Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus rahoitusmarkkinoihin vuonna 2006

Kotitaloudet

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat kaikkiaan 16 miljardia euroa vuonna 2006. Kasvu heikkeni hieman edellisvuodesta, jolloin se oli peräti 18 miljardia. Vuoden 2006 kasvusta 8 miljardia euroa syntyi sijoitusten arvonnoususta, mihin vaikutti etenkin jo pitkään jatkunut osakkeiden suotuisa kurssikehitys. Kotitaloudet sijoittivat rahoitusvaroihin nettomääräisesti 8 miljardia euroa, mistä melkein puolet suuntautui sijoitusrahasto-osuuksiin. Myös talletuksia kartutettiin lähes 2 miljardilla eurolla

Kotitalouksilla oli sijoitettuna rahoitusvaroihin vuoden 2006 lopussa yhteensä runsaat 191 miljardia euroa. Pankkitalletuksia tästä oli 55 miljardia euroa. Pörssiosakkeiden arvo kasvoi kurssinousun siivittämänä lähelle vuoden 1999 huippulukemia ollen 27 miljardia vuoden lopussa. Rahasto-osuudet kasvoivat jo lähes 18 miljardiin euroon, ja niiden osuus rahoitusvaroista nousi runsaaseen 9 prosenttiin. Muiden osakkeiden ja osuuksien arvo oli 41 miljardia.

Määräaikaistalletusten suosio kotitalouksien säästämiskeinona on lähtenyt parin viime vuoden aikana uudestaan nousuun. Sen sijaan suorat osakesijoitukset eivät edelleenkään kiinnostaneet kotitalouksia.

Kotitalouksien rahoitusalijäämä syveni ja velkaantuminen jatkui voimakkaana viime vuonna. Ne ottivat vuonna 2006 uusia lainoja 9 miljardia euroa enemmän kuin lyhensivät vanhoja. Kaikkiaan kotitalouksilla oli lainoja vuoden lopussa 78 miljardia ja muita velkoja lähes 8 miljardia euroa. Kotitalouksien velkaantumisaste (luottojen suhde käytettävissä olevaan tuloon) nousi 98 prosenttiin, mikä ylittää jopa viime lamaa edeltävän tason.

Kotitalouksien asunto-osakkeita ei kansantalouden tilinpidossa tilastoida rahoitusvarallisuutena, vaan ne rinnastetaan muuhun asuntovarallisuuteen ja kuvataan nk. reaalitilinpidon puolella.

Kotitalouksien rahoitusvaroina tilastoitu vakuutustekninen vastuusaaminen oli vuoden 2006 lopussa 40 miljardia euroa. On huomattava, että kansantalouden tilinpito luokittelee yksilöllisen henki- ja eläkevakuutuksen vastuuvelan kokonaisuudessaan kotitalouksien säästämiseksi, vaikka osa vakuutussopimuksista olisikin esim. yritysten maksamia. Vastuuvelka sisältää myös kotitalouksien osuuden vahinkovakuutuksen vastuuvelasta.

Sijoitusrahastot

Kotimaisten sijoitusrahastojen markkina-arvo kasvoi vuoden 2006 loppuun mennessä 61 miljardiin euroon. Kotitaloudet omistivat rahasto-osuuksista 25 prosenttia, vakuutuslaitokset 20 prosenttia, ja yritykset 11 prosenttia. Vuoden 2006 lopussa ulkomaisiin rahastoihin oli sijoitettuna 35 miljardia euroa. Suurimpia sijoittajia olivat työeläkelaitokset, vakuutuslaitokset ja sijoitusrahastot.

Julkisyhteisöt

Valtion nettorahoitusvarallisuus (rahoitusvarojen ja velkojen erotus) kääntyi vuoden 2006 aikana runsaat 7 miljardia euroa positiiviseksi, kun vuoden 2005 lopussa se oli vajaat 4 miljardia euroa negatiivinen. Valtion rahoitusasema oli edelleen ylijäämäinen (1,5 miljardia euroa), koska rahoitusvaroja hankittiin nettomääräisesti velkoja enemmän. Valtion osakemyynneistä huolimatta sen omistamien noteerattujen osakkeiden markkina-arvo kasvoi vuoden 2006 aikana yli 6 miljardia euroa ja oli vuoden lopussa 27 miljardia euroa. Suurimmillaan valtion pörssiyhtiöiden omistus oli vuonna 1999, jolloin sen arvo oli 36 miljardia euroa.

