Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 5,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisen vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2004 7-9/2004 10-12/2004 1-3/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 3,8 5,2 5,0 5,4
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,1 1,2 3,5 2,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,1 5,0 3,9 3,8
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
4,2 6,1 6,1 6,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,2 6,2 7,4 5,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimialan liikevaihdon kasvu hidastui hieman edellisestä vuosineljänneksestä. Kasvun hidastumiseen vaikutti liikevaihdoltaan kasvavien yritysten osuuden pieneneminen sekä liikevaihdoltaan 0-15 prosenttia supistuvien osuuden kasvu. Kokoluokaltaan liikevaihdon kasvua hidastivat erityisesti suuret (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritykset, joiden myynti laski.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla. Kasvua vuoden takaiseen oli 3,8 prosenttia. Toimialan kasvua ylläpitivät edellisen vuosineljänneksen tapaan pienet ja keskisuuret (alle 250 henkilöä työllistävät) yritykset. Alatoimialoista nopeinta liikevaihdon nousu oli maaliikenteessä, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kertyi 5,5 prosenttia. Posti- ja teleliikenteen toimialalla liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia vertailuajankohdastaan. Hitaimmin liikevaihto kehittyi vesiliikenteen sekä liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimialoilla.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui vakaana tammi-maaliskuussa 2005. Toimialan liikevaihto lisääntyi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 6 prosenttia. Toimialan liikevaihtoa ovat kasvattaneet eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli nopeinta muussa liike-elämää palvelevassa toiminnassa, 9,6 prosenttia. Toimiala on liikevaihdon arvoltaan suurin palvelualojen alatoimiala. Muut alatoimialat kehittyivät maltillisemmin. Tutkimus ja kehittäminen kasvoi 6,6 prosenttia, kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 5,6 prosenttia, tietojenkäsittely 4,9 prosenttia ja kiinteistöalan palvelut 4 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihto lisääntyi 5,8 prosenttia vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan liikevaihdon kasvu, 8 prosenttia, oli alatoimialoista nopeinta. Ensimmäisen neljänneksen kasvu tasaantui, mutta ylsi kuitenkin vastaavaan kasvuun kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Liikevaihdon kasvuun vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Myös pienten (alle 50 henkilöä työllistävät) yritysten vaikutus oli merkittävä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen alatoimialat, järjestötoimintaa lukuun ottamatta, kasvattivat liikevaihtoaan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Nopeinta liikevaihdon lisäys oli työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, 43,6 prosenttia. Lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin toimialalla liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia. Muun liike-elämää palvelevan toiminnan liikevaihdon kasvuvauhti voimistui 9,6 prosenttiin. Heikoimmin liikevaihto kehittyi järjestötoiminnassa, jossa se laski vuoden takaisesta 1,3 prosenttia. Vesiliikenteessä liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia ja liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimialalla 1,9 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset tammi-maaliskuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on vaihdellut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli hieman yli 5 prosenttia. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys parantui loppuvuonna 2004

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Vuoden 2001 huippukasvun jälkeen ei toimialalla ole päästy vastaavanlaiseen kasvukehitykseen. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Kesäkuukausina liikevaihdon kasvu oli kuitenkin lähes pysähdyksissä mutta vuoden lopulla kasvu jälleen piristyi.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuodesta 2004

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kehitys hidastui hiljalleen vuoden 2004 toisella neljänneksellä, mihin vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kertyminen. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli vuoden alhaisin yltäen 3,9 prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti vuonna 2004

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys on ollut maltillisempaa.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi jälleen nopeutua ja kasvu on jatkunut vakaana vuoden loppuun asti. Nousu oli nopeampaa kuin kahtena edeltävänä vuonna ja vaihteli noin 4-6 prosentin välillä. Toimialan liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2004 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys oli suotuisaa vuonna 2004

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 15.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/03/plv_2005_03_2005-06-15_kat_001.html