Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Oppilaitosten aikuiskoulutus

1. Tilastotietojen relevanssi

Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää tietoja oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen osallistujista ja opetustunneista sekä muualla kuin peruskouluissa annetusta perusasteen opetuksesta. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilaston tiedot perustuvat oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta ja perusasteen opetuksen opiskelijatiedot 20.9. tilanteesta.

Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavia luokituksia ja alueluokituksia. Opetustuntien sisällön luokittelussa käytetään opetushallinnon koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellus 2003 -luokitusta.

Tilastolain (23.4.2004/280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan Henkilötilastot-tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot perustuvat ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten, kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin. Perusasteen opetuksen opiskelijatiedot perustuvat lukioiden, kansanopistojen, kansalaisopistojen ja ammatillisten oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin. Tiedot kerätään sähköisesti. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla sekä tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä ja vertailuilla muihin tietolähteisiin. Oppilaitosten ilmoittamat puutteelliset tai virheelliset tiedot vaikuttavat tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilasto on lopullinen ja se tuotetaan vuosittain. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot julkaistaan noin 11 kuukautta viiteajankohdan jälkeen ja perusasteen opetuksen opiskelijatiedot noin 3 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot-julkaisuissa. Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Oppilaitostilastot-vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. Aineistosta on mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta ja Oppilaitostilastot-julkaisuista. Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Oppilaitosten aikuiskoulutusta kuvaavan oppilaitosten aikuiskoulutus -tilaston laatiminen aloitettiin 1990- luvun alkupuolella. Perusjoukko on laajentunut vuosien varrella ammatillista oppilaitoksista mm. yleissivistäviin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Tilastoon sisältyi myös aikuisten tutkintoon johtava koulutus. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tilaston laatiminen aloitettiin vuodesta 2004. Perusasteen opetuksen opiskelijamäärät julkaistaan internetissä ensimmäistä kertaa vuodelta 2011.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin Tilastokeskuksen koulutussektoreittain laaditut tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2010, Laatuseloste: Oppilaitosten aikuiskoulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2010/oaiop_2010_2011-12-14_laa_001_fi.html