Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Oppilaitosten aikuiskoulutus

1. Tilastotietojen relevanssi

Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää tietoja oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen osallistujista ja opetustunneista. Tilastoon on vuosina 2011–2019 sisältynyt myös tietoja muualla muualla kuin peruskouluissa annetusta perusopetuksesta ja lisäopetuksesta. Tilastovuodesta 2020 alkaen nämä tiedot julkistetaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston yhteydessä. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilaston tiedot perustuvat koulutuksen järjestäjien oppilaitoksilta Tilastokeskukselle kokoamiin tietoihin. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta.

Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavia luokituksia. Opetustuntien sisällön luokittelussa käytetään opetushallinnon koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellus 2003 -luokitusta.

Tilastolain (280/2004 muut. 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot perustuvat koulutuksen järjestäjien ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista, musiikkioppilaitoksista, liikunnan koulutuskeskuksista, kansanopistoista, kansalaisopistoista, kesäyliopistoista ja sivistysliittojen opintokeskuksista Tilastokeskukselle kokoamiin tietoihin. Tiedot kerätään sähköisesti. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla sekä tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä ja vertailuilla muihin tietolähteisiin. Oppilaitosten ilmoittamat puutteelliset tai virheelliset tiedot voivat vaikuttaa tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilasto on lopullinen ja se tuotetaan vuosittain. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot julkaistaan noin 11 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Ajankäyttö, koulutus ja kulttuuri -ryhmästä, jossa tilasto laaditaan. Aineistosta on mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy tilaston nettisivuilta ja Tilastokeskuksen käsitetietokannasta . Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Oppilaitosten aikuiskoulutusta kuvaavan oppilaitosten aikuiskoulutus -tilaston laatiminen aloitettiin 1990-luvun alkupuolella. Perusjoukko on laajentunut vuosien varrella ammatillisista oppilaitoksista mm. yleissivistäviin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Tilastoon sisältyi aiemmin myös aikuisten tutkintoon johtava koulutus, josta raportoidaan nyt Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston yhteydessä. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tilaston laatiminen aloitettiin vuodesta 2004.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistettiin 1.1.2018 alkaen, jolloin tuli voimaan laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Uuden lainsäädännön myötä poistui ammatillinen lisäkoulutus ja oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus, joiden tilalle ovat tilastovuodesta 2019 alkaen tulleet seuraavat koulutustyypit: muu ammatillinen koulutus, ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus ja muu ammatillinen koulutus, ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus. Ammatillista lisäkoulutusta ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavaa ammatillista lisäkoulutusta käsittelevät aikasarjatiedot päättyvät tilastovuoteen 2018. Tilastovuoteen 2018 asti kerätyt tiedot ammatillisesta lisäkoulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksena toteutetusta ammatillista lisäkoulutuksesta eivät ole vertailukelpoisia tilastovuodesta 2019 alkaen kerättyihin tietoihin ammatillista osaamista syventävästä tai täydentävästä koulutuksesta ja ammatilliseen tehtävään valmistavasta koulutuksesta.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin Tilastokeskuksen koulutussektoreittain laaditut tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 1.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2020, Laatuseloste: Oppilaitosten aikuiskoulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2020/oaiop_2020_2021-12-01_laa_001_fi.html