'), jossa majoitustoiminta kuuluu toimialaluokituksen pääluokkaan H yhdessä ravitsemistoiminnan kanssa. Toimialaluokituksen 5-numerotasolla majoitustoiminta voidaan erottaa omaksi toimialakseen. Majoitustilastosta saatavat hotellien kuukausittaiset yöpymistiedot ja hotellihuoneiden käyttöastetiedot korreloivat voimakkaasti majoitustoiminnan liikevaihtotietojen kanssa.

Tilastokeskuksessa tuotetaan säännöllisesti kahta otospohjaista haastattelututkimusta, Suomalaisten matkailututkimusta ja Rajahaastattelututkimusta, joissa on tietoa koti- ja ulkomaisten matkailijoiden palvelujen käytöstä. Ulkomaisille matkailijoille tehtävä Rajahaastattelututkimus on Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen yhteistyöhanke. Kummassakin tilastossa majoituspalvelujen käytössä on pyritty mahdollisimman yhdenmukaiseen luokitteluun majoitustilaston kanssa. Erilaisista tutkimusmenetelmistä ja perusjoukoista sekä palvelujen kattavuudesta johtuen täysin yhdenmukaiseen tulokseen ei majoituspalvelujen käyttöön nähden ole kuitenkaan mahdollista päästä. Rekisteripohjaisena tilastona majoitustilasto tarjoaa hyvän vertailuaineiston näille otospohjaisille haastattelututkimuksille.

Matkustustaseen laadinnassa majoitustilastoa käytetään matkailutulojen pääasiallisen lähteen, Rajahaastattelututkimuksen viiteaineistona.


Päivitetty 23.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2007, Majoitustilasto: laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2007/matk_2007_2007-10-17_laa_001.html