Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Oppilaitosten aikuiskoulutus

1. Tilastotietojen relevanssi

Tutkintoon johtamattoman koulutuksen tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää tietoja oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen osallistujista ja opetustunneista. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tilaston tiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavia luokituksia ja alueluokituksia. Opetustuntien luokittelussa käytetään opetushallinnon uutta aikuiskoulutuksen sisältöluokitusta.

Tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot perustuvat oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin osallistuja- ja opetustuntitietoihin.

Tilastolain (23.4.2004/280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen (TK-00-628-10) mukaan Henkilötilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tilasto perustuu tietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt sähköisesti oppilaitoksilta. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

Tilaston perusjoukon muodostavat ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla sekä tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä ja vertailuilla muihin tietolähteisiin. Oppilaitosten ilmoittamat puutteelliset tai virheelliset tiedot vaikuttavat tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tilasto on lopullinen ja se tuotetaan vuosittain. Tiedot ilmestyvät noin 11 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot -julkaisuissa. Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Oppilaitostilastot-vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. Aineistosta on mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta ja Oppilaitostilastot-julkaisuista. Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Oppilaitosten aikuiskoulutusta kuvaavan oppilaitosten aikuiskoulutus -tilaston laatiminen aloitettiin 1990- luvun alkupuolella. Perusjoukko on laajentunut vuosien varrella ammatillista oppilaitoksista mm. yleissivistäviin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Tilastoon sisältyi myös aikuisten tutkintoon johtava koulutus. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tilaston laatiminen aloitettiin vuodesta 2004.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin Tilastokeskuksen koulutussektoreittain laaditut tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2009, Laatuseloste: Oppilaitosten aikuiskoulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2009/oaiop_2009_2010-12-10_laa_001_fi.html