Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon kasvu vauhditti palveluita vuonna 2015

Palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2015 yhteensä 3,1 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen päätoimialoilla liikevaihto kasvoi viime vuonna kuljetusta ja varastointia lukuun ottamatta. Kuljetuksessa ja varastoinnissa liikevaihto laski viime vuonna kolmatta vuotta peräjälkeen. Viime vuonna kuljetus- ja varastointialan liikevaihto väheni yhteensä 0,9 prosenttia.

Vuonna 2015 informaatio- ja viestintäalan liikevaihto kasvoi palvelualojen päätoimialoista voimakkaimmin ollen 6,3 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kehitys on kuitenkin hidastunut vuoteen 2014 nähden, jolloin liikevaihto oli alalla vielä 9,0 prosentin kasvussa. Voimakkain kasvu alalla koettiin vuosien 2014-2015 taitteessa. Viime vuoden lopulla informaatio- ja viestintäalan kehitys ei ole poikennut enää merkittävästi koko palvelualan kehityksestä.

Liitetaulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, % (TOL 2008)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
HIJLMNRS Muut palvelut 7,4 -7,4 5,3 7,3 3,7 0,8 2,9 3,1
H Kuljetus ja varastointi 7,3 -15,6 8,5 7,7 3,2 -1,5 -0,6 -0,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,8 -4,1 3,6 8,1 3,9 0,8 0,8 3,1
J Informaatio ja viestintä 4,7 -4,1 2,8 4,7 1,7 2,8 9,0 6,3
L=68 Kiinteistöalan toiminta 7,8 3,2 4,6 5,4 6,4 2,6 5,2 3,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 8,8 -8,9 3,0 9,1 5,6 1,1 2,1 4,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12,1 -4,4 6,7 10,6 4,8 -0,5 1,9 4,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 7,7 4,2 6,7 7,4 2,2 4,2 3,9 5,8
S Muu palvelutoiminta 7,5 1,3 3,1 5,2 1,5 2,0 1,2 1,2

Liikevaihdon kehitys eriytynyt palvelualojen sisällä

Vuonna 2015 informaatio- ja viestintäalan sekä kuljetus- ja varastointialan yritykset tuottavat lähes puolet koko palvelualan liikevaihdosta, mikä heijastuu vahvasti palvelualan suhdannekuvaan. Viime vuosina toimialojen liikevaihtokehitys on poikennut selvästi toisistaan: siinä missä kuljetus ja varastointialan liikevaihto on laskenut tasaisesti, on informaatio- ja viestintäala puolestaan noussut selvästi. Ilman informaatio- ja viestintäalan vahvaa kasvua palvelualojen liikevaihdon kokonaiskasvu olisi viime vuonna jäänyt vajaan prosenttiyksikön heikommaksi. Vastaavasti kuljetusalan heikko kehitys on puolestaan rokottanut palvelualan viime vuoden kasvua vajaan parin prosenttiyksikön verran.

Kuvio 1. Neljännesvuosimuutokset H Kuljetuksen ja varastoinnin sekä J Informaation ja viestinnän toimialalla

Kuvio 1. Neljännesvuosimuutokset H Kuljetuksen ja varastoinnin sekä J Informaation ja viestinnän toimialalla

Liikevaihdon kasvu nopeinta pelialalla

Vuonna 2015 informaatio- ja viestintätoimiala kasvoi 6,3 prosenttia. Tästä kasvusta merkittävä osa tuli ohjelmistoalalta, joka on ollut viime vuodet erittäin vahvassa kasvussa. Vuonna 2014 alan liikevaihto ylsi 21,1 prosentin kasvuun ja myös viime vuonna alan liikevaihto oli varsin hyvässä 10,3 prosentin kasvussa. Ohjelmistoalan hintakehitys on ollut maltillista viime vuosina. Toissa vuonna alan tuottajahinnat nousivat 1,9 prosenttia ja viime vuonna hintojen nousu jäi 1,1 prosenttiin.

