Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2007

Lantbruksutgifterna ökade mer än inkomsterna

Lantbruksstödet för lantbruksföretagen steg från år 2004 till år 2005 med omkring 41 miljoner euro. Övriga inkomstposter gick däremot ned med ungefär 5 miljoner euro vilket innebär att inkomstökningen var 36 miljoner euro. Eftersom lantbrukets utgifter samtidigt ökade med ungefär 72 miljoner minskade resultatet med omkring 36 miljoner euro. Kalkylen omfattar uppgifter om alla ungefär 145 000 skattskyldiga enheter inom lantbruket. Av dessa sker produktionen hos omkring 67 000 skattskyldiga på aktiva gårdar som hör till lantbruksregistret, medan övriga ungefär 78 000 skattskyldiga närmast består av ägare till s.k. passiva gårdar eller före detta odlare. Uppgifterna framgår av statistiken över lant- och skogsbruksföretagens ekonomi som utkommer nu.

Den nya statistiken ersätter Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk och Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk som framställts från referensåret 1973 till år 2004. Den nya statistiken publiceras i sin helhet bara på Statistikcentralens webbsidor. Företagsspecifika skattebokslutsuppgifter över lantbruket och personliga skatteuppgifter om gårdens ägare var tillgängliga för statistiken. Skatteuppgifterna har kompletterats med en enkät. För den här statistiken har skatteuppgifterna sammanslagits med uppgifterna i jord- och skogsbruksministeriets landsbygdsnäringsregister. För statistikenheten används benämningen lantbruksföretag. Enligt gårdsbruksregistret fanns det i Finland år 2005 totalt 69 517 aktiva gårdar. 66 830 ägare till aktiva gårdar hade beskattats enligt skattelagen för gårdsbruk.

I bokslutet för lantbruksföretag är resultatet av lantbruket den post som överförs till företagets ägare som personlig förvärvs- och kapitalinkomst. Det genomsnittliga resultatet av lantbruket hos lantbruksföretag som hör till populationen var 14 569 euro, medan motsvarande resultat året innan var 14 861 euro. På det gårdsvisa resultatet inverkar bl.a. företagets produktionsinriktning och storlek: t.ex. hos företag som bedriver svin- och fjäderfähushållning översteg det genomsnittliga resultatet 30 000 euro, medan spannmålsgårdarna visade ett resultat på ungefär 7 500 euro. Resultatet hos gårdar med mjölkboskap var 28 117 euro.

De uppgifter som fås via personbeskattningen ger information om från vilka källor inkomsterna kommer från och vilken andel av inkomsterna kommer från lantbruket. Uppgiften är intressant eftersom t.ex. resultatet av lantbruket bland spannmålsgårdar inte ensamt kan försörja jordbrukarfamiljen, för att inte tala om att det skulle bli över ränta på eget kapital. I den bifogade tabellen finns uppgifter om makarnas sammanlagda inkomstposter från år 1999 till år 2005 när det gäller lantbruksföretag som ägs av fysiska personer. I granskningen ingår hela tiden samma 51 812 företag. Under ifrågavarande period har lantbruksinkomsternas andel av makarnas alla inkomster sjunkit med omkring fyra procent. Hos gårdarna med mjölkboskap ökade andelen däremot från 65 procent till 71 procent, medan andelen hos spannmålsgårdar minskade något och uppgick år 2005 till omkring 20 procent av makarnas alla inkomster. Gårdarna med mjölkboskap blir större och specialiserar sig ytterligare, medan spannmålsgårdarna allt oftare sköts som bisyssla. Företagen lämnar också husdjursskötseln och övergår till att bli spannmålsproducenter i bisyssla.

Makarnas sammanlagda beskattningsbara inkomst på gårdar med mjölkboskap samt lantbruksinkomsternas andel av alla skattepliktiga inkomster åren 1999–2005

Uppgifter Inkomstkälla År
    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alla lantbruksföretag (åren 1999–2005 varje år ingick 51 812 gårdar) Makarnas alla inkomster 33546 36108 36965 37885 41312 43034 42229
– av vilka inkomster av lantbruk 13821 15246 15542 15189 16399 16457 16075
lantbrukets andel % 41 42 42 40 40 38 38
– av vilka inkomster av skogsbruk 3338 3383 3127 3108 2817 2542 2516
Gårdar med mjölkboskap (åren 1999–2005 minskade antalet gårdar från 18 791 till 13 776) Makarnas alla inkomster 29672 32549 34149 34292 39194 40903 40080
– av vilka inkomster av lantbruk 19353 22181 24000 23649 27828 29044 28324
lantbrukets andel % 65 68 70 69 71 71 71
– av vilka inkomster av skogsbruk 3543 3629 3268 3224 2966 2696 2707
Spannmålsgårdar (åren1999–2005 ökade antalet gårdar från 15 172 till 21 044) Makarnas alla inkomster 36779 39203 38776 39706 42727 44049 42952
– av vilka inkomster av lantbruk 7614 9082 8406 8488 8523 8562 8448
lantbrukets andel % 21 23 22 21 20 19 20
– av vilka inkomster av skogsbruk 3169 3162 3078 3054 2766 2453 2467

Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2005/mmtal_2005_2007-12-12_tie_001_sv.html