Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.5.2015

Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta noin neljännes kohdistuu lapsiin

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 6 900 uhria, mikä on 6,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 69,0 prosenttia oli naisia. Kuitenkin runsaat puolet törkeistä pahoinpitelyistä kohdistui miehiin. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä 22,6 prosenttia oli naisia. Uhreista hieman vajaa neljännes oli alaikäisiä.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta uhrin sukupuolen mukaan vuosina 2010–2014

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta uhrin sukupuolen mukaan vuosina 2010–2014

Tilastoidusta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta hieman alle puolet oli avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa. Vajaa viidennes perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tapahtui entisten avio- tai avopuolisoiden välillä. Avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden välisessä väkivallassa uhri oli nainen noin 80 prosentissa tapauksista. Tässä tilastossa henkilöt katsotaan entiseksi avopariksi, jos he ovat asuneet yhdessä tilastovuotta edeltävänä vuotena, mutta eivät enää tilastovuonna.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit 2010 - 2014

Uhrin ja epäillyn suhde/vuosi 2010 2011 2012 2013 2014
Yhteensä 5 711 8 224 8 399 7 346 6 873
Epäilty uhrin vanhempi 1 366 1 698 2 078 1 656 1 614
Sisarukset 284 471 430 460 381
Lapsi kohdistanut vanhempaansa 287 380 374 338 343
Puolisoiden välinen yhteensä 2 453 3 915 3 846 3 350 3 117
...Aviopuoliso 1 539 2 405 2 350 2 062 1 891
...Avopuoliso 914 1 510 1 496 1 288 1 226
Entinen aviopuoliso 519 690 596 565 540
Entinen avopuoliso 605 802 807 748 718
Muu samassa taloudessa asuva 197 268 268 229 160

Kaikista tilastoiduista perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksista noin kaksi kolmannesta oli pahoinpitelyitä ja neljännes lieviä pahoinpitelyitä. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä oli noin 2 prosenttia kaikista tapauksista. Syylliseksi epäillyistä hieman vajaa puolet oli tekohetkellä alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alaisena. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta noin 55 prosenttia tapahtui samassa asunnossa asuvien henkilöiden välillä.

Alaikäiset uhrit

Vuoden 2011 alussa voimaan tullut lainmuutos lisäsi kirjattujen pahoinpitelyiden määrää huomattavasti. Lainmuutoksen myötä alaikäiseen tai läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt tulivat virallisen syytteen alaisiksi. Lainmuutos näyttää myös lisänneen naisten osuutta perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä. Vuonna 2010 perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä naisia oli 19,3 prosenttia ja vuonna 2014 vastaava osuus oli 22,6 prosenttia.

Vanhempien alaikäisiin lapsiinsa kohdistamasta väkivallasta noin kolmannes on naisten tekemää. Naisten tekemän väkivallan osuus on kuitenkin sitä suurempi, mitä nuorempi lapsi on uhrina. Tapauksissa, joissa uhri oli alle 6-vuotias, epäilty oli nainen (lapsen äiti) 33,7 prosentissa. Kun uhri oli 15–17-vuotias, oli epäilty nainen 28,2 prosentissa tapauksista. Absoluuttiset luvut ovat melko pieniä, joten pienetkin muutokset voivat vaikuttaa prosenttimuutoksiin suuresti.

Vanhempien alaikäisiin lapsiinsa kohdistama väkivalta 2014

Uhrin ikä/epäillyn sukupuoli Mies Nainen Epäillyt yhteensä
lkm % lkm % lkm
0 - 6 398 66,2 203 33,7 601
7 - 14 464 62,8 274 37,1 738
15 - 17 112 71,7 44 28,2 156
Alaikäiset yhteensä 974 65,1 521 34,8 1 495

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toistuvuus

Vuosien 2009–2014 aikana perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreiksi joutuneista hieman yli 3 000 oli henkilöitä, jotka ovat olleet perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrina vähintään kahtena eri vuonna. Näistä uhreista naisia oli noin 80 prosenttia. Alaikäisiä useampana vuonna uhriksi joutuneita oli 340.

Henkilö voi joutua perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhriksi useamman kerran myös saman vuoden aikana. Vuoden 2014 perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksia oli 6 900 ja niissä oli 5 800 eri uhria. Uhreista noin 800 oli henkilöitä, jotka joutuivat perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhriksi useammin kuin kerran vuoden 2014 aikana.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien ikä- ja sukupuolijakauma poikkeaa yleisesti väkivaltarikoksien uhrien ikä- ja sukupuolijakaumasta. Vuonna 2014 perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit olivat naisia 69 prosentissa tapauksista kun yleisesti väkivaltarikoksien uhrit olivat naisia 44 prosentissa tapauksista. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa uhri oli useammin mies kuin nainen ainoastaan alle 15–vuotiaiden uhrien tapauksessa. Yleisesti väkivaltarikoksien uhrit ovat useammin miehiä kuin naisia. Lisätietoja löytyy liitetaulukosta.

Aineisto

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta-aineisto on muodostettu rekisteritietojen pohjalta. Uhrille ja epäillylle on yhdistetty Tilastokeskuksen aineistoista kotipaikkatietoja, tieto perheasemasta sekä lapsista, vanhemmista, aviopuolisosta ja rekisteröidystä puolisosta. Perheaseman ja asuintietojen perusteella on päätelty elävätkö uhri ja epäilty avoliitossa. Rekisteriaineistojen tiedot ovat tilastovuoden tietoja. Aineistossa on myös huomioitu sellaiset tapaukset, joissa uhri ja epäilty ovat tilastovuotta edeltävänä vuonna asuneet avoliitossa. Tilastoon on poimittu kaikki tilastovuonna ilmoitetut rikokset, rikos on voinut tapahtua myös aiempana vuonna.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus –tilasto ja pakkokeinot –tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, kimmo.haapakangas@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2014/15/rpk_2014_15_2015-05-28_tie_001_fi.html