Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 maalis-toukokuussa 6,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Edellisellä helmikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,0 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
6-8/2005 9-11/2005 12/2005-2/2006 3-5/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,5 7,6 7,0 6,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,1 5,9 5,1 6,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,0 4,8 3,5 3,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
8,3 11,9 10,3 9,3
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,1 5,2 6,2 9,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys jatkui suotuisana myös kevätkuukausina. Toimialan liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 6,6 prosenttia.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu pysyi edellisen kolmen kuukauden jakson tasolla. Toimialan liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimialalla: kasvua kertyi 7,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myös muun maaliikenteen liikevaihto kehittyi suotuisasti ollen 6,8 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Posti- ja teleliikenteen liikevaihto supistui edeltävän vuoden tapaan. Toimialan liikevaihto oli tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 2,2 prosenttia edellisvuotta pienempi. Myös vesiliikenteen liikevaihto pieneni hiukan, supistuen 0,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu pysyi voimakkaana keväällä, vaikka se olikin ainoa palvelujen päätoimiala, jonka kasvu hidastui edellisestä kolmen kuukauden jaksosta. Toimialan liikevaihto oli maalis-toukokuussa 9,3 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Alatoimialoista konevuokrauksen liikevaihto voimistui eniten, 11,9 prosenttia. Alatoimialoista vain tutkimuksen ja kehittämisen liikevaihdon lisäys jäi pieneksi, ollen 1,0 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto suureni maalis-toukokuussa 9,6 prosenttia. Toimialan kasvu kiihtyi selvästi edellisestä kolmen kuukauden jaksosta ja oli päätoimialoista voimakkainta. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten ympäristöhuollossa, jossa liikevaihto suureni 18,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli maalis-toukokuussa voimakkainta työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, jonka liikevaihto kasvoi 24,3 prosenttia vuodentakaisesta. Ympäristönhuollon liikevaihto ylsi 18,3 prosentin kasvuun. Palvelualoilla heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto pieneni 2,2 prosenttia sekä vesiliikenteessä, jossa liikevaihto supistui 0,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset maalis-toukokuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu on ripeytynyt vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo vaihteli noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä vuoden 2004 loppuun. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin kiihtyen loppuvuotta kohden. Vuoden 2005 lopulla liikevaihdon kasvu ylsi jo yli 7 prosenttiin reilun neljän vuoden tauon jälkeen. Vuoden 2006 alkupuolella palvelualojen kasvu tasaantui reiluun 6 prosenttiin, jolloin liikevaihtoaan kasvatti noin 60 prosenttia palvelualoilla toimivista yrityksistä. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto vahvassa kasvussa kesästä 2005 lähtien

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alusta. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Toimialan suotuisa kehitys jatkui koko loppuvuoden 2005 liikevaihdon lisäyksen kiihtyessä voimakkaimmillaan yli 7 prosenttiin. Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui myös vuoden 2006 alkupuoliskolla. Kasvuun ovat vaikuttaneet kaikenkokoiset yritykset, mutta suotuisin vaikutus on ollut pienillä alle 50 henkeä työllistävillä yrityksillä.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 2005

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Liikevaihdon kasvu kiihtyi hetkellisesti vuoden 2005 loppupuoliskolla, mutta vuoden 2006 alussa tasaantui jälleen noin 3 prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu on tasaantunut vuoden 2006 alusta

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa, kunnes vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti oli jälleen lähes edellisten huippukuukausien tasolla.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua ja kiihtyi edelleen vuoden 2005 puolella. Kasvu oli vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Liikevaihdon kasvu tasaantui hieman vuoden 2006 alkupuolella, ollen ensimmäisellä neljänneksellä noin 10 prosenttia. Toimialan liikevaihtoa ovat kasvattaneet vuosina 2004 ja 2005 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Toimialan yrityksistä myös huomattavan suuri osa (noin 40 prosenttia vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä) kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu on piristynyt vuonna 2006

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat suuret yritykset, joiden kasvu miltei pysähtyi. Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu on uudelleen piristynyt. Tähän on vaikuttanut etenkin pienten alle 50 henkeä työllistävien yritysten suhdannekehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 15.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2006, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia maalis-toukokuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/05/plv_2006_05_2006-08-15_kat_001.html