Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2009

Skuldsättningen av gårdsbruken ökar

Lantbrukföretagarnas skulder ökade från omkring 39 000 euro till 47 000 euro från år 2004 till år 2007. Under samma period ökade lantbruksföretagens tillgångar vid beskattningen med nästan 12 000 euro och inkomsterna med nästan 10 000 euro, vilket innebär att läget ”i genomsnitt” är under kontroll. Risken ligger dock i det faktum att skulderna ofta hopar sig hos bara några få företag. Då nästan hälften av lantbruksföretagen var helt skuldfria år 2007, hade 10 procent av företagen (omkring 6 400 företag) skulder på över 134 000 euro och fem procent skulder på över 220 000 euro. År 2004 låg motsvarande 10 och 5 procents gräns vid 112 000 euro resp. 178 000 euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lant- och skogsbruksföretagens ekonomi år 2007.

Utvecklingen bland de mest skuldsatta lantbruksföretagen utreddes med hjälp av en s.k. paneltidsserie. Till panelen valdes sådana lantbruksföretag som år 2004 hade skulder på över 200 000 euro och vars skuldbelopp översteg de totala inkomster. Panelen omfattade därmed 2 277 företag som uppfyllde dessa villkor. Av företagen valdes för vidare granskning sådana företag vars skulder antingen minskat med minst 20 procent (741 företag) eller ökat med minst 20 procent (524 företag) från år 2004 till år 2007. Dessa företags resultat visas i tabellen nedan (mer detaljerade uppgifter finns i statistikens databastabeller). I båda grupperna var skulderna år 2004 i genomsnitt något över 340 000 euro per företag. Däremot var skulderna i den grupp som år 2007 ökade sina skulder omkring 574 000 euro, medan skulderna på fyra år minskade med över hälften, till 168 000 euro, hos den grupp som återbetalat sina skulder. Orsaken till skuldutvecklingen ligger sannolikt i investeringstidpunkten, dvs. investeringsprogrammet hade slutförts i den grupp som minskat sina skulder, men investeringstakten i den andra gruppen varit fortsatt intensiv under hela perioden. Företagens vinst före avdrag av räntor var nästan densamma i båda grupperna både det år perioden började och det år den slutade, men de ökade ränteutgifterna i de mest skuldsatta företagen slukade år 2007 nästan hälften av jordbrukets vinst. De skuldsatta företagens resultat blev därför i slutet av perioden betydligt lägre än resultatet för de företag som amorterat sina lån. Hotas företagen följaktligen av överskuldsättning? En stor del av jordbruksföretagen har kunnat amortera sina skulder i en snabb takt, men i en del av företagen ökar den stora andelen främmande kapital företagets risker. Också små prisförändringar kan ha oanade följder för skuldsatta företag.

Lantbruksföretag som år 2004 hade skulder på över 200 000 euro. Produktionsinriktning and förändring av skulder 2004–2007

  År Produktionsinriktning och förändring av skulder 2004–2007
  Hela panelen 1. Mjölkboskapsskötsel 3 Svinskötsel 6 Spannmålsodling
minskat med över 20% ökat med över 20 % minskat med över 20% ökat med över 20 % minskat med över 20% ökat med över 20 % minskat med över 20% ökat med över 20 %
01 Antalet jordbruksföretag 2004 741 524 262 240 114 84 172 71
2007 741 524 238 230 109 81 191 77
03 Försäljningsinkomster av jordbruksprodukter euro/företag 2004 104 575 116 773 113 192 123 704 147 271 145 052 58 449 61 983
2007 122 782 173 063 145 476 170 963 183 998 246 167 64 600 94 679
21 Vinst euro/företag 2004 34 457 34 472 39 381 37 955 37 701 32 744 26 897 25 166
2007 49 354 49 845 62 021 55 179 52 363 54 038 36 931 36 514
23 Jordbrukets räntor euro/företag 2004 10 453 11 625 10 054 11 085 10 935 11 719 9 569 12 029
2007 9 310 23 918 8 817 22 911 10 831 26 291 8 532 21 767
24 Resultatet av jordbruket euro/företag 2004 24 299 22 984 29 221 26 545 26 610 21 880 17 880 13 524
2007 39 864 25 399 52 661 31 096 40 798 26 943 28 539 15 914
30.2 Utgifter för anskaffning och ombyggnad av anläggningstillgångar euro/företag 2004 65 182 80 605 82 356 86 415 53 621 71 046 52 885 65 754
2007 36 494 126 584 41 076 131 916 28 315 99 678 32 695 93 132
36 Beskattningsvärde för produktionsbyggnader euro/företag 2004 92 026 88 252 108 395 94 046 121 965 114 712 48 817 33 973
2007 70 466 140 390 85 439 154 218 100 885 167 804 38 102 58 860
38 Beskattningsvärde för jordbruksmaskiner och utrustning euro/företag 2004 92 174 111 063 103 930 118 228 83 111 103 607 83 501 101 263
2007 77 711 166 280 92 176 180 399 79 165 160 118 67 020 133 069
43 Jordbrukets skulder euro/företag 2004 341 252 344 254 327 336 336 123 382 150 370 077 317 836 316 092
2007 167 748 574 356 171 354 576 951 197 254 630 266 152 249 496 245
44 Odlad åker ha/företag 2004 80,2 85,3 68,0 74,1 69,0 80,6 104,7 122,9
2007 85,3 103,1 75,7 93,1 76,1 94,3 101,8 136,7

Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 28.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2007/mmtal_2007_2009-04-28_tie_001_sv.html