Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset

Henkilöveroaineistosta lasketut tietokantataulut on laadittu vuosille 2000–2020. Henkilöverorekisteristä on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille henkilöille ja heidän puolisoillensa, jotka viljelevät maatalous- ja puutarharekisteriin kuuluvaa maatilaa ja joiden maatalouden tuloja verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan. Puolisoiden tiedot on sitten laskettu yhteen, joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tietoja. Voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista tai viljelijäperheestä. Lasten mahdollisia veronalaisia tuloja ei kuitenkaan ole huomioitu tilastossa. Henkilöverotietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäpuolisoiden tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maataloudesta.

Tarkastelun kohteena olevaan henkilöveroaineistoon tuli mukaan 36 418 viljelijän ja 24 870 puolison tiedot. Perheviljelmien määrä on laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2020 ulottuvalla ajanjaksolla noin 48 prosenttia. Henkilöverotietojen pohjalta laadituissa kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa eikä viljelijän kotikuntaa.

Alle 35-vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen osuus kaikista tiloista oli vielä vuonna 2000 noin 12 prosenttia, vuonna 2020 alle 35-vuotiaiden omistamien tilojen osuus oli enää noin 7,5 prosenttia. Samanaikaisesti yli 65-vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen osuus kaikista tiloista kasvoi noin 5 prosentista lähes 18 prosenttiin. Toisaalta maatalousyhtymien hallinnoimien tilojen osakkaiden ikäjakaumasta ei ole tehty erillistä selvitystä, mutta oletettavasti yhtymän osakkaiden ikäjakauman keskiarvo olisi alhaisempi kuin luonnollisina henkilöinä toimivilla viljelijöillä.

Taulukko 4. Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä sekä veronalaiset tuloerät euroina ikäryhmittäin vuosina 2000, 2019 ja 2020

Vuosi Yhteensä 0 - 34 v. 35 - 49 v. 50 - 64 v. Yli 65 v.
Maatilayritysten lukumäärä 2 000 70 083 8 410 31 050 26 966 3 657
2 019 38 224 3 049 11 205 17 705 6 265
2 020 36 418 2 724 10 375 16 858 6 461
Puolisoiden valtionveronalaiset tulot 2 000 35 235 30 369 37 221 35 655 26 460
2 019 70 694 58 993 75 443 69 829 70 340
2 020 68 261 58 705 74 643 69 681 58 336
Maatalouden ansio- ja pääomatulo 2 000 13 187 13 622 14 363 12 620 6 387
2 019 17 505 20 963 21 666 17 910 7 234
2 020 17 332 21 044 21 381 18 102 7 254
Puolisoiden muut tulot 2 000 5 147 2 900 5 074 6 095 3 938
2 019 12 535 4 806 10 338 11 968 21 827
2 020 11 384 4 961 10 266 13 068 11 491

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 30.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2020, 2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2020/mmtal_2020_2022-03-30_kat_002_fi.html