Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 8,7 prosenttia suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden 2006 viimeisestä neljänneksestä, jolloin liikevaihdon lisäys oli 7,1 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2006 7-9/2006 10-12/2006 1-3/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 6,8 7,3 7,1 8,7
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,9 6,7 7,9 7,7
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,6 4,0 4,7 6,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
8,4 11,9 9,8 11,9
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,6 8,7 7,5 8,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2006 viimeisestä neljänneksestä kaikilla palvelujen päätoimialoilla majoitus- ja ravitsemistoimintaa lukuun ottamatta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihdon kasvuvauhti oli vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä hieman viime vuoden lopun vauhtia hitaampaa. Kasvua kertyi kuitenkin 7,7 prosenttia vuoden 2006 ensimmäistä neljännestä enemmän.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu reipastui edellisestä neljänneksestä. Toimialan liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,1 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisestä neljänneksestä. Alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta muussa maaliikenteessä, jossa kasvua kertyi 10,9 prosenttia vuodentakaiseen vastainneljännekseen verrattuna. Myös vesiliikenteen toimialalla liikevaihto kehittyi suotuisasti ollen 10,0 prosenttia vuodentakaista suurempi. Hitainta kasvu oli puolestaan posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto supistui 1,4 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu pysyi voimakkaana tuoreimmalla neljänneksellä. Toimialan liikevaihto oli 11,9 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Alatoimialoista työnvälityksen ja henkilöstöhallinnan liikevaihdon kasvuvauhti voimistui entisestään. Kasvua kertyi tuoreimmalla neljänneksellä peräti 36,4 prosenttia. Myös teknisen palvelun ja testauksen toimiala oli vahvassa 17,5 prosentin kasvussa. Muut alatoimialat kasvoivat hieman maltillisemmin.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 8,2 prosenttia. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten ympäristöhuollossa, jossa liikevaihto parani 13,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Myös henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi aiempaa enemmän: Liikevaihto kasvoi 11,6 prosenttia vuodentakaisesta vastinneljänneksestä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä voimakkainta työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, jonka liikevaihto kasvoi 36,4 prosenttia vuodentakaisesta. Teknisen palvelun, testauksen ja analysoinnin liikevaihto ylsi 17,5 prosentin kasvuun. Palvelualoilla heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto supistui 1,4 prosenttia sekä tutkimuksessa ja kehittämisessä, jossa liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset tammi-maaliskuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuodet

Palvelualojen liikevaihdon neljännesvuosimuutos on kasvanut tasaisesti viimevuosien aikana. Vuosina 2003-2004 kasvu vaihteli noin 4-5 prosentin välillä ja vuonna 2005 noin 5-6 prosentin välillä. Vuoden 2005 loppupuolella liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 7 prosentin rajan, ja lähikuukausina liikevaihto on kivunnut jo yli 8 prosentin nousuun. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet viimevuosien aikana etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset, eikä muutosta tähän ole tapahtunut myöskään vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on 2000-luvulla ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen keväällä 2003. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto jatkaa pirteää kasvuaan

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut viimeisen seitsemän vuoden aikana melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alussa. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Viimeisen parin vuoden aikana toimialan suotuisa kehitys on jatkunut yhtämittaisesti. Vuoden 2006 loppupuolella liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 8 prosentin rajan. Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui myös vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia vuodentakaisesta vastinneljänneksestä.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto pienessä kasvussa

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvu on ollut voimakkainta 2000-luvun alussa. Kehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä vuoden 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin. Vuoden 2003 loppupuolella kasvuvauhti taas kiihtyi ja ylitti 8 prosentin rajan vuonna 2004. Sen jälkeen kasvuvauhti ei ole kahdeksaa prosenttia rikkonut, vaan kasvu on viimevuosien aikana pysytellyt pääosin noin 3-5 prosentin tuntumassa. Kesällä 2006 ja vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu kuitenkin kiihtyi hieman yli 6 prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu yhä suotuisaa

Pitkällä aikavälillä kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti kiihtyi jälleen yli 10 prosentin ja on jatkanut suotuisaa kehitystään siitä lähtien. Vuoden 2006 jälkipuoliskolla yllettiin hetkellisesti jo 12 prosentin kasvuvauhtiinkin.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua ja kiihtyi edelleen vuoden 2005 puolella. Kehitys oli vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Liikevaihdon kasvu hiipui hieman vuoden 2006 alkupuolella, mutta toimialan liikevaihto lisääntyi tästä huolimatta ensimmäisellä neljänneksellä lähes 11 prosenttia ja toisella neljänneksellä runsaat 8 prosenttia vuodentakaisesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto parani vajaat 12 prosenttia. Edellisvuosien tapaan toimialan liikevaihdon kehitykseen ovat vaikuttaneet eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Toimialan yrityksistä myös huomattavan suuri osa (runsaat 40 prosenttia vuonna 2006 ja vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä) kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu on hidastunut hieman

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kehitys on ollut ajoittain melko voimakasta ja muutosvauhti on ollut pienimmilläänkin noin 4 prosentin tuntumassa. Kasvu kiihtyi erityisesti vuoden 2004 lopulla ja vuoden 2006 alussa, jolloin ylitettiin 8 prosentin kasvuvauhti. Kesällä 2006 rikottiin jo 9 prosentin raja. Liikevaihdon kehitykseen vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat erityisesti suuret yritykset, joiden kasvu miltei pysähtyi. Vuonna 2006 kasvun vetureina toimivat puolestaan pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset ja vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä sekä pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) että suuret (yli 250 henkilöä työllistävät) yritykset vaikuttivat tasavahvasti kasvuun.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ira Elomaa (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2007, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/03/plv_2007_03_2007-06-14_kat_001.html