Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Luvun tiedot perustuvat maatalousyrittäjien 2-verolomakkeilta saataviin tietoihin, jotka on yhdistetty Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla noin 4 000 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Tiedot on esitetty aikasarjana vuosilta 2004–2020. Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja. Aktiivitiloilla tarkoitetaan sellaisia maatilayrityksiä, jotka ovat maatilatalouden tuloverolain (MVL) alaisia ja harjoittavat maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla maatilalla. Jossain tapauksessa yhdellä maatilarekisterin tilalla voi toimia useampiakin maatalouden verovelvollisia - esimerkiksi vanha ja nuori isäntä voivat muutaman vuoden ajan olla molemmat erikseen maatalouden verovelvollisia saman maatilan tuloista. Näissä tapauksissa aktiiviseksi yrittäjäksi valittiin liikevaihdoltaan suurempi verovelvollinen, kun taas liikevaihdoltaan pienempi MVL-verovelvollinen katsottiin passiiviseksi yrittäjäksi. Kyseisiltä passiivisilta velvollisilta vaaditaan, että heillä on verotietojen perusteella oltava maatilalla jotain muutakin taloudellista toimintaa kuin pelkkää peltomaan omistusta; esimerkiksi maatalouden tuloja tai menoja, tappiota tai maatalouden velkojen korkoja.

Samoin kuin tilalla voi toimia erikseen useita verovelvollisia yrittäjiä, voi yksi yrittäjä harjoittaa maataloutta useammalla maatilalla. Tuotantoa harjoitetaan myös enenevässä määrin vuokratuilla pelloilla. Maatilalla harjoitettavasta tuotannosta on aina taloudellisessa vastuussa maatilan viljelyoikeutta hallinnoiva oikeushenkilö tai oikeudellinen yksikkö. Muuhun yritystoimintaan verrattuna maatila voidaan käsittää yrityksen toimipaikaksi, josta taloudellisessa vastuussa on joko tilan vuokrannut tai sen omistava oikeushenkilö. Näin yrittäjä ja toimipaikka yhdessä muodostavat yrityksen. Koska yritys vastaa yleensä yhden maatilan tuotannosta, voidaan tilastossa satunnaisesti puhua myös maatilojen tuloksista. Maatilan käyttö taloudellisten tilastojen perusyksikkönä on kuitenkin hämärtynyt jatkuvasti 1960-luvun lopulta, jolloin maataloudessa siirryttiin maatilojen pinta-alaan perustuvasta verotuksesta todellisten tulojen ja menojen erotuksen verottamiseen. Voidaan puhua myös tuloista maatilayrittäjää kohti. Usein yrittäjäpuolisot työskentelevät yhdessä omistamallaan maatilalla, joten on kuvaavampaa käyttää termiä maatilayritys puhuttaessa maatilalla tuotetusta taloudellisesta tuloksesta.

Sivuansiotalous mutkistaa maatalouden tulosten tulkintaa. Esimerkiksi maatalousyrittäjät harjoittavat usein sivuansionaan koneyrittämistä. Mikäli sivuansiot katsotaan laajuudeltaan ja luonteeltaan vähäisiksi, voidaan niistä saatuja tuloja verottaa yhdessä muiden maatalouden tulojen kanssa. Muutoin sivuansioita varten pitää muodostaa erillinen liikeyritys. Maataloutta harjoitetaan enenevässä määrin myös elinkeinoverolain piiriin kuuluvissa yrityksissä. Nämä elinkeinoverolain piiriin kuuluvat yritykset jäävät ainakin toistaiseksi tämän tilaston ulottumattomiin.