Kuvio 2. Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (TOL 62) kehitykseen, % -yksikköä

Kuvio 2. Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (TOL 62) kehitykseen, % -yksikköä

Vuonna 2014 informaatio ja viestintätoimialalla yritysten lukumäärä kasvoi 262 yrityksellä, 9 718 yritykseen. Informaatio- ja viestintäalan voimakkaan kasvun taustalta löytyy ohjelmistoala ja etenkin peliteollisuus. Pelkästään ohjelmistoalan yritysten lukumäärä kasvoi vuonna 2014 yhteensä 222 yrityksellä 5 854 yritykseen ja alan henkilöstö kasvoi 0,7 prosenttia 43 983 henkilötyövuoteen edellisvuodesta. Konkursseja ohjelmistoalalla tehtiin toissa vuonna pitkän ajan keskiarvoa selvästi enemmän. Vuonna 2015 konkurssien määrä kääntyi selvään laskuun vähentyen 17 prosenttia edeltävästä vuodesta.

Ohjelmistoalan yritykset ovat lähes yksinomaan pieniä tai keskisuuria, alle 250 henkeä työllistäviä. Viime vuodet alan kasvu on pitkälti ollut näiden yritysten varassa. Voimakkainta kasvu on ollut etenkin keskisuurissa (50-249 työllistävissä) ohjelmistoalan yrityksissä, joiden liikevaihto kääntyi selvään laskuun viime vuoden lopulla. Vuoden kolmannella neljänneksellä toimialan keskisuurten yritysten liikevaihto laski 4,1 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 12,5 prosenttia.

Kuvio 3. Informaation ja viestinnän liikevaihdon trendi eri alatoimialoilla vuosina 2011-2015

Kuvio 3. Informaation ja viestinnän liikevaihdon trendi eri alatoimialoilla vuosina 2011-2015

Kuljetusalaa rasittaa kysynnän ja hintojen lasku

Viime vuonna kuljetusalaa rasitti varsinkin maaliikenteen heikko kehitys. Vuonna 2015 maaliikenteen liikevaihto supistui 1,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Kehityksen taustalla on niin kuljetuspalveluiden vähentynyt kysyntä kuin laskevat hinnatkin. Kysyntään heijastuu kuljetuspalveluista riippuvaisten toimialojen heikko kehitys. Esimerkiksi tukkukaupassa ja teollisuudessa liikevaihto on ollut viimeiset kolme vuotta laskusuuntainen. Alan tuottajahinnat puolestaan kääntyivät selvään laskuun viime vuonna. Edellisvuodesta maaliikenteen kuljetuspalvelun hinta on laskenut peräti 4 prosenttia. Tätä edeltävinä vuosina maaliikenteen hintakehityksessä ei vuositasolla ole koettua laskua.

Tavarankuljetustilaston mukaan kotimaan tieliikenteen kuljetussuorite väheni toissa vuonna 3,2 prosenttia. Vuoden 2015 alkupuoliskolla tieliikenteen kuljetussuorite oli edelleen laskussa (-2,1 %), mutta kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä kasvuun. Tieliikenteessä kuljetetun tavaran määrä kääntyi vuositasolla kasvuun jo toissa vuonna.

Kuvio 4. Maaliikenteen liikevaihto (TOL 49), tuottajahinta (TOL 49) sekä tieliikenteen tavarankuljetuksen kuljetussuorite

Kuvio 4. Maaliikenteen liikevaihto (TOL 49), tuottajahinta (TOL 49) sekä tieliikenteen tavarankuljetuksen kuljetussuorite

