Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia vuoden 2005 toisella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä 5,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon lisäys oli 5,5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
7-9/2004 10-12/2004 1-3/2005 4-6/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,2 5,0 5,5 5,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,2 3,5 1,9 6,0
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,0 3,9 3,8 2,6
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
6,1 6,2 6,1 9,3
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6,2 7,6 5,8 4,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, jolloin toimialan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvun kiihtymiseen vaikutti erityisesti suurten (yli 250 henkeä työllistävien) yritysten positiivinen kehitys. Niiden vaikutus koko toimialan liikevaihdon kehitykseen oli negatiivinen vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu hidastui vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Toimialan liikevaihto kasvoi kuitenkin toisellakin neljänneksellä 2,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Tähän hidastumiseen vaikutti eniten posti- ja teleliikenteen toimiala, jonka liikevaihto laski 3 prosenttia sekä maaliikenteen toimiala, jonka liikevaihdon kasvu hidastui 2,9 prosenttiin. Maaliikenteen kasvu oli nyt hitaimmillaan vuoden 2003 alun jälkeen, mikä johtunee paperialan työseisauksen takia vähentyneistä tavaran toimituksista. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan hidastuneesta kasvusta huolimatta peräti 62 prosenttia toimialan kaikista yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan toisella vuosineljänneksellä. Tämä selittyy sillä, että toimialan kasvu koostuu pääasiassa pienten (alle 50 henkeä työllistävien) yritysten kasvusta, suurten yritysten vaikutuksen koko toimialan kasvuun ollessa samanaikaisesti nollassa.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kasvu voimistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Toimialan liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajanjaksosta. Toimialan kasvuun vaikuttivat voimakkaimmin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset, mutta myös suurten (yli 250 henkeä työllistävät) ja keskisuurten (50-250 henkeä työllistävät) yritysten vaikutus koko toimialan kasvuun oli positiivinen. Alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli voimakkainta tutkimuksessa ja kehityksessä, jossa liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia. Myös muuta liike-elämää palvelevan toiminnan sekä tietojenkäsittelyn toimialojen liikevaihto kasvoi voimakkaasti, 9,6 prosenttia vuoden takaisesta. Muutkin alatoimialat olivat selvässä kasvussa. Koneenvuokrauksen liikevaihto parani 6,9 prosenttia ja kiinteistöalan palveluiden liikevaihto 6,5 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 toisella neljänneksellä 4,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Päätoimialan yrityksistä 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan toisella vuosineljänneksellä ja peräti 33 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan yli 15 prosenttia vuoden takaisesta. Alatoimialoista voimakkainta kasvu oli ympäristönhuollossa, jonka liikevaihto lisääntyi edellisvuodesta 10,1 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli nopeinta vuoden 2005 toisella neljänneksellä työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, joka kasvoi viime vuoden vastaavasta ajasta 36,5 prosenttia. Tutkimuksen ja kehittämisen toimialan liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 12,8 prosenttia sekä lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin 11,6 prosenttia. Heikoimmin toimialoista kehittyi järjestötoiminta, jonka liikevaihto laski 4,1 prosenttia. Myös posti- ja teleliikenteen toimialan liikevaihto oli laskussa. Se väheni vuoden takaisesta 3,0 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset toisella neljänneksellä

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on vaihdellut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys parantui loppuvuonna 2004

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Vuoden 2001 huippukasvun jälkeen ei toimialalla ole päästy vastaavanlaiseen kasvukehitykseen ennen vuoden 2005 toista neljännestä, jolloin liikevaihdon kasvu kiihtyi jälleen 6 prosenttiin. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuodesta 2004

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Liikevaihdon kasvu näyttää edelleen hidastuneen vuoden 2005 alkupuoliskolla.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti vuonna 2004

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys on ollut maltillisempaa.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi jälleen nopeutua ja on jatkunut vakaana vuoden loppuun asti. Kasvu oli nopeampaa kuin kahtena edeltävänä vuonna ja vaihteli noin 4-6 prosentin välillä. Toimialan liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2004 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Kasvusuuntainen kehitys on jatkunut toimialalla edelleen vuoden 2005 alkupuoliskolla.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys oli suotuisaa vuonna 2004

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toimialan liikevaihdon kasvu on hidastunut selvästi edellisen vuoden lopun voimakkaasta kasvusta.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 15.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia vuoden 2005 toisella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/06/plv_2005_06_2005-09-15_kat_001.html