Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 toisella neljänneksellä 9,1 prosenttia suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu pysyi lähes samana kuin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihdon lisäys oli 9,3 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
III/2006 IV/2006 I/2007 II/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,3 7,1 9,3 9,1
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,7 7,9 7,4 6,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,9 4,6 8,2 5,3
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,9 9,8 11,9 13,3
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,6 7,7 9,1 6,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2007 ensimmäisestä neljänneksestä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut toimialalla. Muilla päätoimialoilla liikevaihdon kasvuvauhti tasaantui vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu jatkui vakaana kuluvan vuoden toisella huhti-kesäkuussa. Toimialan liikevaihdon kasvu oli 6,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kasvu oli hyvää sekä majoitus- että ravitsemistoiminnan aloilla.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu tasaantui ensimmäisestä neljänneksestä pysyen kuitenkin loppuvuotta 2006 voimakkaampana. Toimialan liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa 5,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimialalla, jossa kasvua kertyi 8,8 prosenttia vuoden 2006 vastinneljännekseen verrattuna. Toimialan kasvua hillitsi liikevaihdon hienoinen supistuminen posti- ja teleliikenteen toimialalla.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu pysyi voimakkaana tuoreimmalla neljänneksellä. Toimialan liikevaihto oli 13,3 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Alatoimialoista työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut jatkoi vahvaa kasvuaan. Myös toimialat lainopillinen ja taloudellinen konsultointi sekä muut palvelut liike-elämälle jatkoivat vahvaa kasvuaan.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 6,5 prosenttia. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten ympäristönhuollossa, jossa liikevaihto parani 12,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli vuoden toisella neljänneksellä voimakkainta työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, jonka liikevaihto kasvoi 29,5 prosenttia vuodentakaisesta. Lisäksi lainopillinen ja taloudellinen konsultointi ylsi 15,2 prosentin kasvuun ja muut palvelut liike-elämälle kasvoivat 14,9 prosenttia. Palvelualoilla heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto supistui hieman viime vuoden vastinneljänneksestä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset vuoden 2007 toisella neljänneksellä

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuodet

Palvelualojen liikevaihdon neljännesvuosimuutos on kasvanut tasaisesti viimevuosien aikana. Vuosina 2003-2004 kasvu vaihteli noin 4-5 prosentin välillä ja vuonna 2005 noin 5-6 prosentin välillä. Vuoden 2005 loppupuolella liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 7 prosentin rajan, ja lähikuukausina liikevaihto kipusi jo yli 8 prosentin nousuun. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet viimevuosien aikana etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset, eikä muutosta tähän ole tapahtunut myöskään alkuvuoden 2007 aikana. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on 2000-luvulla ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvussa vuodesta 2005 lähtien

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut viimeisen seitsemän vuoden aikana melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alussa. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Viimeisen parin vuoden aikana toimialan kehitys on jatkunut suotuisana. Vuoden 2006 loppupuolella liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 8 prosentin rajan. Hotelli- ja ravitsemistoiminnan kasvu on jonkin verran tasoittunut vuoden 2007 alusta lähtien.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto maltillisessa kasvussa

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvu on ollut voimakkainta 2000-luvun alussa. Kehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä vuoden 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin. Vuoden 2003 loppupuolella kasvuvauhti taas kiihtyi ja tavoitteli 8 prosentin rajaa vuonna 2004. Viime vuosien aikana kasvu on pysytellyt pääosin noin 3-5 prosentin tuntumassa. Alkuvuonna 2007 kasvu on ollut hieman viime vuosia voimakkaampaa.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu yhä suotuisaa

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut pitkällä aikavälillä nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti kiihtyi jälleen yli 10 prosentin ja on jatkanut suotuisaa kehitystään siitä lähtien. Vuoden 2006 jälkipuoliskolla yllettiin hetkellisesti jo 12 prosentin kasvuvauhtiinkin.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua ja kiihtyi edelleen vuoden 2005 puolella. Kehitys oli vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Liikevaihdon kasvu hiipui hieman vuoden 2006 alkupuolella, mutta voimistui taas loppuvuodesta. Kuluvan vuoden ensimmäisillä neljänneksillä liikevaihto on jatkanut vahvaa kasvuaan, ylittäen toisella neljänneksellä jo 13 prosenttia. Edellisvuosien tapaan toimialan liikevaihdon kehitykseen ovat vaikuttaneet eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Toimialan yrityksistä myös huomattavan suuri osa (runsaat 40 prosenttia vuonna 2006 ja alkuvuonna 2007) kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu tasoittunut

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kehitys on ollut ajoittain melko voimakasta ja muutosvauhti on ollut pienimmilläänkin noin 4 prosentin tuntumassa.

Toimialan kasvu kiihtyi erityisesti vuosina 2004 lopulla ja vuoden 2006 alussa. Liikevaihdon kehitykseen vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat erityisesti suuret yritykset, joiden kasvu miltei pysähtyi. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu jälleen voimistui ja tasaantui toisella neljänneksellä. Vuonna 2006 ja alkuvuonna 2007 kasvun vetureina ovat toimineet pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 14.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2007, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/06/plv_2007_06_2007-09-14_kat_001.html