Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palvelujen tuottajahintaindeksin laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Palvelujen tuottajahintaindeksi kuvaa yritysten toisille yrityksille ja julkiselle sektorille tuottamien palvelujen hintakehitystä. Indeksi kuvaa hintojen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn vertailuajankohtaan.

Palvelujen tuottajahintaindeksin kehittäminen aloitettiin vuonna 2000 ja uusia toimialaindeksejä kehitetään koko ajan. Palvelujen hintaindeksejä lasketaan tällä hetkellä 24 palvelutoimialalta ja indeksejä julkaistaan neljännesvuosittain 23 toimialalta. Kukin toimialaindeksi kuvaa kyseisen toimialan keskimääräistä hintakehitystä.

Palvelujen tuottajahintaindeksin yksi keskeisimmistä käyttötarkoituksista on toimia kansantalouden tilinpidon laskelmissa deflaattorina, jolla tuotannon tai myynnin arvo muunnetaan tuotannon volyymiksi. Yritykset voivat käyttää palvelujen tuottajahintaindeksin tietoja vertaillessaan hankintojensa tai myyntinsä hintakehitystä suhteessa toimialan keskimääräiseen kehitykseen.

1.2 Tietolähteet sekä käytetyt luokitukset ja käsitteet

1.2.1 Tietolähteet

Palvelujen tuottajahintaindeksin hintatiedot kerätään yrityksiltä pääasiassa neljännesvuosittain. Suoran hintakeruun lisäksi palvelujen tuottajahintaindeksin laadinnassa käytetään hyväksi myös muiden Tilastokeskuksen tilastojen, kuten kuluttajahintaindeksin hintatietoja ja pistelukuja.

1.2.2 Luokitukset

Toimialaluokituksena käytetään Tilastokeskuksen vahvistamaa kansallista luokitusstandardia TOL 2002, joka perustuu Euroopan unionin yhteiseen toimialaluokitukseen NACE 2002:een. Yksittäisten toimialojen palvelujen pääryhmäluokituksena käytetään yleensä soveltuvin osin CPA-tuoteluokitusta, joka on Euroopan unionin toimialaorientoitunut tavaroiden ja palveluiden luokitus. Yksittäisten palvelujen CPA-tuoteluokkien sisällä käytetään tarpeen vaatiessa yrityskohtaisia tuoteluokituksia.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuottaminen perustuu tilastolakiin (280/2004) ja Euroopan Unionin asetukseen lyhyen aikavälin tilastoista (1165/1998). Tiedonantajilta kerätään vain ne indeksin kannalta välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta. Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; tuloksista ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä. Palvelujen tuottajahintaindeksi kuuluu niin sanottuihin sisäpiiritilastoihin, joiden tietoja ei saa antaa julkisuuteen ennen tilaston julkistamista.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

2.1. Indeksin laadinnasta

Palvelujen tuottajahintaindeksin otoskehikon pohjana on käytetty Tilastokeskuksen yritysrekisteriä. Yritysrekisteri sisältää tiedot yrityksen toimialasta sekä liikevaihtotiedon. Toimialakohtaiset indeksit on kehitetty toisistaan riippumatta ja siksi käytetty otantamenetelmä vaihtelee toimialoittain. Toimialasta riippuen tiedonantajat on valittu joko soveltaen PPS-otantaa (probability proportional to size), harkinnanvaraisesti tai yhdistämällä harkinnanvarainen ja todennäköisyyteen perustuva otanta. Hinnoiteltavat palvelut on valittu yhteistyössä yritysten kanssa.

Toimialaindeksit ovat kiinteäpainoisia Laspeyres-indeksejä. Yksittäisistä palvelutuotteista laskettujen hintasuhteiden geometriset keskiarvot yhdistetään yrityksen pääryhmäindekseiksi, jotka painotetaan toimialan kokonaisindeksiksi kutakin pääryhmää vastaavalla painokertoimella. Painokertoimet perustuvat yritysten liikevaihtotietoihin ja sen jakautumiseen yrityksen pääryhmien kesken. Yritysten liikevaihtotietoina käytetään joko niiden itsensä ilmoittamia lukuja tai yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatua liikevaihtotietoa.

Kokonaisindeksi lasketaan toimialaindeksien avulla. Eri toimialojen väliset painot perustuvat kansantalouden tilinpidon tietoihin yritysten ja julkisen sektorin palvelujen käytöstä.

Tarkempia tietoja palvelujen tuottajahintaindeksin laadinnasta ja sisällöstä löytyy tilaston internetsivuilta Menetelmäselosteet-osiosta.

2.2. Uusien indeksien kehittäminen ja julkaiseminen

Tilastokeskus parantaa toimialakattavuutta kehittämällä indeksejä uusille palvelutoimialoille. Uuden indeksin julkaiseminen voidaan aloittaa, kun toimialan tietoja on kerätty riittävän monelta yritykseltä vähintään vuoden ajan ja kun on varmistuttu, että tiedonantajien toimittaman hintamateriaalin pohjalta voidaan laskea riittävän luotettavasti toimialan keskimääräistä hintakehitystä kuvaavia indeksilukuja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Palvelujen tuottajahintaindeksin laskenta perustuu noin 360 tiedonantajalta kerättyihin yli 17 500 hintatietoon. Hintatietojen ja tiedonantajien lukumäärät vaihtelevat toimialoittain. Hintatiedoista noin 15 000 koskee toimisto- ja liiketilojen vuokrausta. Indeksit mittaavat yritysten toisille yrityksille ja julkiselle sektorille tuottamien palvelujen hintakehitystä ja kuvaavat hintojen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn vertailuajankohtaan.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan tilastoneljännestä seuraavan kuukauden 17. päivänä tai sitä lähimpänä olevana arkipäivänä.

Yrityksiltä kerättävien tietojen hintanoteerausajankohta voi olla tarkasteltavan vuosineljänneksen ensimmäinen, toinen tai kolmas kuukausi toimialasta riippuen. Joissakin tapauksissa kerätään koko tarkasteltavan neljänneksen osalta todellisuudessa laskutettuja yksikköhintoja.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Palvelujen tuottajahintaindeksi on neljännesvuosittainen indeksi. Indeksi ilmestyy vuosineljännestä seuraavan kuukauden 17. päivänä tai sitä lähimpänä arkipäivänä kello 9.00. Tietoja on saatavilla myös maksullisesta Astika-aikasarjatietokannasta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Palvelujen tuottajahintaindeksin kokonaisindeksin aikasarja alkaa vuodesta 2005. Toimialakohtaisten aikasarjojen pituus vaihtelee riippuen siitä, milloin toimialaindeksi on saatu tuotantoon.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Palvelujen tuottajahintaindeksiin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilaston kotisivulta sekä tilastoa tuottavalta Tilastokeskuksen vastuualueelta (sähköpostiosoite pthi.tilastokeskus@stat.fi ja puhelinnumero 09 - 1734 1 / Palvelujen tuottajahintaindeksit).

Palvelujen tuottajahintaindeksi kuvaa yritysten toisille yrityksille ja julkiselle sektorille tuottamien palvelujen hintakehitystä. Kuluttajapalvelut on rajattu palvelujen tuottajahintaindeksin ulkopuolelle ja kuluttajapalvelujen hintojen kehitystä kuvataan kuluttajahintaindeksillä. Muista hinta- ja kustannusindekseistä löytyy tietoa indeksien omilta kotisivuilta, joihin pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/til/hin.html.


Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksi 2008, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 17.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2008, Palvelujen tuottajahintaindeksin laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2008/03/pthi_2008_03_2008-10-17_laa_001_fi.html