Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 9,1 prosenttia suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu pysyi lähes samana kuin kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, jolloin kasvua edellisvuoden vastaavaan neljännekseen kertyi 9,5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
IV/2006 I/2007 II/2007 III/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,1 9,4 9,5 9,1
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,9 7,4 6,0 4,8
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,7 8,3 5,6 7,2
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
9,8 11,9 13,8 12,7
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
7,7 9,2 7,3 7,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2007 toisesta neljänneksestä kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne toimialalla mutta hidastui puolestaan majoitus- ja ravitsemistoiminta toimialalla. Muilla päätoimialoilla liikevaihdon kasvuvauhti tasaantui vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu hidastui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä heinä-syyskuussa. Kasvu hidastui sekä majoitus- että ravitsemistoiminnan aloilla. Toimialan liikevaihdon kasvu oli 4,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa toimiala kasvoi 6,0 prosenttia ja tammi-maaliskuussa 7,4 prosenttia vuoden 2006 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu nopeutui toisesta neljänneksestä pysyen kuitenkin vuoden 2007 ensimmäistä neljännestä hitaampana. Toimialan liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden heinä-syyskuussa 7,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimialalla, jossa kasvua kertyi 11,1 prosenttia vuoden 2006 vastinneljännekseen verrattuna. Posti- ja teleliikenteen toimialakin kasvoi 1,2 prosenttia heinä-syyskuussa, kun se huhti-kesäkuussa laski 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu hidastui kuluvan vuoden toisen neljänneksen kasvuun verrattuna, mutta jatkui yhä voimakkaana tuoreimmalla neljänneksellä. Toimialan liikevaihto oli 12,7 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Alatoimialoista tutkimus ja kehittäminen kasvoi rajusti vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Muista alatoimialoista työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut, lainopillinen ja taloudellinen konsultointi sekä muut palvelut liike-elämälle jatkoivat vahvaa kasvuaan.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 7,4 prosenttia. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten ympäristönhuollossa, jossa liikevaihto parani 9,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Järjestötoiminnan liikevaihto puolestaan hiipui 2,9 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä toisen neljänneksen tavoin voimakkainta työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, jonka liikevaihto kasvoi 27,4 prosenttia vuodentakaisesta. Lisäksi tutkimus ja kehittäminen ylsi 26,5 prosentin kasvuun ja tekninen palvelu, testaus ja analysointi kasvoivat 18,7 prosenttia. Palvelualoilla heikointa liikevaihdon kehitys oli järjestötoiminnassa, jossa liikevaihto supistui hieman viime vuoden vastinneljänneksestä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset vuoden 2007 toisella neljänneksellä

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuodet

Palvelualojen liikevaihdon neljännesvuosimuutos on kasvanut tasaisesti viimevuosien aikana. Vuosina 2003 kasvu vaihteli 1-5 prosentin välillä, vuonna 2004 noin 4-6 ja vuonna 2005 noin 5-7 prosentin välillä. Vuoden 2005 loppupuolella liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 7 prosentin rajan, ja lähikuukausina liikevaihto kipusi jo yli 8 prosentin nousuun. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet viimevuosien aikana etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset, eikä muutosta tähän ole tapahtunut vuoden 2007 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on 2000-luvulla ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvussa vuodesta 2005 lähtien

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut viimeisen seitsemän vuoden aikana melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alussa. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Viimeisen parin vuoden aikana toimialan kehitys on jatkunut suotuisana. Vuoden 2006 loppupuolella liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 8 prosentin rajan. Hotelli- ja ravitsemistoiminnan kasvu on vuoden 2007 tammi-syyskuussa ollut samalla tasolla kuin vuonna 2006 vastaavana ajankohtana.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto maltillisessa kasvussa

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvu on ollut voimakkainta 2000-luvun alussa. Kehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä vuoden 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin. Vuoden 2003 loppupuolella kasvuvauhti taas kiihtyi ja tavoitteli 8 prosentin rajaa vuonna 2004. Viime vuosien aikana kasvu on pysytellyt pääosin noin 3-5 prosentin tuntumassa. Tammi-syyskuussa 2007 toimialan kasvu on ollut jonkin verran viime vuosia voimakkaampaa ja vaihdellut reilusta viidestä reiluun kahdeksaan prosenttiin. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteenkin liikevaihdon kasvuun ovat vaikuttaneet eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden kasvu yhä suotuisaa

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluidensekä liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut pitkällä aikavälillä nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti kiihtyi jälleen yli 10 prosentin ja on jatkanut suotuisaa kehitystään siitä lähtien. Vuoden 2006 jälkipuoliskolla yllettiin hetkellisesti jo 12 prosentin kasvuvauhtiinkin.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua ja kiihtyi edelleen vuoden 2005 puolella. Kehitys oli vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Liikevaihdon kasvu hiipui hieman vuoden 2006 alkupuolella, mutta voimistui taas loppuvuodesta. Kuluvan vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksillä liikevaihdon kasvu on ollut 13 prosentin luokkaa. Edellisvuosien tapaan toimialan liikevaihdon kehitykseen ovat vaikuttaneet eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Toimialan yrityksistä myös huomattavan suuri osa (runsaat 40 prosenttia vuonna 2006 ja tammi-syyskuussa 2007) kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu tasoittunut

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kehitys on ollut ajoittain melko voimakasta ja muutosvauhti on ollut pienimmilläänkin 4 prosentin tuntumassa.

Toimialan kasvu kiihtyi erityisesti vuoden 2004 lopulla ja vuoden 2006 alussa, jolloin ylitettiin 8 prosentin kasvuvauhti. Liikevaihdon kehitykseen vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat erityisesti suuret yritykset, joiden kasvu miltei pysähtyi. Vuonna 2006 ja vuoden 2007 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kasvuun ovat eniten vaikuttaneet pienimmät (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Tammi-syyskuussa 2007 muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut lähes yhtä voimakkaasti kuin vuoden 2006 vastaavana ajanjaksona.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 14.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. syyskuu 2007, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia heinä-syyskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/09/plv_2007_09_2007-12-14_kat_001.html