Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 maalis-toukokuussa 5,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
6-8/2004 9-11/2004 12/2004-2/2005 3-5/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,2 4,8 6,0 5,3
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,3 2,1 3,7 4,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,4 3,3 4,6 2,6
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
5,8 6,2 6,5 7,8
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,3 8,1 7,2 4,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui edelleen kuluvan vuoden maalis-toukokuussa. Toimialan liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden 4,6 prosenttia.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu hidastui edellisestä kolmen kuukauden ajanjaksosta. Toimialan liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 2005 kuitenkin 2,6 prosenttia. Alatoimialoista posti- ja teleliikenteen liikevaihto laski maalis-toukokuussa 2,4 prosenttia. Muiden alatoimialojen kasvu jatkui maltillisena. Maaliikenteen toimialan liikevaihdon lisäys uusimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla oli 4,6 prosenttia, liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen 3,5 prosenttia ja vesiliikenteen 0,2 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kasvu nopeutui edelleen maalis-toukokuussa. Toimialan liikevaihto oli 7,8 prosenttia vuoden takaista vertailuaikaansa suurempi. Alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli voimakkainta muussa liike-elämää palvelevassa toiminnassa, 8,6 prosenttia. Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus kasvoi lähes yhtä voimakkaasti, ollen 8,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Muut alatoimialat kasvoivat hieman maltillisemmin. Tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihto lisääntyi 6,6 prosenttia, kiinteistöalan palveluiden 6,1 prosenttia sekä tutkimuksen ja kehittämisen 2 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 4,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Alatoimialoista voimakkainta kasvu oli ympäristönhuollossa, jonka liikevaihto voimistui vuoden takaisesta 7,5 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli nopeinta vuoden 2005 maalis-toukokuussa työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, joka kasvoi viime vuoden vastaavasta ajasta 36,9 prosenttia. Lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin toimialan liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 9,7 prosenttia ja teknisen palvelun, testauksen ja analysoinnin 9,4 prosenttia. Heikoimmin toimialoista kehittyi posti- ja teleliikenne, jonka liikevaihto laski 2,4 prosenttia. Vesiliikenteen liikevaihdon kasvu oli lähes pysähdyksissä. Kasvua vuoden takaisesta kertyi 0,2 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset maalis-toukokuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on vaihdellut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys parantui loppuvuonna 2004

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Vuoden 2001 huippukasvun jälkeen ei toimialalla ole päästy vastaavanlaiseen kasvukehitykseen. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alkupuoliskolla toimialan liikevaihdon kehitys näyttää edelleen piristyneen.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuodesta 2004

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Liikevaihdon kasvu näyttää edelleen hidastuneen vuoden 2005 alussa.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti vuonna 2004

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys on ollut maltillisempaa.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi jälleen nopeutua ja on jatkunut vakaana vuoden loppuun asti. Kasvu oli nopeampaa kuin kahtena edeltävänä vuonna ja vaihteli noin 4-6 prosentin välillä. Toimialan liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2004 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Kasvusuuntainen kehitys näyttää toimialalla edelleen jatkuvan vuoden 2005 alussa.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys oli suotuisaa vuonna 2004

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 alkupuoliskolla toimialan liikevaihdon kasvu näyttää tasoittuneen edellisen vuoden lopun voimakkaasta kasvusta.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 12.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia maalis-toukokuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/05/plv_2005_05_2005-08-12_kat_001.html