Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto väheni 8,8 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 8,8 prosenttia pienempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihto kääntyi laskuun vuodenvaihteen jälkeen ollen tammi-maaliskuussa 3,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Huhti-kesäkuussa palvelualojen liikevaihto supistui jo 8,2 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % 1)
IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 3,9 -3,8 -8,2 -8,8
- Kuljetus ja varastointi 1,3 -12,5 -17,8 -18,1
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 4,7 -2,9 -4,0 -3,9
- Informaatio ja viestintä 4,2 -1,7 -4,7 -4,9
- Kiinteistöalan toiminta 6,4 5,9 4,0 4,7
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 6,7 -3,3 -8,9 -10,4
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 5,6 -2,4 -4,3 -4,6
- Taiteet, viihde ja virkistys 8,7 4,2 3,0 3,8
- Muu palvelutoiminta 5,7 0,6 1,7 0,1
1) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja
vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihto laski tarkastelujakson aikana eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla ja toiseksi eniten ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Myös majoituksen ja ravitsemuksen, informaation ja viestinnän sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto oli laskusuunnassa. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa edellisen neljänneksen tavoin eniten kiinteistöalan toiminnassa. Myös taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto lisääntyi heinä-syyskuussa jopa edellistä neljännestä nopeammin. Muun palvelutoiminnan liikevaihto pysytteli tarkastelujakson aikana edellisvuoden kolmannen neljänneksen tasolla.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto väheni vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 18,1 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Alatoimialoista eniten väheni vesiliikenteen liikevaihto, joka oli peräti 25,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihto supistui sekin 24,7 prosenttia edellisvuodesta. Maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto väheni 12,7 prosenttia vuoden 2008 heinä-syyskuusta.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto supistui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 3,9 prosenttia. Liikevaihto oli majoituspalveluissa 8,7 prosenttia ja ravitsemistoiminnassa 2,2 prosenttia alhaisempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2009 puolelle tultaessa. Heinä-syyskuussa toimialan liikevaihto oli 4,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Alatoimialoista suotuisimmin kehittyi tietopalvelutoiminnan liikevaihto, joka kasvoi kolmannella neljänneksellä 1,9 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten supistui kustannustoiminnan liikevaihto, joka oli tarkastelujaksolla 7,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Kiinteistöalan toiminnan kehitys pysyi suotuisana vuoden 2009 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä huolimatta siitä, että liikevaihdon kasvu tasaantui jonkin verran edellisvuodesta. Heinä-syyskuussa toimialan liikevaihto kasvoi edellistä neljännestä reippaammin ja oli 4,7 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto väheni kolmannella neljänneksellä 10,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tarkastelujaksolla alatoimialoista supistui eniten mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen liikevaihto, joka oli 19,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Arkkitehti- ja insinööripalveluiden; teknisen testauksen ja analysoinnin liikevaihto laski 15,6 prosenttia ja tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen 9,4 prosenttia vuodentakaisesta. Muiden erikoistuneiden liike-elämän palveluiden liikevaihto supistui 1,8 prosenttia ja lakiasiain ja laskentatoimen palveluiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimialojen liikevaihto 1,5 prosenttia vuoden 2008 heinä-syyskuusta.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 4,6 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona. Alatoimialoista parhaassa kasvussa olivat edellisten neljännesten tapaan turvallisuus- vartiointi ja etsiväpalvelut, joiden liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteistön- ja maisemanhoidon toimiala kasvatti liikevaihtoaan 3,1 prosenttia. Eniten supistui työllistämistoiminnan liikevaihto, joka oli 16,7 prosenttia pienempi kuin heinä-syyskuussa 2008. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien sekä muiden varauspalveluiden toimialoilla liikevaihto väheni 11,0 prosenttia edellisvuoden heinä-syyskuusta. Liike-elämän hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihto supistui 3,9 prosenttia ja vuokraus- ja leasingtoiminnan liikevaihto 1,5 prosenttia edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen kasvu piristyi hieman 2009 kolmannella neljänneksellä, jolloin toimialan liikevaihto lisääntyi 3,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Muun palvelutoiminnan liikevaihto oli tarkastelujaksolla samalla tasolla kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Alatoimialoista muiden henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia vuodentakaisesta. Järjestöjen toiminnan liikevaihto supistui 4,4 prosenttia ja tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauksen liikevaihto 5,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä kehitys oli suotuisinta turvallisuus, vartiointi-, ja etsiväpalveluissa, joiden liikevaihto oli 5,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kiinteistöalan toiminnan liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia. Yli 3 prosentin kasvuun ylsivät muiden henkilökohtaisten palveluiden sekä kiinteistön- ja maisemanhoidon toimialat. Vesiliikenteen sekä varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan toimialojen liikevaihdot supistuivat yli 20 prosenttia. Mainostoiminnan ja markkinointitutkimuksen liikevaihto väheni tarkastelujaksolla lähes 20 prosenttia. Työllistämistoiminnan, arkkitehti- ja insinööripalveluiden sekä teknisen testauksen ja analysoinnin toimialojen liikevaihto supistui tarkastelujaksolla yli 15 prosenttia vuodentakaisesta

