Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia vuonna 2005

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä 7,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Palvelualojen koko vuoden 2005 liikevaihto oli 6,4 prosenttia aiempaa vuotta suurempi. Vastaava kasvu vuonna 2004 oli 4,7 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, koko vuosi 2005 ja kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Koko vuosi
2005**
1-3/2005 4-6/2005 7-9/2005 10-12/2005 2004/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,5 6,1 6,1 7,8 6,4
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,8 6,3 7,0 6,2 5,4
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,8 2,3 4,1 3,9 3,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
6,3 10,2 9,3 11,6 9,5
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6,1 4,9 4,6 5,6 5,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.
**) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2005 vuoteen 2004.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 loka-joulukuussa 6,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon lisäys oli hieman pienempi kuin edellisellä neljänneksellä. Heinä-syyskuussa toimialan liikevaihto oli 7,0 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu pysyi vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä edeltävän neljänneksen tasolla. Toimialan liikevaihto oli 3,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli nopeinta liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot toimialalla, jolla liikevaihtoa kertyi 9,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Myös muun maaliikenteen kasvu oli ripeää. Liikevaihtoa kertyi viimeisellä neljänneksellä 8,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vesiliikenteen liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia, posti- ja teleliikenteen liikevaihto sen sijaan supistui 2,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu kiihtyi selvästi edellisestä neljänneksestä. Toimialan liikevaihto oli viimeisellä neljänneksellä 11,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli voimakkainta muussa liike-elämää palvelevassa toiminnassa, joissa liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia ja kiinteistöalan palveluiden 8,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tutkimuksen ja kehittämisen liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia sekä kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokrauksen liikevaihto 7,6 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Alatoimialoista voimakkainta kasvu oli ympäristönhuollossa, jossa liikevaihto suureni 13,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä nopeinta työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, joka kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 32,2 prosenttia. Tekninen palvelu, testaus ja analysointi toimialan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 23,2 prosenttia sekä muu liike-elämää palvelevan toiminnan 13,7 prosenttia. Posti- ja teleliikenne oli ainoa alatoimiala, jossa liikevaihto supistui vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä. Toimialan liikevaihto oli 2,8 prosenttia vuotta aiempaa pienempi.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset loka-joulukuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo vaihteli noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä vuoden 2004 loppuun. Vuonna 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin, kiihtyen loppuvuotta kohden. Vuoden 2005 lopulla liikevaihdon kasvu ylsi jo yli 7 prosenttiin reilun neljän vuoden tauon jälkeen. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu piristyi kesällä 2005

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alusta. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Toimialan kasvu kiihtyi kesä-elokuussa mm. Helsingissä järjestettyjen yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen seurauksena voimakkaammaksi kuin kertaakaan aiemmin vuoden 2000 alun jälkeen. Toimialan suotuisa kehitys jatkui loppuvuonna 2005 liikevaihdon lisäysten ollessa yli 6 prosenttia.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu on hidastunut vuonna 2005

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Liikevaihdon kasvu hidastui jälleen hetkellisesti vuoden 2005 alkupuoliskolla.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu on kiihtynyt vuoden 2004 puolivälistä alkaen

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa, kunnes vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti oli jälleen lähes edellisten huippukuukausien tasolla.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi jälleen nopeutua ja se on kiihtynyt edelleen vuoden 2005 puolella. Kasvu on ollut vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Toimialan liikevaihtoa ovat kasvattaneet vuosina 2004 ja 2005 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Toimialan yrityksistä myös huomattavan suuri osa (noin 40 prosenttia vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä) kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu on hidastunut vuonna 2005

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu on hidastunut selvästi edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana ovat olleet suuret yritykset, joiden kasvu on miltei pysähtynyt.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 16.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/12/plv_2005_12_2006-03-16_kat_001.html