Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.3.2011

Gårdarnas ekonomi förstärks med inkomster utanför lantbruket

År 2009 var det beskattningsbara resultatet som en odlarfamilj erhöll i lön och ränta på eget kapital i genomsnitt 56 cent av varje euro som betalades i stöd till jordbruksföretag. Alla försäljningsinkomster och återstående 44 cent av stöden användes för att täcka utgifter. Enligt uppgifterna om personbeskattning var medianen för odlarmakars sammanlagda i statsbeskattningen skattepliktiga inkomster 43 300 euro, av vilka medianinkomsterna av lantbruket bara var omkring 7 300 euro. Inkomsterna utanför lantbruket utgör alltså en betydande andel av odlarfamiljens totala inkomster. Utan inkomster utanför lantbruket skulle det i många fall inte vara möjligt för odlaren att fortsätta med gårdsbruket. Bland 15 procent av gårdarna var resultatet av lantbruket noll eller under noll, medan nästan tio procent av gårdarna uppnådde ett resultat som översteg 50 000 euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi år 2009.

År 2009 var den nettokapitalinkomst från skogsbruk som erhölls från privata skogar 251 miljoner euro, dvs. inkomsten minskade med omkring 1,1 miljarder euro från rekordåret 2007. Minskningen beror både på minskad virkesförsäljning och på skattelättnaden för inkomster av försäljning av virke som tillämpades år 2008 och 2009.

I den finskspråkiga översikten 2010 utredde man orsakerna till att resultatet varierar gårdsvis och hur det är möjligt att förhållandet mellan resultat och stöd på vissa gårdar verkar ligga nära noll år för år, medan resultatet på en del av gårdarna ständigt är högre än stödbeloppet. Föremål för granskningen var sådana gårdar som fått stöd på mer än 20 000 euro per år. Gårdarna indelades i deciler på basis av förhållandet resultat–stöd år 2004. I den slutliga panelgranskningen tog man med de gårdar som varit i den lägsta eller högsta decilen fram till år 2009.

År 2009 hade omkring 65 procent av gårdarna i den högsta decilen mjölkproduktion som sin huvudsakliga produktionsinriktning och nästan 30 procent växtproduktion. I den lägsta decilen var förhållandet nästan omvänt, även om andelen gårdar med mjölkkor bara var omkring åtta procent i den decilen.

å gårdar med växtproduktion är arbetsmängden i allmänhet mindre än på gårdar med husdjursskötsel och det är därför enklare för gårdsägare med växtproduktion att söka inkomster utanför lantbruket för att förstärka gårdens dåliga resultat. På grund av att husdjursgårdarna är arbetsintensiva ser man det ofta som enda alternativ att öka storleken och automationen på gården, då man försöker förbättra det ekonomiska resultatet. Till följd av investeringar kan resultatet dock vara lågt under en längre tid.

Nyckeltal för lantbruksföretag som valts med i undersökningspanelen på basis av förhållandet resultat–stöd åren 2004 och 2009

  Hela panelen totalt Gårdar med mjölkkor Spannmålsgårdar
Lägsta decilen Högsta decilen Lägsta decilen Högsta decilen Lägsta decilen Högsta decilen
Antalet lantbruksföretag 2004 1 101 1 156 124 828 538 80
2009 1 101 1 156 84 744 615 139
Beloppet av lantbruksstöd euro/gård 2004 45 704 36 297 56 245 35 244 39 168 30 242
2009 49 569 38 659 88 593 40 029 40 044 26 023
Resultat av lantbruket euro/gård 2004 -4 956 55 201 -5 426 50 396 -2 789 49 033
2009 -9 106 64 297 -9 617 60 793 -8 019 47 834
Utgifter för anskaffning och ombyggnad av anläggningstillgångar euro/gård 2004 36 965 18 161 71 301 12 415 29 371 33 958
2009 30 992 20 588 64 973 12 940 26 012 22 073
Skulder inom lantbruket euro/gård 2004 138 532 40 092 229 474 27 402 101 725 61 903
2009 174 999 42 221 415 480 21 812 124 907 40 433
Antalet gårdar i personbeskattningsmaterialet 2004 1 014 1 060 115 772 493 74
2009 1 013 1 054 73 695 572 130
Statsskattepliktiga inkomster euro/makar 2004 98 649 64 483 37 126 57 997 73 526 65 843
2009 68 470 75 705 30 313 69 639 77 884 69 703
Förvärvs- och kapitalinkomst inom lantbruket euro/makar 2004 2 063 53 328 1 778 49 392 1 742 46 269
2009 1 346 61 805 1 795 59 612 955 45 408
Andelen lantbruksinkomster av statsskattepliktiga inkomster % 2004 2 83 5 85 2 70
2009 2 82 6 86 1 65
Odlad åker ha/gård 2004 60,66 37,46 59,86 34,13 65,09 49,02
2009 66,62 39,21 82,66 36,70 67,06 42,90

Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, maataloustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 24.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2009/mmtal_2009_2011-03-24_tie_001_sv.html