Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Orsaker till revideringen av de kvartalsvisa räkenskaperna

Uppgifterna i alla kvartalsräkenskapernas tidsserier kan revideras till följd av revidering av källmaterialet eller på grund av ändringar i beräkningsmetoderna. Dessutom ändras de säsongrensade seriernas och trendtidsseriernas siffror nästan utan undantag i och med nya observationer, även om det inte skett några förändringar i källmaterialen eller beräkningsmetoderna.

Kvartalsräkenskapernas uppgifter för tredje kvartalet år 2009 publicerades 8.12.2009. Beräkningsmetoderna var oförändrade, men säsongsrensningsmetoden ändrades genom att man tillät avvikande observationer i tidsserierna. I denna publicering hade volymuppgifterna om bruttonationalprodukten reviderats på följande sätt jämfört med föregående publicering (september 2009).

Förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan

Dessa räknas på basis av den ursprungliga eller den arbetsdagskorrigerade tidsserien:

  • I publiceringen i september var årsförändringarna i BNP-volymen räknat på basis av den ursprungliga serien följande: 2008N4 -2,6%, 2009N1 -7,5 % och 2009N2 -9,5 %.
  • I publiceringen i december var årsförändringarna i BNP-volymen räknat på basis av den ursprungliga serien följande: 2008N4 -2,6%, 2009N1 -7,5 % och 2009N2 -9,2 %.

Revideringen av årsförändringarna har således varit marginell, bara det andra kvartalet 2009 har reviderats något uppåt.

Figur 1: BNP-volymen, ursprunglig tidsserie

Förändringar från föregående kvartal

Dessa räknas på basis av den säsongrensade tidsserien.

  • I publiceringen i september var kvartalsförändringarna i BNP-volymen räknat på basis av den säsongrensade serien följande: 2008N4 -2,5%, 2009N1 -3,0 % och 2009N2 -2,6 %.
  • I publiceringen i december var kvartalsförändringarna i BNP-volymen räknat på basis av den säsongrensade serien följande: 2008N4 -4,1%, 2009N1 -4,9 % och 2009N2 -0,3 %.

Figur 2: BNP-volymen säsongsrensad, utveckling i offentliggörandena för nationalräkenskaperna 2008KV4-2009KV3

I förändringsprocenterna som beräknats på basis av föregående kvartal syns en betydande revidering, vilket också syns i de säsongrensade BNP-serierna i figur 2. Revideringen av den säsongrensade tidsserien i publiceringen i december beror på de nivåförändringar som tillåtits för sista kvartalet år 2008 och första kvartalet år 2009, som ändrade konjunkturbilden. Utan nivåförändringar hade nedgången i ekonomin enligt den modellerade säsongrensade tidsserien börjat redan under det andra kvartalet år 2008 och alltjämt fortsatt lika kraftigt. Källmaterialet stöder inte någotdera påståendet. Då nivåförändringen används i den säsongrensade tidsserien infaller det kraftigaste fallet i ekonomin under det sista kvartalet år 2008 och det första kvartalet år 2009, vilket man också kan sluta sig till på basis av källmaterialet. Mera information om säsongrensningens nivåförändringar finns i meddelandet om metod: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html

Nivåförändringarna gäller volymserierna BNP till marknadspris, samhällsekonomins förädlingsvärde till baspris, förädling, hela industrin, fabriksindustrin (totalt), trä- och pappersindustrin, metallindustrin, övrig fabriksindustri, handeln (totalt), importen (tuotalt), importen av varor, importen av tjänster, totala utbudet, exporten (totalt), exporten av varor, exporten av tjänster och totala efterfrågan. Nivåförändringarna inkluderades också i motsvarande serier i löpande priser med undantag av trä- och pappersindustrin.

Det är skäl att komma ihåg att oberoende av de nivåförändringar som nu har tillåtits är säsongrensningsmetoderna mycket känsliga när det gäller den sista observationen, och tidsserien kommer att revideras ytterligare i och med nya observationer. Därför borde man inte enbart lita på säsongrensade siffror då man följer upp den ekonomiska utvecklingen. Den kvartalsvisa publiceringstexten innehåller av den anledningen också BNP-årsförändringen räknat på basis av den arbetsdagskorrigerade serien.

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756


Senast uppdaterad 15.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2009-12-09_uut_001_sv.html