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset tammi-maaliskuussa (TOL 2008)

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto jatkoi laskua vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto kasvoi tasaisesti vuoden 2008 alkupuolelle saakka. Vuosina 2005-2006 kasvu vaihteli noin 6-9 prosentin välillä ja vuonna 2007 noin 6 -10 prosentin välillä. Vuoden 2008 alkupuolella palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti ja silloin yllettiin jopa 10 prosentin kasvuun. Syksyllä 2008 liikevaihdon kasvu tasaantui ja vuoden vaihteen jälkeen palvelualojen liikevaihto kääntyi laskuun. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä liikevaihto väheni lähes 9 prosenttia vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Taloustilanteen heikkeneminen näkyi kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdossa jo vuoden 2008 lopulla

Painoarvoltaan palvelualojen suurimman toimialan, kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kehittyi hyvin vuosien 2005-2008 aikana. Vuonna 2006 kasvu oli 7 prosentin luokkaa ja ylsi ajoittain 10 prosentin tuntumaan. Vuonna 2007 kasvu kiihtyi jo 8 prosenttiin. Toimialan liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 2008 loppupuolelle saakka, mutta hidastui jo loka-marraskuussa. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä kasvu oli tasaantunut runsaaseen 1 prosenttiin ja koko vuoden kasvu oli jälleen vuoden 2006 tasolla, runsaat 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 alussa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kääntyi laskuun, joka on syventynyt kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli noin 18 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Kuljetuksen ja varastoinnin kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Majoitus ja ravitsemistoiminnan liikevaihdossa ei käännettä parempaan vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Majoituksen ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu nopeutui vuosina 2005-2007. Vuonna 2006 toimialan liikevaihdon kasvu ylsi vuositasolla jo reiluun 8 prosenttiin ja loppuvuodesta saavutettiin yli 9 prosentin kasvulukemat. Vuonna 2007 liikevaihdon kasvu vaihteli noin 6-8 prosentin välillä ja koko vuonna kasvu oli lähes 7 prosenttia. Vuoden 2008 puolivälin paikkeilla majoituksen ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu alkoi tasaantua ja koko vuoden kasvu oli 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 alkupuolella toimialan liikevaihto kääntyi laskuun. Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto oli noin 4 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2008.

Majoituksen ja ravitsemistoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihto supistui vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Viime vuosia tarkasteltaessa huomataan, että informaation ja viestinnän toimialojen huippuvuosi oli 2007, jolloin toimialan liikevaihto kasvoi runsaat 6 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2008 aikana kasvu tasaantui hieman, vuositasolla liikevaihto lisääntyi 5 prosenttia. Informaation ja viestinnän liikevaihdon kasvu tasaantui ja kääntyi laskuun kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla. Heinä-syyskuussa toimialan liikevaihto väheni lähes 5 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta.

Informaation ja viestinnän kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Kiinteistöalan kehitys suotuisaa viime vuosina

Kiinteistöalan toiminnan liikevaihdon kehitys on viime vuosina ollut suotuisaa ja kasvuvauhti oli pienimmilläänkin 4 prosentin tuntumassa. Liikevaihdon kasvu nopeutui erityisesti vuodenvaihteessa 2007-2008. Vuosi 2007 oli kiinteistöalalla varsinainen huippuvuosi, kun liikevaihdon kasvu ylsi loppuvuodesta yli 12 prosenttiin ja oli koko vuonna peräti 11 prosenttia. Loppuvuodesta 2008 toimialan liikevaihdon kasvu tasaantui ja palasi vuoden 2006 tasolle ollen koko vuonna noin 8 prosenttia. Tasaantumisesta huolimatta ei kiinteistöalan liikevaihto ole vuoden 2009 puolelle tultaessa kääntynyt laskuun monien muiden toimialojen tavoin. Tarkastelujaksolla kiinteistöalan toiminnan liikevaihtoon kertyi lisäystä lähes 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kiinteistöalan toiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta kehittynyt hyvin vuoden 2009 alkuun asti

