Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

Palvelujen tuottajahintaindeksi kuvaa yritysten toisille yrityksille ja julkiselle sektorille tuottamien palvelujen hintakehitystä. Indeksi kuvaa hintojen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn vertailuajankohtaan.

Palvelujen tuottajahintaindeksin yksi keskeisimmistä käyttötarkoituksista on toimia kansantalouden tilinpidon laskelmissa deflaattorina, jolla tuotannon tai myynnin arvo muunnetaan tuotannon volyymiksi.

Yritykset voivat käyttää palvelujen tuottajahintaindeksin tietoja vertaillessaan hankintojensa tai myyntinsä hintakehitystä suhteessa toimialan keskimääräiseen kehitykseen.

1.2 Tietolähteet sekä käytetyt luokitukset ja käsitteet

1.2.1 Tietolähteet

Palvelujen tuottajahintaindeksin hintatiedot kerätään yrityksiltä. Suoran hintakeruun lisäksi palvelujen tuottajahintaindeksin laadinnassa käytettään hyväksi myös muiden Tilastokeskuksen tilastojen (mm. Kuluttajahintaindeksi) hintatietoja tai pistelukuja.

1.2.2 Luokitukset

Toimialaluokituksena käytetään Tilastokeskuksen vahvistamaa kansallista luokitusstandardia TOL 2002, joka perustuu Euroopan unionin yhteiseen toimialaluokitukseen NACE 2002:een. Yksittäisten toimialojen palvelujen pääryhmäluokituksena käytetään soveltuvin osin CPA-tuoteluokitusta, joka on Euroopan unionin toimialaorientoitunut tavaroiden ja palveluiden luokitus. Yksittäisten palvelujen CPA-tuoteluokkien sisällä käytetään tarpeen vaatiessa yrityskohtaisia tuoteluokituksia.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuottaminen perustuu tilastolakiin (280/2004) ja Euroopan Unionin asetukseen lyhyen aikavälin tilastoista (1165/1998). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta. Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; tuloksista ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä. Palvelujen tuottajahintaindeksi kuuluu niin sanottuihin sisäpiiritilastoihin, joiden tietoja ei saa antaa julkisuuteen ennen tilaston julkistamista.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Palvelujen tuottajahintaindeksin otoskehikon pohjana on käytetty Tilastokeskuksen yritysrekisteriä. Yritysrekisteri sisältää tiedot yrityksen toimialasta sekä liikevaihtotiedon. Toimialakohtaiset indeksit on kehitetty toisistaan riippumatta ja siksi käytetty otantamenetelmä vaihtelee toimialoittain. Toimialasta riippuen tiedonantajat on valittu joko soveltaen PPS-otantaa (Probability proportional to size), harkinnanvaraisesti tai yhdistämällä harkinnanvarainen ja todennäköisyyteen perustuva otanta. Hinnoiteltavat palvelut on valittu yhteistyössä yritysten kanssa.

Toimialaindeksit ovat kiinteäpainoisia Laspeyres-indeksejä. Yksittäisistä palvelutuotteista laskettujen hintasuhteiden geometriset keskiarvot yhdistetään yrityksen pääryhmäindekseiksi, jotka painotetaan toimialan kokonaisindeksiksi kutakin pääryhmää vastaavalla painokertoimella. Painokertoimet perustuvat yritysten liikevaihtotietoihin ja sen jakautumiseen yrityksen pääryhmien kesken. Yritysten liikevaihtotietoina käytetään joko niiden itsensä ilmoittamia lukuja tai yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatua liikevaihtotietoa.

Kokonaisindeksi lasketaan toimialaindeksien avulla. Eri toimialojen väliset painot perustuvat kansantalouden tilinpidon tietoihin yritysten ja julkisen sektorin palvelujen käytöstä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Palvelujen tuottajahintaindeksin laskenta perustuu noin 360 tiedonantajalta kerättyihin yli 7500 hintatietoon. Hintatietojen ja tiedonantajien lukumäärät vaihtelevat toimialoittain. Hintatiedoista noin 5000 koskee toimisto- ja liiketilojen vuokrausta. Indeksit mittaavat yritysten toisille yrityksille ja julkiselle sektorille tuottamien palvelujen hintakehitystä ja kuvaavat hintojen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn vertailuajankohtaan.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan tilastoneljännestä seuraavan kuukauden 17. päivänä tai sitä lähimpänä olevana arkipäivänä.

Yrityksiltä kerättävien tietojen hintanoteerausajankohta voi olla tarkasteltavan vuosineljänneksen ensimmäinen, toinen tai kolmas kuukausi toimialasta riippuen. Joissakin tapauksissa kerätään koko tarkasteltavan neljänneksen osalta todellisuudessa laskutettuja yksikköhintoja.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tiedote

Palvelujen tuottajahintaindeksistä julkaistaan internetissä tiedote, joka löytyy tilaston kotisivuilta. Tiedote ilmestyy vuosineljännestä seuraavan kuukauden 17. päivänä tai sitä lähimpänä arkipäivänä kello 9.00.

Painojulkaisu

Palvelujen tuottajahintaindeksistä ei paineta paperijulkaisua, vaan tiedot julkaistaan pdf-julkaisussa. Pdf-julkaisun voi tilata Tilastokeskuksen julkaisumyynnistä (sähköpostiosoite: myynti@tilastokeskus.fi ja puh. 09-1734 2011) tai internetistä Tilastokeskuksen Tilastotorin kautta. Pdf-julkaisun irtonumerohinta on 13,00 euroa ja vuosihinta 37 euroa. Hinnat ovat sitoumuksetta vapaasti varastossa ja sisältävät arvonlisäveron. Pdf-julkaisu on saatavilla heti julkaisupäivän aamuna.

Internet-julkaisu

Tietoja julkaistaan tilaston omilla kotisivuilla. Tietoja on saatavilla myös maksullisesta Astika-aikasarjatietokannasta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Palvelujen tuottajahintaindeksistä lasketaan aikasarjoja. Aikasarjojen pituus vaihtelee toimialoittain riippuen siitä, milloin toimialaindeksi on saatu tuotantoon.

7. Dokumentointi

Palvelujen tuottajahintaindeksiin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilaston kotisivulta sekä tilastoa tuottavalta Tilastokeskuksen vastuualueelta (sähköpostiosoite pthi.tilastokeskus@stat.fi ja puhelinnumero 09 - 1734 1 / Palvelujen tuottajahintaindeksit).


Päivitetty 25.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2006, Laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2006/pthi_2006_2006-04-25_laa_001.html