Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia vuonna 2006

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan sekä vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä että koko vuonna 7,2 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Edeltävänä vuonna palvelualojen liikevaihto lisääntyi prosenttiyksikön vähemmän, eli vuonna 2005 kasvua kertyi 6,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Koko vuosi
2006**
1-3/2006 4-6/2006 7-9/2006 10-12/2006 2005/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 6,2 7,5 7,9 7,2 7,2
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,7 5,9 6,8 8,1 6,9
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,2 5,6 3,9 4,3 4,3
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
10,2 8,7 12,5 9,5 10,1
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6,9 8,6 8,6 6,8 7,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.
**) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2006 vuoteen 2005.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä, nopeutuen selvästi alkuvuoden kehityksestä. Kirittäjänä toimi majoitusala, joka on hyötynyt muun muassa kansainvälisten konferenssien mukanaan tuomista ulkomaisista matkailijoista. Koko vuonna alan liikevaihto suureni 6,9 prosenttia, enemmän kuin kertaakaan viimeisen 10 vuoden aikana.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa samaa tahtia kuin koko vuonna keskimäärin, eli 4,3 prosenttia. Kesäkuukausien voimakkaampi kasvu aiheutui paperialan työkiistasta, joka heikensi kuljetusalan vuodentakaisen vertailuajankohdan kehitystä. Alatoimialoista voimakkainta kehitys oli viimeisellä neljänneksellä muussa maaliikenteessä, jonka liikevaihto suureni 9,1 prosenttia. Liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen kasvu ylsi 5,4 prosenttiin. Päätoimialan kehitystä hillitsi edeltävien kuukausien tapaan vesiliikenne, jonka liikevaihto oli 3,9 prosenttia edellisvuotta pienempi. Posti- ja teleliikenne ei poikkeuksellisesti ollut viimeisellä neljänneksellä kehityksen jarruna, vaan kasvatti liikevaihtoaan 1,9 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui vahvana läpi viime vuoden. Vuoden viimeisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto lisääntyi 9,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Toimialan sisällä voimistui viimeisellä neljänneksellä eniten tutkimus ja kehittäminen, jonka liikevaihdon lisäys oli 21,1 prosenttia. Konevuokrauksen liikevaihto kasvoi myös ripeästi eli 16,1 prosenttia. Muu liike-elämää palveleva toiminta ja tietojenkäsittelypalvelut jäivät toimialan keskimääräisestä kasvuvauhdista.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto suureni edelleen tasaisesti. Toimialalle kertyi loka-joulukuussa kasvua viime vuodesta 6,8 prosenttia, koko vuoden kasvun yltäessä 7,7 prosenttiin. Alatoimialoista ympäristönhuollon kasvu oli erityisen vahvaa: liikevaihdon lisäys oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 17,7 prosenttia. Muiden alatoimialojen kasvu jäi alle toimialan keskimääräisen kehityksen.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualoilla kehitys oli jo kolmatta vuotta selvästi voimakkainta liikevaihdon määrältä pienellä työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla. Alan liikevaihto vahvistui vuoden viimeisellä neljänneksellä 28,5 prosenttia. Ripeään kasvukehitykseen ylsivät alatoimialoista niin ikään liikevaihdon painoarvolta pienet tutkimus ja kehittäminen sekä ympäristönhuolto. Heikointa liikevaihdon kehitys oli vesiliikenteessä, joka supistui 3,9 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset viimeisellä neljänneksellä 2006

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu on nopeutunut vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo vaihteli noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä vuoden 2004 loppuun. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin kiihtyen loppuvuotta kohden. Vuoden 2005 lopulla liikevaihdon kasvu ylsi jo yli 7 prosenttiin reilun neljän vuoden tauon jälkeen. Vuoden 2006 aikana palvelualojen kehitys jatkui samanlaisena, kasvun vaihdellessa 6-8 prosentin välillä. Liikevaihdon kasvua ylläpitivät edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto vahvassa kasvussa kesästä 2005 lähtien

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alusta. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Toimialan suotuisa kehitys jatkui koko loppuvuoden 2005 liikevaihdon lisäyksen kiihtyessä voimakkaimmillaan yli 7 prosenttiin. Suotuisa kehitys jatkui myös vuoden 2006 aikana, yltäen loppuvuodesta vuosituhannen nopeimpaan kasvuun. Kasvuun ovat vaikuttaneet kaikenkokoiset yritykset, mutta suotuisin vaikutus on ollut pienillä, alle 50 henkeä työllistävillä, yrityksillä.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 2005

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkaimmin liikevaihto suureni vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kehitys on ollut tasaisempaa. Kasvu hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon lisäys jäi pienimmillään vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon nousu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Vuoden 2006 kesäkuukausina toimialan liikevaihto voimistui selvästi edeltävistä kuukausista. Tämä johtui erityisesti paperialan työkiistan vaikutuksista kuljetusalan liikevaihtoon vuoden 2005 kesällä.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu voimistui vuoden 2006 lopulla

Pitkällä aikavälillä kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa, kunnes vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti oli jälleen lähes edellisten huippukuukausien tasolla.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua ja kiihtyi edelleen vuoden 2005 puolella. Kasvu oli vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Vuoden 2006 aikana kasvu oli edelleen vahvaa. Toimialan liikevaihtoa ovat kasvattaneet vuodesta 2004 alkaen eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu piristyi vuonna 2006

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on lisääntynyt vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon lisäykset ovat olleet ajoittain melko roimia. Kasvu kiihtyi vuonna 2004 ja erityisesti vuonna 2006, jolloin kasvuvauhti ylitti 9 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kohentumiseen vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat suuret yritykset, joiden liikevaihto pysytteli lähes edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2006 alusta liikevaihto piristyi uudelleen. Tähän on vaikuttanut etenkin pienten alle 50 henkeä työllistävien yritysten suhdannekehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2006, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia vuonna 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/12/plv_2006_12_2007-03-15_kat_001.html