Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 6,2 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä liikevaihdon lisäys oli 6,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/2004 1-3/2005 4-6/2005 7-9/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,0 5,6 6,4 6,2
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3,6 1,8 6,4 7,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,9 3,8 2,6 4,4
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
6,1 6,3 10,4 9,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
7,6 6,1 5,0 4,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 7,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toimialan kasvu on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana, sillä ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja toisella neljänneksellä 6,4 prosenttia vuoden takaisesta. Toimialan viimeaikaisen kasvun kiihtymisen takana ovat olleet pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset, jotka tuottivat uusimmalla neljänneksellä yli puolet toimialan kasvusta.

Myös kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu kiihtyi edellisestä neljänneksestä. Toimialan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 4,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toimialan kasvua ylläpitävät pienet ja keskisuuret (alle 250 henkeä työllistävät) yritykset. Alatoimialoista nopeinta liikevaihdon kasvu oli liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen sekä maaliikenteen toimialoilla, joilla kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta kertyi 8,4 prosenttia. Sekä vesiliikenne että posti- ja teleliikenne hidastivat päätoimialan kasvua. Vesiliikenteen liikevaihto pysytteli suunnilleen vuoden takaisella tasolla, mutta posti- ja teleliikenteen liikevaihto supistui 1,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden päätoimialan liikevaihdon kasvu hidastui hieman toisesta neljänneksestä. Toimialan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 9,2 prosenttia. Noin 40 prosentilla toimialan kaikista yrityksistä liikevaihto kasvoi voimakkaasti yli 15 prosentilla). Alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli voimakkainta tutkimuksessa ja kehittämisessä, jossa liikevaihto kasvoi 16,4 prosenttia vuodentakaisesta. Myös muilla alatoimialoilla liikevaihto oli selvässä kasvussa. Tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia ja muuta liiketoimintaa palveleva toiminta 10,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokrauksessa liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja hitaimminkin kasvava alatoimiala kiinteistöalan palvelut kasvoi 4 prosenttia vuodentakaisesta.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 4,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Alatoimialoista voimakkainta kasvu oli järjestötoiminnassa, jossa liikevaihto lisääntyi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 11,8 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli nopeinta kolmannella neljänneksellä työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, joka kasvoi viime vuoden vastaavasta ajasta 34,6 prosenttia. Tutkimuksen ja kehittämisen toimialan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 16,4 prosenttia sekä tietojenkäsittelypalvelun 12,1 prosenttia. Heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto laski 1,9 prosenttia sekä vesiliikenteessä, jossa liikevaihto laski 0,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset kesä-elokuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo vaihteli noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä vuoden 2004 loppuun. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu piristyi kesällä 2005

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alusta. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Toimialan kasvu kiihtyi kesä-elokuussa mm. Helsingissä järjestettyjen yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen seurauksena voimakkaammaksi kuin kertaakaan aiemmin vuoden 2000 alun jälkeen.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu on hidastunut vuonna 2005

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Liikevaihdon kasvu näyttää edelleen hidastuneen vuoden 2005 alkupuoliskolla.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu on kiihtynyt vuoden 2004 puolivälistä alkaen

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys on ollut maltillisempaa.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi jälleen nopeutua ja se on kiihtynyt edelleen vuoden 2005 puolella. Kasvu on ollut vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Toimialan liikevaihtoa ovat kasvattaneet vuosina 2004 ja 2005 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Toimialan yrityksistä myös huomattavan suuri osa (noin 40 prosenttia vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä) kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu on hidastunut vuonna 2005

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu on hidastunut selvästi edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana ovat olleet suuret yritykset, joiden kasvu on miltei pysähtynyt.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 16.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. syyskuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/09/plv_2005_09_2005-12-16_kat_001.html