Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.3.2010

Regionala inkomstskillnader små bland gårdarna

Gårdsbrukens beskattningsbara resultat var i genomsnitt 17 332 euro per gård år 2008. Resultatet per gårdsbruk har stigit med sammanlagt 17 procent på fem år. Antalet aktiva lantbruksföretag som beskattats på basis av inkomstskattelagen för gårdsbruk minskade under samma period från 68 860 gårdar till 62 973 gårdar. Detta innebär att en del av resultatökningen förklaras med att gårdsstorleken ökat med mer än tre hektar. Regionalt sett varierade resultatet mellan 15 000 och 20 000 euro, med undantag av det nordligaste stödområdet. Gårdsstorleken och produktionsinriktningen ser ut att ha en större betydelse med tanke på resultatet än gårdens läge. År 2008 varierade det genomsnittliga resultatet på gårdar med mjölkboskap, svin- och fjäderfähushållning och var både över och under 40 000 euro medan gårdarna med växtodling hade ett genomsnittligt resultat på under 10 000 euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lant- och skogsbruksföretagens ekonomi år 2008.

Den regionala utvecklingen och utvecklingen hos de olika produktionsinriktningarna utreddes som en s.k. paneltidsserie. Med hjälp av paneltidsserien kan den effekt som nedlagda gårdar och gårdar som bytt produktionsinriktning har på resultaten elimineras. Panelen omfattade lantbruksföretag som ägs av fysiska personer, som beskattats enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk och som var verksamma oavbrutet från år 2000 till år 2008. Av denna grupp tog man ut för noggrannare analys sådana företag som uppfyllde minst ett av följande kriterier: a) gården hade under åren 2000–2008 varje år mer än 10 mjölkkor, b) eller varje år mer än 100 slaktsvin, c) eller varje år mer än 30 hektar spannmålsväxter, d) eller varje år mer än fem hektar sockerbetor.

I Finland fanns det totalt 13 692 lantbruksföretag som uppfyllde kriterierna. Av dem var 7 817 gårdar med mjölkboskap, 490 svingårdar, 4 805 spannmålsgårdar och resten, dvs. 580 gårdar, gårdar med sockerbetsodling. Denna grupp kallas för produktionspanel och resultatet kan sammanfattas enligt följande:
Gårdar med mjölkboskap
År 2008 var resultatet för lantbruk när det gäller gårdar med mjölkboskap nästan samma i stödområden A och C2, även om mjölkproduktionen i området A var omkring 22 000 liter större och den odlade åkerarealen ungefär sju hektar större än i området C2. Per producerad mjölkliter var resultatet i området A 21 cent och i området C2 24 cent. Stödbeloppet var både i områdena A och C2 omkring 57 000 euro per gård. I området B var stödbeloppet omkring 6 000 euro lägre än i områdena A och C2.
Svingårdar
Resultatet per svinplats har under fem år varit omkring 104 euro. År 2008 var resultatet på svingårdar i stödområde C2 94 euro per svinplats, medan resultatet varierar mellan 104 och 108 euro i de sydligare stödområdena. Hos svingårdar i stödområde A var stödbeloppet omkring 102 000 euro, medan stödbeloppet var omkring 20 000 euro lägre i området C2.
Spannmålsgårdar
Resultatet per åkerhektar var störst i området C1 och lägst i området C2. Skillnaden mellan dessa områden var omkring 100 euro per hektar. Den genomsnittliga storleken på spannmålsgårdar i stödområdena varierar mellan 85 hektar (område B) och 93 hektar (område A). Resultatet varierar mellan stödområdena från 29 000 euro till 32 000 euro per gård.

Resultatet för gårdar som ingår i produktionspanelen efter område 2008

Antalet gårdar Hela landet Stödområde A Stödområde B Stödområde C1 Stödområde C2
—Produktionspanelen totalt 13 692 1 974 3 939 2 699 4 040
—Gårdar med mjölkboskap 7 817 355 1 307 1 718 3 443
—Svingårdar 490 89 177 141 78
—Spannmålsgårdar 4 805 1 355 2 057 834 518
Resultatet i euro per gård:          
—Produktionspanelen i genomsnitt 41 466 36 833 36 483 43 011 46 367
—Gårdar med mjölkboskap 47 761 48 313 45 474 47 410 48 968
—Svingårdar 54 852 64 753 54 308 53 993 47 889
—Spannmålsgårdar 30 527 31 798 29 516 32 181 28 918
Resultatet per enhet          
—Mjölkboskapsgårdarnas resultat cent per liter mjölk 23 21 22 23 24
—Svingårdarnas resultat euro per slaktsvin 104 104 106 108 94
—Spannmålsgårdarnas resultat euro per odlad hektar 352 343 346 419 319

Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 25.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2008/mmtal_2008_2010-03-25_tie_001_sv.html