1.1. Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Vuonna 2020 MVL:n alaiset maatalouden myyntitulot olivat 2 670 miljoonaa euroa. Myyntitulot laskivat edellisvuodesta 44 miljoonaa euroa. Kotieläinten ja kotieläintuotteiden osuus maatalouden myyntituloista oli noin 55 prosenttia ja kasvinviljelytuotteiden osuus noin 29 prosenttia. Vuodesta 2004 kasvinviljelytuotteiden suhteellinen osuus myyntituloista on kohonnut noin seitsemän prosenttiyksikköä, kun taas kotieläintuotannon osuus on pienentynyt noin 10 prosenttiyksikköä. Verottajan 2-verolomakkeella ilmoitettujen maataloustukien määrä oli vuonna 2020 yhteensä 1 567 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulot olivat vuonna 2020 yhteensä 4 584 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2019 olivat 4 657 miljoonaa euroa.

Maatalousverotuksessa vähennyskelpoisten menojen yhteismäärä vuonna 2020 oli 3 612 miljoonaa euroa. Menot kasvoivat edellisvuoden 3 665 miljoonasta eurosta noin 3 miljoonaa euroa, vastaavasti tulot kasvoivat laskivat ajanjakson kuluessa 56 miljoonaa euroa. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista noin puolet muodostuu 24 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista. Poistot, 0 prosentin alv-kantaan kuuluvat menot, sekä 10 ja 14 prosentin alv-kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin erikseen noin 13–15 prosentin osuuden kokonaismenoista. Loppuosa menoista koostuu maatalouden palkkamenoista, sekä tasausvarauksesta. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, energiatuotteiden valmisteverojen palautus) ja vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa sekä maatalouden korkomenot, saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlaskettu maatalouden tulos vuonna 2020 oli 916 miljoonaa euroa.

Taulukko 1. Maatalouden veronalaiset tulot, varat ja velat yhteensä vuosina 2004, 2018 ja 2019

Vuosi Kaikki yhteensä, sekä aktiiviset että passiiviset Passiiviset Aktiiviset
Maataloustuotteiden myyntitulo maatilayritysten verotilinpäätöksessä 2 004 2 323 91 2 231
2 019 2 714 144 2 570
2 020 2 670 195 2 475
Tuet maatilayritysten verotilinpäätöksessä, miljoonaa euroa 2 004 1 745 35 1 709
2 019 1 593 42 1 551
2 020 1 567 66 1 501
Tulot yhteensä maatilayritysten verotilinpäätöksessä 2 004 4 309 249 4 060
2 019 4 657 385 4 272
2 020 4 584 469 4 115

1.2 Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilastossa esitettyjä alueittaisia taulukoita on laadittu kunnittain, maakunnittain ja EU-tukialuejaon mukaan luokiteltuna. Aiempien vuosien tulokset on laskettu vastaamaan vuoden 2019 aluejakoa. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan esitetyt tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty A-kirjaimella tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei julkaista kunnittain.

Maakunnittain tarkasteltuna tulos maataloudesta on kehittynyt vaihtelevasti vuodesta 2019 vuoteen 2020. Koko maan tasolla yrityskohtainen tulos maataloudesta pysyi lähes samana, mutta tuloksen kehitys vaihteli huomattavasti eri maakuntien välillä. Etelä-Karjalassa tulos maataloudesta kasvoi vuonna 2020 lähes 9 prosenttia vuoden takaisesta, myös Pohjois-Karjalassa ja Ahvenanmaalla tulos kasvoi yli 5 prosenttia vuoden takaisesta.

