Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 kesä-elokuussa 8,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Edellisellä toukokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 6,7 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
9-11/2005 12/2005-2/2006 3-5/2006 6-8/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,6 7,0 6,7 8,3
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,9 5,1 6,5 6,8
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,8 3,6 3,7 5,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,9 10,3 9,1 11,7
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,2 6,1 9,5 7,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvuvauhti pysytteli kesä-elokuussa edellisen kolmen kuukauden jakson tasolla. Toimialan liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 6,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kehitys oli kesäkuukausina alkuvuotta suotuisampaa. Kesä-elokuussa kertyi kasvua 5,7 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi maaliikenne, jonka liikevaihdon lisäys oli 10,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen kasvu oli lähes yhtä vahvaa, 9,8 prosenttia. Vesiliikenteen liikevaihto kasvoi maltillisesti, ollen 1,9 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Päätoimialan kasvua hillitsi merkittävästi teleliikenteen heikkona jatkunut kehitys, joka veti posti- ja teleliikenteen liikevaihdon 1,4 prosentin laskuun.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu pysyi alkuvuoden tapaan vahvana myös tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla. Toimialan liikevaihto suureni 11,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Toimialan sisällä voimakkain kasvu oli kiinteistöpalveluiden toimialalla, jossa lisäys oli 14,6 prosenttia. Muun liike-elämää palvelevan toiminnan kasvu oli 12,4 prosenttia, konevuokrauksen kasvun yltäessä 10,7 prosenttiin. Tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihdon lisäys oli 8,5 prosenttia ja myös heikoiten kehittynyt tutkimus ja kehittäminen -toimiala ylsi 7,3 prosentin kasvuun.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi hieman kevätkuukausia hitaammin. Toimialalle kertyi kesä-elokuussa kasvua 7,6 prosenttia, kun maalis-toukokuussa liikevaihdon lisäys oli 9,5 prosenttia. Alatoimialoista erityisesti ympäristönhuollossa liikevaihdon lisäys oli reipasta, toimialan liikevaihto oli kesä-elokuussa 15,1 prosenttia vuotta aiempaa suurempi.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Liikevaihdon kasvu oli valtaosalla palvelualojen alatoimialoista vähintään 5 prosenttia. Vahvimmin alatoimialoista kehittyi työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimiala, jonka liikevaihto kohosi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 29 prosenttia. Ripeää kasvu oli myös teknisen palvelun, testauksen ja analysoinnin toimialalla, 16,7 prosenttia sekä ympäristönhuollossa 15,1 prosenttia. Liikevaihdon lisäykset jäivät pieniksi mainospalveluissa sekä vesiliikenteessä, joissa molemmissa liikevaihto suureni alle 2 prosenttia. Huonointa kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jonka liikevaihto supistui 1,4 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset kesä-elokuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu on nopeutunut vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo vaihteli noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä vuoden 2004 loppuun. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin kiihtyen loppuvuotta kohden. Vuoden 2005 lopulla liikevaihdon kasvu ylsi jo yli 7 prosenttiin reilun neljän vuoden tauon jälkeen. Vuoden 2006 alkupuolella palvelualojen kehitys on jatkunut samanlaisena, kasvun vaihdellessa 6-8 prosentin välillä. Liikevaihdon kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto vahvassa kasvussa kesästä 2005 lähtien

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alusta. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Toimialan suotuisa kehitys jatkui koko loppuvuoden 2005 liikevaihdon lisäyksen kiihtyessä voimakkaimmillaan yli 7 prosenttiin. Suotuisa kehitys on jatkunut myös vuoden 2006 aikana. Kasvuun ovat vaikuttaneet kaikenkokoiset yritykset, mutta suotuisin vaikutus on ollut pienillä alle 50 henkeä työllistävillä yrityksillä.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 2005

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Vuoden 2006 toisella neljänneksellä toimialan liikevaihto voimistui selvästi edeltävistä vuosineljänneksistä. Tämä johtui erityisesti suurten yritysten liikevaihdon voimistumisesta.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu on tasaantunut vuoden 2006 alusta

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa, kunnes vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti oli jälleen lähes edellisten huippukuukausien tasolla.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua ja kiihtyi edelleen vuoden 2005 puolella. Kasvu oli vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Vuoden 2006 alusta liikevaihdon kasvu on hieman tasoittunut, ollen 9-10 prosentin luokkaa. Toimialan liikevaihtoa ovat kasvattaneet vuodesta 2004 alkaen eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu on piristynyt vuonna 2006

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat suuret yritykset, joiden kasvu miltei pysähtyi. Vuoden 2006 alusta liikevaihto on uudelleen piristynyt ja kasvu kiihtynyt 9 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut etenkin pienten alle 50 henkeä työllistävien yritysten suhdannekehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. elokuu 2006, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia kesä-elokuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/08/plv_2006_08_2006-11-15_kat_001.html