Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 helmi-huhtikuussa 6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Edellisellä tammikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
5-7/2005 8-10/2005 11/2005-1/2006 2-4/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,2 7,1 7,6 6,9
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,7 6,4 6,2 6,0
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2,4 5,0 4,0 3,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
8,7 10,5 11,3 10,3
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,3 5,3 5,9 8,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihdon kasvu pysyi lähes edeltävien kolmen kuukauden tasolla. Toimialan liikevaihto voimistui 6 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto voimistui helmi-huhtikuussa 3,5 prosenttia, lisäyksen jäädessä edeltävää puolta vuotta matalammaksi. Alatoimialoista liikevaihto kasvoi eniten liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimialalla, 6,9 prosenttia. Maaliikenteessä kasvua kertyi 5,2 prosenttia edellisvuoden vertailuajankohtaan nähden. Vesiliikenteessä liikevaihto supistui 1,2 prosenttia. Posti- ja teleliikenteessä liikevaihto niin ikään laski, ollen 1,0 prosenttia vuoden takaista vertailuajankohtaa pienempi.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa kasvu jatkui vahvana. Alan liikevaihto kasvoi viime vuoden helmi-huhtikuusta 10,3 prosenttia. Kaikkien alatoimialojen kehitys oli suotuisaa. Voimakkainta liikevaihdon kehitys oli konevuokrauksen toimialalla, jolla kasvua kertyi 12,5 prosenttia. Tietojenkäsittelyn ja kiinteistöalan palveluiden vastaavat kasvuprosentit olivat 10,8 ja 10,4. Muun liike-elämää palvelevan toiminnan liikevaihto lisääntyi 9,5 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. Tutkimuksen ja kehittämisen toimialan liikevaihdon nousu jäi selvästi muita aloja maltillisemmaksi, ollen 7,6 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu voimistui 8,4 prosenttiin helmi-huhtikuussa. Edellisellä tammikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kehitys oli selvästi rauhallisempaa. Tuoreinta kasvukehitystä vauhdittivat erityisesti järjestötoiminta 15,8 prosentin ja ympäristönhuolto 14 prosentin kasvuillaan.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli viimeisellä kolmen kuukauden jaksolla nopeinta työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, jolla liikevaihtoa kertyi 22,8 prosenttia vuoden takaista vertailuajankohtaa enemmän. Muita nopeasti kasvavia toimialoja olivat mm. järjestötoiminta ja ympäristönhuolto. Heikointa kehitys oli vesiliikenteessä sekä posti- ja teleliikenteessä, jotka olivat ainoat liikevaihdoltaan supistuneet toimialat. Vesiliikenteen liikevaihto laski 1,2 prosenttia ja posti- ja teleliikenteen 1 prosentin verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset helmi-huhtikuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo vaihteli noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä vuoden 2004 loppuun. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin kiihtyen loppuvuotta kohden. Vuoden 2005 lopulla liikevaihdon kasvu ylsi jo yli 7 prosenttiin reilun neljän vuoden tauon jälkeen. Vuoden 2006 alkupuolella palvelualojen kasvu tasaantui reiluun 6 prosenttiin, jolloin liikevaihtoaan kasvatti noin 60 prosenttia palvelualoilla toimivista yrityksistä. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu piristyi kesällä 2005

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alusta. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Toimialan suotuisa kehitys jatkui koko loppuvuoden 2005 liikevaihdon lisäyksen kiihtyessä voimakkaimmillaan yli 7 prosenttiin. Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui myös vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvuun ovat vaikuttaneet kaikenkokoiset yritykset, mutta suotuisin vaikutus on ollut pienillä alle 50 henkeä työllistävillä yrityksillä.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu on hidastunut vuonna 2005

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Liikevaihdon kasvu kiihtyi hetkellisesti vuoden 2005 loppupuoliskolla, mutta vuoden 2006 alussa tasaantui jälleen noin 3 prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu on kiihtynyt vuoden 2004 puolivälistä alkaen

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa, kunnes vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti oli jälleen lähes edellisten huippukuukausien tasolla.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua ja kiihtyi edelleen vuoden 2005 puolella. Kasvu oli vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Liikevaihdon kasvu tasaantui hieman vuoden 2006 alkupuolella, ollen ensimmäisellä neljänneksellä noin 10 prosenttia. Toimialan liikevaihtoa ovat kasvattaneet vuosina 2004 ja 2005 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Toimialan yrityksistä myös huomattavan suuri osa (noin 40 prosenttia vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä) kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu on hidastunut vuonna 2005

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat suuret yritykset, joiden kasvu miltei pysähtyi. Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu on uudelleen piristynyt. Tähän on vaikuttanut etenkin pienten alle 50 henkeä työllistävien yritysten suhdannekehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. huhtikuu 2006, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia helmi-huhtikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/04/plv_2006_04_2006-07-14_kat_001.html