Rahoitustilinpidon mukainen valtion markkinahintainen bruttovelka laski edellisvuodesta lähes 3 miljardia euroa ollen vuoden 2006 lopussa 65 miljardia euroa. Velasta valtaosa oli joukkovelkakirjalainoja, jotka on tässä tilastossa arvotettu markkinahintaan. Rahoitustilinpidon mukainen valtion velka eroaa arvotukseltaan ja kattavuudeltaan niin Valtiokonttorin tilastoimasta velasta kuin Maastrichtin sopimuksen mukaisesta nk. EMU-velasta.

Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien) rahoitusasema parani selvästi vuoden 2006 aikana, mutta jäi hieman yli 200 miljoonaa alijäämäiseksi. Sektori velkaantui pääosin kotimaahan ja kokonaisvelan kasvu oli lähes miljardi euroa. Kokonaisvelka oli pääosin kotimaista lainanottoa. Sektorin rahoitusvarojen nettohankinta väheni ja sen nettorahoitusvarallisuus oli vuoden 2006 lopussa 3,8 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten rahoitusvarallisuus kasvoi voimakkaasti vuoden 2006 aikana ja oli vuoden lopussa hieman yli 100 miljardia euroa. Suuntaus ulkomaisiin sijoituksiin jatkui edelleen voimakkaana. Eniten lisääntyivät sijoitukset ulkomaisiin rahasto-osuuksiin, joihin työeläkelaitokset sijoittivat hieman yli viisi miljardia euroa.

Yritykset

Yritysten rahoitustilinpidon mukainen rahoitusylijäämä pieneni 2 miljardiin euroon vuonna 2006. Tarkasteltaessa yrityksiä ilman sektorin sisäisiä sijoituksia (sulautetut tiedot) nähdään, että sektori velkaantui hieman ja sijoitti rahoitusvaroihin 6 miljardia euroa. Yritysten nettosijoitukset ulkomaille olivat 3 miljardia euroa. Yrityssektorin sisäiset sijoitukset kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta.

Merkittävä osa yritysten velasta koostuu osake- ja osuusvelasta. Sen arvo vuoden 2006 lopussa oli yhteensä 300 miljardia euroa, josta noteerattujen osakkeiden osuus oli 184 miljardia euroa. Ulkomaiden osuus yritysten liikkeelle laskemista osakkeista ja osuuksista nousi hieman, ja sen arvo oli 131 miljardia euroa. Yritysten hallussa yritysten osakkeita ja osuuksia oli 41 miljardin, ja kotitalouksien hallussa 57 miljardin euron arvosta.

Yritysten lainavelka kasvoi 123 miljardiin euroon. Sektorin kokonaisvelka oli vuoden 2006 lopussa 492 miljardia euroa.

Ulkomaat

Ulkomaille oli vuoden 2006 lopussa sijoitettu suomalaisia rahoitusvaroja 345 miljardia euroa, jossa on lähes 40 miljardin nousu edellisvuodesta. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin lisääntyivät merkittävästi edellisestä vuodesta. Nettomääräisesti osakkeisiin ja osuuksiin sijoitettiin 17 miljardia euroa ja joukkovelkakirjoihin 15 miljardia euroa. Eniten ulkomaisiin arvopapereihin sijoittivat työeläkelaitokset ja sijoitusrahastot. Työeläkelaitosten ulkomaiset sijoitukset suuntautuivat pääosin rahasto-osuuksiin.

Ulkomaiset sijoitukset Suomeen kasvoivat vuodesta 2005. Ulkomaisten omistajien osuus suomalaisten noteerattujen osakkeiden yhteenlasketusta markkina-arvosta pysyi alle 60 prosentin kun se suurimmillaan on ollut yli 70 prosenttia. Vuoden 2002 jälkeen ulkomaalaisten nettosijoitukset suomalaisiin noteerattuihin osakkeisiin ovat olleet vaatimattomia


Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2006, Katsaus rahoitusmarkkinoihin vuonna 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2006/rtp_2006_2008-01-31_kat_001.html