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2005 lähes 12 prosenttia. Vuonna 2006 toimialan liikevaihdon kasvu tasaantui 9 prosenttiin, mutta kiihtyi taas vuoden 2007 puolella ja koko vuoden aikana kasvua kertyi runsaat 14 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2008 toimialan liikevaihto parani 8 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2009 alussa myös ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kääntyi laskuun. Vuoden kolmannella neljänneksellä toimialan liikevaihto oli yli 10 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu neljännesvuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta parhaassa kasvussa vuoden 2008 alkupuolella

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihdon trendi nousi reippaasti vuoden 2008 kevääseen asti. Vuosina 2005-2006 kasvu oli tasaista, noin 10-11 prosentin luokkaa. Vuonna 2007 toimialan kasvuvauhti kiihtyi ja liikevaihto kasvoi lähes 14 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2008 alkupuolella hallinto ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto kasvoi yli 16 prosentin vauhtia. Kasvu tasaantui vuoden loppua kohti ollen viimeisellä neljänneksellä 6 prosentin luokkaa. Alkuvuodesta 2009 toimialan liikevaihto kääntyi laskuun ja oli heinä-syyskuussa lähes 5 prosenttia edellisvuoden kolmatta neljännestä pienempi.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen kehitys viime vuosina suotuisaa

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen kasvuvauhti on viime vuosina vaihdellut, mutta trendi on ollut tasaisessa kasvussa. Liikevaihto kasvoi vuonna 2005 vajaat 6 prosenttia ja vuonna 2006 runsaat 6 prosenttia. Vuonna 2007 liikevaihdon kasvu vaihteli runsaasta 3 vajaaseen 8 prosenttiin ja koko vuonna kasvua kertyi hieman yli 5 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2008 taiteiden, viihteen ja virkistyksen kasvu nopeutui ja vaihteli vajaasta 5 prosentista vajaaseen 10 prosenttiin. Koko vuonna liikevaihto oli noin 8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2007. Vuoden 2009 alkupuolella toimialan liikevaihto kehittyi vielä edellisvuoden lukemissa, mutta nousu tasaantui pian vuodenvaihteen jälkeen. Tarkastelujaksolla toimialan liikevaihto kasvoi vajaat 4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Muun palvelutoiminnan liikevaihdon kasvu lähes pysähdyksissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Vuonna 2005 muun palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2006 aikana kasvu kiihtyi ja toimialan liikevaihto oli noin 8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2005. Vuonna 2007 lisäystä edellisvuoteen verrattuna kertyi peräti 11 prosenttia ja seuraavanakin vuonna vielä 7 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2009 alussa kasvu tasaantui vaihdellen tammi-kesäkuussa vajaasta 1 prosentista 3 prosenttiin. Vuoden kolmannella neljänneksellä muun palvelutoiminnan liikevaihto oli kuta kuinkin samalla tasolla kuin vuonna 2008 vastaavana ajanjaksona.

Muun palvelutoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Syyskuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen.

Tilastokeskus on ottanut käyttöön tasomuutokset eräiden toimialojen kausitasoitusmalleissa. Se muuttaa kausitasoitetun ja trendiaikasarjan kehitystä merkittävästi vuosina 2008-2009. Ilman tasomuutoksia pudotus ei näkyisi yhtä jyrkkänä vuosien 2008-2009 vaihteessa. Tasomuutokset on tehty seuraaviin kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin: vesiliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä muut palvelut yhteensä. Tarkempaa tietoa kausitasoituskäsittelyn muutoksista: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Erityisesti tämän kaltaisessa poikkeuksellisessa taloustilanteessa kausitasoitetut tiedot ovat epävarmempia kuin normaalisti.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2009, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. syyskuu 2009, Palvelualojen liikevaihto väheni 8,8 prosenttia heinä-syyskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/09/plv_2009_09_2009-12-15_kat_001.html