Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Rakennus- ja asuntotuotanto

1. Tilastotietojen relevanssi

Rakennustuotantotilastoissa määräyksikkönä on rakennusten lukumäärä, kuutiotilavuus, kerrosala, kokonaisala, asuntojen lukumäärä ja tuotannon volyymi. Tilastoon ei sisälly lupaa edellyttävät muutostyöt ja korjaukset, eivätkä uudelleen rakentamiseen verrattavat muutokset. Lupaa edellyttävistä muutostöistä ja korjauksista tilastoidaan erikseen korjaukset ja muutostyöt, jotka eivät ole perustusten ja kantavien rakenteiden muutos- ja korjaustöitä tai rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen muutoksia. Rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Väestörekisterikeskukselle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista. Rakennukset luokitellaan rakennusluokituksen (Rakennusluokitus, Tilastokeskus 1994) käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin. Rakennus- ja asuntotuotantotilastojen tuotantoa ja tietosisältöä osaltaan ohjaa Euroopan Unionin komission asetus lyhyen aikavälin tilastoista N:o 1165/98.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston perusjoukon muodostavat rakennuslupaa edellyttävät uudet rakennukset ja laajennukset, näiden rakennusvaihetiedot sekä näihin sijoittuvat uudet asuinhuoneistot. Rakennus- ja asuntotuotantotilasto laaditaan ennakollisena noin kahden kuukauden viiveellä. Laskettavat ja julkaistavat tiedot ovat rakennuslupien ja valmistuneiden rakennusten osalta aineiston mukaisia summatietoja. Julkaisussa esitettävät muutosprosentit lasketaan edellisen vuoden vastaavan ajankohdan ennakkotietoihin vertaamalla. Aloitettujen rakennusten osalta rekisteriviiveestä johtuvaa alipeittoa korjataan korotuskertoimilla, jotka muodostetaan laskemalla käyttötarkoitusryhmittäin edellisten vuosien keskimääräiset alipeitot. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto perustuu kokonaisaineistoon, joka täydentyy vähitellen sitä mukaa kun kuntien rakennusvalvontaviranomaiset vievät tietoja rekisteriin. Julkaistut ennakolliset tiedot tarkentuvat perusaineiston täydentymisen ja tietojen korjaantumisen vuoksi aina lopullisten tilastojen laadintahetkeen, tilastoitavaa vuotta seuraavan vuoden puoliväliin saakka.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Rakennus- asuntotuotantotilaston tiedoista julkaistaan rakennusluvat ja uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuukausittain ja aloitukset ja valmistumiset neljännesvuosittain.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Rakennus- ja asuntotuotanto julkaistaan Tilastokeskuksen internet sivuilla julkistamistiedotteena, pdf-muotoisena julkaisuna ja painettuna julkaisuna kuukausittain. Tietoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen maksuttomassa tilastotietojen itsepalvelujärjestelmässä (StatFin).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1985.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilaston tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rekisteriaineistoon.


Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sirviö (09) 1734 2723, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. helmikuu 2011, Laatuseloste: Rakennus- ja asuntotuotanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2011/02/ras_2011_02_2011-04-21_laa_001_fi.html