Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia elo-lokakuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 elo-lokakuussa 7,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Edellisellä heinäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 8 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
11/2005-1/2006 2-4/2006 5-7/2006 8-10/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,6 6,7 8,0 7,3
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,9 5,9 6,9 7,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,9 3,4 6,1 3,4
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,1 9,9 10,1 12,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,9 8,2 9,1 8,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi 7,1 prosenttia viime vuoden elo-lokakuussa. Toimialan kasvuvauhti nopeutui alkuvuodesta, mutta pysyi edeltäneen kolmen kuukauden tasolla.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kehittyi elo-lokakuussa alkuvuoden tahtiin. Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta kertyi 3,4 prosenttia. Kesäkuukausien voimakkaampi kasvu aiheutui paperialan työkiistasta, joka heikensi kuljetusalan vuoden takaisen vertailuajankohdan kehitystä. Alatoimialoista voimakkainta kehitys oli maaliikenteessä, jonka liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla. Liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen kasvu ylsi 5,3 prosenttiin. Vesiliikenteen kasvu oli lähes pysähdyksissä, liikevaihdon ollessa vain 0,1 prosenttia viime vuoden vastaava ajankohtaa suurempi. Päätoimialan kehitystä hillitsi etenkin teleliikenne, joka painoi koko posti- ja teleliikenteen toimialan 1,3 prosentin laskuun.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui vahvana. Viime vuoden elo-lokakuussa toimialan liikevaihto voimistui 12 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Toimialan sisällä voimistui eniten kiinteistöalan palvelut, jonka liikevaihdon lisäys oli 15,6 prosenttia. Konevuokraus ja muu liike-elämää palveleva toiminta kasvoivat samaa tahtia, kasvua kertyi 11,4 prosenttia. Tietojenkäsittelypalveluiden kasvu oli 9,8 prosenttia, tutkimuksen ja kehittämisen jäädessä 3,6 prosenttiin.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys hieman tasaantui edeltäneestä kolmen kuukauden jaksosta. Toimialalle kertyi kuitenkin kasvua viime vuodesta 8 prosenttia. Alatoimialoista ympäristönhuollon sekä järjestötoiminnan kasvu oli vahvaa. Ympäristönhuollossa liikevaihto voimistui 14,8 prosenttia ja järjestötoiminnassa 15,1 prosenttia. Muiden alatoimialojen kasvu pysyi selvästi maltillisempana.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualoilla kehitys oli selvästi voimakkainta työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, jonka liikevaihto vahvistui viimeisten kolmen kuukauden aikana 27,4 prosenttia. Ripeään kasvukehitykseen ylsivät toimialoista myös mm. tekninen palvelu, testaus ja analysointi 16,3 prosentin kasvullaan sekä kiinteistöalan palvelut 15,6 prosentin kasvullaan. Vähäistä liikevaihdon lisäys oli mainospalveluissa, 0,6 prosenttia ja vesiliikenteessä 0,1 prosenttia. Heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, joka supistui 1,3 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset elo-lokakuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu on nopeutunut vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo vaihteli noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä vuoden 2004 loppuun. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin kiihtyen loppuvuotta kohden. Vuoden 2005 lopulla liikevaihdon kasvu ylsi jo yli 7 prosenttiin reilun neljän vuoden tauon jälkeen. Vuoden 2006 aikana palvelualojen kehitys on jatkunut samanlaisena, kasvun vaihdellessa 6-8 prosentin välillä. Liikevaihdon kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto vahvassa kasvussa kesästä 2005 lähtien

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alusta. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Toimialan suotuisa kehitys jatkui koko loppuvuoden 2005 liikevaihdon lisäyksen kiihtyessä voimakkaimmillaan yli 7 prosenttiin. Suotuisa kehitys on jatkunut myös vuoden 2006 aikana. Kasvuun ovat vaikuttaneet kaikenkokoiset yritykset, mutta suotuisin vaikutus on ollut pienillä alle 50 henkeä työllistävillä yrityksillä.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 2005

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Vuoden 2006 kesäkuukausina toimialan liikevaihto voimistui selvästi edeltävistä kuukausista. Tämä johtui erityisesti suurten yritysten liikevaihdon voimistumisesta ja paperialan työkiistan vaikutuksista kuljetusalan liikevaihtoon vuoden 2005 kesällä.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu voimistunut vuoden 2006 loppua kohden

Pitkällä aikavälillä kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa, kunnes vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti oli jälleen lähes edellisten huippukuukausien tasolla.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua ja kiihtyi edelleen vuoden 2005 puolella. Kasvu oli vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Vuoden 2006 aikana kasvu on ollut edelleen vahvaa paria kuukautta lukuunottamatta. Toimialan liikevaihtoa ovat kasvattaneet vuodesta 2004 alkaen eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu on piristynyt vuonna 2006

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat suuret yritykset, joiden kasvu miltei pysähtyi. Vuoden 2006 alusta liikevaihto on uudelleen piristynyt ja kasvu kiihtynyt parhaimmillaan jopa 9 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut etenkin pienten alle 50 henkeä työllistävien yritysten suhdannekehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 15.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. lokakuu 2006, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia elo-lokakuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/10/plv_2006_10_2007-01-15_kat_001.html