Taulukko 2. Tilojen lukumäärä ja tulos maakunnittain

Vuosi Maatilayritysten lukumäärä Maatalouden tulos maatilayritysten verotilinpäätöksessä
KOKO MAA 2 004 68 860 14 865
2 019 43 411 17 610
2 020 41 748 17 565
Uusimaa 2 004 4 343 12 745
2 019 2 809 15 954
2 020 2 732 15 335
Varsinais-Suomi 2 004 7 463 15 050
2 019 4 481 18 743
2 020 4 270 18 758
Kanta-Häme 2 004 2 739 13 711
2 019 1 708 18 335
2 020 1 639 18 342
Päijät-Häme 2 004 2 194 14 182
2 019 1 450 16 682
2 020 1 370 16 842
Kymenlaakso 2 004 2 433 14 015
2 019 1 536 15 153
2 020 1 457 15 045
Etelä-Karjala 2 004 1 912 13 927
2 019 1 139 14 425
2 020 1 105 15 677
Satakunta 2 004 4 868 12 954
2 019 2 680 17 422
2 020 2 568 16 637
Pirkanmaa 2 004 4 930 11 363
2 019 3 474 13 796
2 020 3 374 13 239
Keski-Suomi 2 004 3 326 11 665
2 019 2 365 12 016
2 020 2 361 12 302
Etelä-Pohjanmaa 2 004 7 868 15 288
2 019 4 920 18 310
2 020 4 709 18 164
Pohjanmaa 2 004 4 790 13 250
2 019 2 925 19 110
2 020 2 819 18 489
Etelä-Savo 2 004 3 283 11 886
2 019 2 108 11 000
2 020 2 044 10 920
Pohjois-Savo 2 004 4 923 17 141
2 019 3 086 19 622
2 020 2 956 19 953
Pohjois-Karjala 2 004 2 875 16 500
2 019 1 808 16 462
2 020 1 729 17 371
Keski-Pohjanmaa 2 004 1 727 25 722
2 019 1 095 32 667
2 020 1 056 33 767
Pohjois-Pohjanmaa 2 004 5 696 20 015
2 019 3 729 23 468
2 020 3 546 23 817
Kainuu 2 004 1 089 17 566
2 019 581 18 070
2 020 549 18 381
Lappi 2 004 1 792 15 751
2 019 1 159 14 523
2 020 1 130 14 238
Ahvenanmaa - Åland 2 004 609 15 117
2 019 358 20 498
2 020 334 21 588
Tuotantosuunnan mukaan

Maatilan tuotantosuuntana käytetään maatilarekisteriin merkittyä tuotantosuuntaa. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2020 noin 39 prosenttia. Lypsykarjatilojen määrä on pudonnut noin 67 prosenttia vuoden 2004 tasosta ja sikatilojen määrä 76 prosenttia. Lammastiloja lukuun ottamatta kotieläintuotantoon erikoistuneilla tiloilla tulos oli selvästi korkeampi kuin kasvituotantoon erikoistuneilla tiloilla. Lypsykarja-, siipikarja- ja sikatiloilla tulos oli vuonna 2020 yli 40 000 euroa, kun viljatiloilla ja muilla kasvintuotantotiloilla tulos jäi noin 10 000 euroon.

Tilakoon mukaan

Kaikkien maatilojen lukumäärä laski 39 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2020. Suurin vähennys tilojen lukumäärässä vuosien 2004–2020 välillä nähtiin alle viiden hehtaarin tiloilla, joiden määrä putosi ajanjakson aikana 90 prosenttia. Ainoastaan yli 100 hehtaarin kokoluokan tilojen lukumäärä kasvoi tarkkailujakson aikana.

Tarkasteltaessa kaikkia maatiloja yhteensä tulos maataloudesta oli vuonna 2020 keskimäärin 17 600 euroa yritystä kohden. Kokoluokittain tarkasteltuna vasta yli 50 hehtaarin tiloilla päästiin keskiarvon yli.

Taulukko 3. Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain

Vuosi Yhteensä 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
Maatilayritysten lukumäärä 2 004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2 019 43 411 499 5 488 8 664 6 235 8 104 9 182 5 239
2 020 41 748 469 5 463 8 310 5 905 7 660 8 792 5 149
Lukumäärän muutos % .. -39 -90 -37 -50 -52 -47 -13 123
Maatalouden tulos maatilayritysten verotilinpäätöksessä euroa 2 004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2 019 17 610 1 487 1 884 3 167 7 504 15 075 29 760 54 161
2 020 17 565 2 137 1 871 2 994 7 154 14 858 29 544 54 648
Tuloksen muutos % .. 18 60 -10 -52 -47 -31 -6 22
.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 30.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2020, 1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2020/mmtal_2020_2022-03-30_kat_001_fi.html