Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.4.2013

Privata skogsägares inkomster från virkeshandel ökade ytterligare år 2011

Åren 2006–2011 fick i genomsnitt 100 000 privata skogsägare årligen inkomster från virkesförsäljning. Variationen mellan åren var betydande. Under periodens livligaste virkeshandelsår 2007 fick omkring 119 000 skogsägare totalt 1,88 miljarder euro i virkeshandelsinkomster, medan omkring 84 000 försäljare bara fick totalt 0,94 miljarder euro under det lugnaste året 2009. År 2011 närmade sig de skattepliktiga virkeshandelsinkomsterna från privata skogar gränsen på 1,5 miljarder euro. Jordbrukarnas andel av skogsägarnas virkeshandelsinkomster var omkring 32 procent. Däremot fick aktiva odlare 38 procent av inkomsterna från leveransköp. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi år 2011.

Privata skogsägares inkomster från virkeshandel åren 2006-2011, mn euro

Privata skogsägares inkomster från virkeshandel åren 2006-2011, mn euro

Med privatskogsbruk avses skogsbruk som bedrivs av fysiska personer, skattesamfund och dödsbon. I granskningar som gäller skogsbruket används för statistikens grundenhet benämningen 'skogsfastighetshelhet', som omfattar alla skogsfastigheter totalt som ägs av samma ägare. En fysisk persons skogsfastighetshelhet har bildats genom att summera de skogsfastigheter som makarna äger tillsammans eller var för sig. År 2011 var totalt omkring 370 000 skogsfastighetshelheter i privat ägo. Av dessa ägdes omkring 46 000 av skattesamfund, omkring 53 000 av dödsbon och resterande 271 000 av privatpersoner och deras makar. I den finskspråkiga översikten omfattade granskningen bara de skogsfastighetshelheter som hade inkomster från virkesförsäljning. Sett till antal och areal är dödsbona de långsammaste försäljarna; dödsbona fick i genomsnitt 9 procent av inkomsterna från virkesförsäljning, fastän deras antal och sammanräknade areal motsvarar omkring 13–14 procent av privata skogsägares antal och areal. Den fjärdedel av skogsförsäljarna som sålde mest fick årligen omkring 73 procent av alla inkomster från virkeshandeln.

I statistiken granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. År 2011 var antalet aktiva lantbruksföretag som beskattats på basis av inkomstskattelagen för gårdsbruk totalt 58 911 och deras genomsnittliga resultat omkring 17 500 euro. Resultatet för lantbruket motsvarade drygt 30 procent av odlarmakars samtliga skattepliktiga inkomster. Lantbrukets inkomstandel av odlarhushållens inkomster har hela tiden minskat. Lantbrukets inkomstandel varierar betydligt på grund av olikheter mellan gårdarna. T.ex. på gårdar med husdjursskötsel kommer merparten av familjens inkomster från lantbruket. Uppgifter som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Maliniemi 09 1734 2796, maataloustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2011/mmtal_2011_2013-04-11_tie_001_sv.html