Maaliikenteen heikosta kehityksestä huolimatta alalla tehdyt konkurssit vähenivät lähes 30 prosenttia vuoden 2015 aikana. Alalla tehtyjen konkurssien määrä on ollut laskussa toissa vuodesta lähtien. Haastava suhdannekehitys vaikuttaa kuitenkin alalle tuloon. Aloittaneiden yritysten määrä onkin ollut laskussa jo useamman vuoden. Uusia aloituksia tilastoitiin maaliikenteessä vuoden 2015 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 9,6 prosenttia edeltävän vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Vuonna 2014 kuljetus- ja varastointitoimialan yritysten lukumäärä väheni 473 yrityksellä, 21 580 yritykseen. Toimialan henkilöstön lukumäärä laski 5 051 henkilöllä, 125 154 henkilöön. Henkilöstömäärän kehitys oli suotuisinta vuonna 2014 varastointia ja liikennettä palvelevalla alatoimialalla, jossa henkilötyövuodet kasvoivat edellisvuodesta 1 147 henkilöllä 27 078 henkilöön. Vuonna 2014 heikoiten henkilöstömäärät kehittyivät posti- ja kuriiritoiminnassa, jossa henkilöstömäärä laski edellisvuodesta 3 718:sta 16 417 henkilöön.

Sekä maa- ja rautatieliikenteessä että varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa kasvua on syntynyt viime vuosina alle 5 vuotta toimineiden yritysten kautta. Viime vuonna vesiliikenteen kasvua on edesauttanut erityisesti vanhojen, yli 5 vuotta toimineiden yritysten liikevaihdon kasvu.

Kuvio 5. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendi eri alatoimialoilla vuosina 2011-2015

Kuvio 5. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendi eri alatoimialoilla vuosina 2011-2015

Kuljetus ja informaatioala palvelujen suurimmat toimialat

Vuonna 2014 Suomessa oli 142 973 palvelualojen yritystä ja henkilöstöä näissä yrityksissä oli yhteensä 534 332. Jos tarkastellaan yritysten jakautumista eri toimialoille liikevaihdon osuuksien perusteella, on painoarvoltaan suurin kuljetus ja varastointi, jonka osuus on 27,5 prosenttia. Toiseksi suurin on informaatio- ja viestintä 21,3 prosentin osuudella. Näiden kahden toimialan liikevaihto kattaa lähes puolet kaikista palveluista. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla työskentelee 23,4 prosenttia sekä informaatiossa ja viestinnässä 14,7 prosenttia koko palvelualojen henkilöstöstä.

Kuvio 6. Palvelualojen päätoimialojen rakenne liikevaihdon jakauman perusteella vuonna 2014

Kuvio 6. Palvelualojen päätoimialojen rakenne liikevaihdon jakauman perusteella vuonna 2014

Palvelualoilla pienet yritykset ovat kehittyneet isoja paremmin

Palvelualoilla eri kokoluokan yrityksillä on toisistaan poikkeava vaikutus koko toimialan liikevaihdon kehitykseen. Viimeisten kolmen vuoden aikana suurten, yli 250 henkilöä työllistävien palvelualojen yritysten vaikutus koko palvelualojen kehitykseen on ollut lähes koko ajan negatiivinen. Sen sijaan keskisuurten, 50-250 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihdon kasvu on viime vuosina vaikuttanut suotuisasti palvelualojen kehitykseen. Myös pienten, alle 10 hengen yritysten vaikutus palvelualojen kasvuun on voimistunut erityisesti vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Kuvio 7. Eri kokoisten yritysten vaikutus liikevaihdon kehitykseen, palvelutoimialoilla yhteensä (%-yksikköä)

Kuvio 7. Eri kokoisten yritysten vaikutus liikevaihdon kehitykseen, palvelutoimialoilla yhteensä (%-yksikköä)

Informaation ja viestinnän jalostusarvo noussut muita palvelualoja nopeammin

Palvelualojen tuotantoa voidaan mitata myös jalostusarvolla. Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Merkittävin muutos palvelualoilla jalostusarvon kehityksessä vuosina 2012-2014 on tapahtunut informaatio- ja viestintätoimialalla, jossa jalostusarvo on kasvanut 7,8 prosenttia, 8,2 miljardiin euroon.

Kuvio 8. Jalostusarvon kehitys vuosina 2012-2014 toimialoilla H-N

Kuvio 8. Jalostusarvon kehitys vuosina 2012-2014 toimialoilla H-N

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2015, Informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon kasvu vauhditti palveluita vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2015/12/plv_2015_12_2016-03-15_kat_001_fi.html