Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.3.2012

Viljelijän tuloista vain joka kolmas euro maataloudesta

Vuonna 2010 keskimäärin 32 prosenttia viljelijäperheiden tuloista tuli maatilalta, kun vastaava osuus vuonna 2000 oli 37 prosenttia. Maatalouden tulojen osuus vaihtelee voimakkaasti viljelijäperheiden välillä: Kolmasosa perheistä oli niin sivutoimisia maatalouden harjoittajia, että heidän maatalouden tulot olivat vain alle 5 prosenttia puolisoiden kaikista veronalaisista tuloista. Vastaavasti 9 prosenttia perheistä oli niin päätoimisia, että he saivat yli 95 prosenttia tuloistaan maataloudesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2010 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Perheviljelmien tulot tulolähteittäin vuosina 2000 ja 2010. Tilat on ryhmitelty maatalouden tulo-osuuden mukaan

    Maatalouden tulojen osuus valtionveronalaisista tulosta
Vuosi Kaikki tuloluokat yht %-osuus valtion
veronal.
tuloista
Tuloista
alle 5 %
maatalou-
desta
%-osuus valtion
veronal.
tuloista
Tuloista
5 - 50 %
maatalou-
desta
%-osuus valtion
veronal.
tuloista
Tuloista
50 - 95 %
maatalou-
desta
%-osuus valtion
veronal.
tuloista
Tuloista
yli 95 %
maatalou-
desta
%-osuus valtion
veronal.
tuloista
Tilojen lukumäärä 2000 70 083 .. 16 443 .. 25 472 .. 22 327 .. 5 841 ..
2010 53 317 .. 16 975 .. 19 379 .. 11 875 .. 5 088 ..
Puolisoiden valtionveronal. tulot € yht 2000 35 235 100 37 771 100 37 924 100 32 646 100 26 266 100
2010 53 641 100 57 419 100 54 444 100 52 549 100 40 520 100
Puolisoiden maatal.ansio ja po-tulot € yht 2000 13 187 37 413 1 8 947 24 24 149 74 25 735 98
2010 16 974 32 544 1 12 059 22 38 666 74 39 875 98
Puolisoiden työtulot € yht 2000 11 140 32 20 407 54 15 449 41 2 292 7 80 0
2010 19 569 36 31 609 55 23 304 43 4 594 9 126 0
Puolisoiden tulonsiirrot € yht 2000 2 913 8 4 389 12 3 431 9 1 968 6 105 0
2010 6 081 11 8 726 15 6 809 13 3 643 7 179 0
Puolisoiden metsätalouden tulot € yht 2000 3 137 9 3 120 8 4 183 11 2 724 8 194 1
2010 3 283 6 3 624 6 4 067 7 2 865 5 139 0
Puolisoiden muut tulot € yht 2000 5 147 15 9 873 26 6 273 17 1 681 5 178 1
2010 8 492 16 14 277 25 8 678 16 3 351 6 486 1

Alle 5 prosenttia maataloudesta tuloa saavien viljelijäperheiden yhteenlasketut veronalaiset kokonaistulot olivat keskimäärin noin 57 400 euroa, kun päätoimisten yli 95 prosenttia maataloudesta tuloa saavien perheiden yhteiset kokonaistulot olivat lähes 17 000 euroa pienemmät. Kokonaistulojen eroja näiden ryhmien välillä selittää osittain maatilan tulonsaajien lukumäärä: alle 5 prosenttia maataloustuloja saavassa ryhmässä tulonsaajia oli keskimäärin 1,74 tilaa kohti ja päätoimisten perheiden ryhmässä 1,50.

Tilaston teema-luvussa tarkastellaan maatalousyrittämisen päätoimisuutta, jolla pyritään osaltaan vastaamaan EU komission vuoden 2013 jälkeistä maatalouspolitiikkaa koskevaan uudistusesitykseen. Esityksen yhtenä tavoitteena on kohdentaa maatalouden perustulotuki vain aktiiviviljelijöille. Maatilan aktiivisuudeen määrittelemiseksi komissio on yhtenä vaihtoehtona esittänyt, että tilan omistajien tuloista olisi vähintään 5 prosenttia oltava peräisin maataloudesta. Määritelmä kuulostaa helpolta, mutta käytännössä asian todentaminen on vähintään haasteellista. Ensinnäkin, yhtymämuotoisten ja osakeyhtiöiden omistamien tilojen lukumäärä on huomattava ja niiden osuus kasvaa koko ajan. Miten yhtymien omistajien maatalouden ulkopuoliset tulot määritellään? Toiseksi, nykyisin pienimuotoinen sivuansiotalous voidaan liittää osaksi maatalouden tuloa. Liittämistä puoltaa se, että usein pienimuotoista sivuansiotaloutta harjoitetaan maatalouden tuotantovälineillä ja sivuansiotulojen erottaminen voi olla vaikeaa. Kolmanneksi, katovuodet ja isot investoinnit voivat väliaikaisesti pienentää maatalouden tuloa alle 5 prosentin aktiivisuusrajan. Maatiloilla on perinteisesti hankittu lisätuloja myös metsätalouden puolelta ja usein metsätalous on nähty elinehdoksi maatilatalouden harjoittamiselle. Harvoin toteutettu iso puukauppa voisi viedä maatilan alle 5 prosentin tulorajan.

Tilastokatsauksessa on johdannon lisäksi neljä erillistä päälukua.
Luvussa 2 käsitellään maatilayritysten tuloksia. Luvun tiedot perustuvat sekä maatalousyrittäjien 2–verolomakkeilta että Tilastokeskuksen oman tiedonkeruun kautta saatuun tietoon. Luvussa tarkasteltava tilastollinen perusjoukko muodostuu kaikista sellaisista maatalouden harjoittajista, jotka ovat maatilatalouden tuloverolain alaisia ja harjoittavat maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla maatilalla. Vuonna 2010 luvussa kaksi määriteltyyn perusjoukkoon kuului 59 914 maatilayritystä, joista luonnollisten henkilöiden hallitsemia tiloja oli 53 327, verotusyhtymiä 4 384 ja kuolinpesiä 2203. Tiedot on esitetty yhtenäisenä aikasarjana vuosilta 2004–2010.
Luvun 3 tiedot on saatu henkilöverotuksen tietokannasta. Perusjoukko käsittää edellisen luvun luonnollisina henkilöinä toimivat 53 327 viljelijää ja heidän 38 657 puolisoa. Tiedot on summattu yhteen puolisoittain. Henkilöveroaineistosta saadaan selville viljelijäperheen kaikki muutkin kuin vain maatalouden tulot. Tiedot on taulukoissa yhtenäisesti vuosilta 2000–2010.
Luku 4 käsittelee metsätaloutta. Tässä kohdassa tarkoitettu perusjoukko muodostuu kaikista metsätalouden 2c-verolomakkeen palauttajista, joita vuonna 2010 oli 271 326 verovelvollista. Juridiselta muodoltaan näistä 209 922 oli luonnollisia henkilöitä, 36 856 verotus- tai kiinteistöyhtymää ja 24 548 kuolinpesää. Maatalouden harjoittajien ja muiden metsänomistajien tiedot ovat saatavissa myös erikseen. Taulukoissa pienin alueyksikkö on kunta. Metsätalouden tiedot on saatavissa vuosilta 2006–2010.


Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 09 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (483,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 30.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2010/mmtal_2010_2012-03-30_tie_001_fi.html